19 januari 2023

Schriftelijke vragen windpark Horst en Telgt

Provincie Gelderland, gemeenten Ermelo en Putten en initiatiefnemers Prowind en Veluwe-Energie werken samen aan de ontwikkeling van windpark Horst en Telgt. Het initiatief bestaat uit een windpark in Ermelo en Putten, langs en in de buurt van de A28.

Inwoners van Harderwijk worden beschouwd als belanghebbenden en krijgen daarom de gelegenheid om een inloopbijeenkomst bij te wonen en deel te nemen aan een online vragenlijst om hun mening te geven. Harderwijk Anders vindt windmolens een goede duurzame energiebron en kijkt daarbij ook naar de gevolgen voor omwonenden en de nieuwbouwplannen voor de gemeente Harderwijk.

Daarom hebben Gert Vasse en Christel van der Stouw namens Harderwijk Anders de volgende vragen aan het college gesteld:

 1. Bent u als college betrokken bij het projectvoorstel voor het Windpark Horst en Telgt, en zo ja vanaf
  wanneer en hoe?
 2. Op welke manier heeft u kenbaar gemaakt en tot welke mate er overlast mag zijn voor de inwoners van Harderwijk?
 3. Volgens de laatste projectpresentatie is het voorstel dat er 7 windmolens geplaatst gaan worden met een tiphoogte van 250 m. Een afstand van 10 keer de tiphoogte wordt gezien als een afstand
  waarbinnen een windmolen aanzienlijke gevolgen heeft op het woon- en leefklimaat. Welke gevolgen heeft dit voor de bewoners van Harderwijk die binnen deze afstand wonen of komen te wonen?
 4. Gezien vraag 3: Heeft de komst van het windmolenpark gevolgen voor de bouwplannen in Harderweide en het woongenot van de toekomstige bewoners?
 5. Worden wij als raad betrokken bij de verdere plan- en besluitvorming, aangezien inwoners van
  Harderwijk als belanghebbend worden aangemerkt?
 6. Zijn er tot deze datum al klachten/opmerkingen over dit windpark binnen gekomen en zo ja wilt u deze met de raad delen?

Zodra het college antwoorden heeft gegeven worden deze gepubliceerd op de website van de Harderwijk, op deze pagina.

Inwoners van de gemeenten Ermelo, Putten, Harderwijk en Zeewolde kunnen reageren op het concept voorkeursopstelling en het conceptvoorstel voor lokale milieunormen via een online vragenlijst. De vragenlijst staat tot en met 24 januari 2023 open op de website van Provincie Gelderland.

windmolen
Harderwijk Anders