28 februari 2022

Stand van zaken woningbouw

Kop van de Haven – Waterfront

Bij de vorige verkiezingen riepen wij “iedereen binnen 2,5 jaar van een passende woning voorzien.” En dat blijven we doen! De afgelopen jaren hebben we keihard gewerkt (zie ook het overzicht op de website) aan meer woningbouw. In de periode tussen 2015 en 2021 is Harderwijk gegroeid met zo’n 1.700 woningen. Maar het is niet hard genoeg gegaan. Het is nog onvoldoende om iedereen binnen 2,5 jaar van een passende woning te voorzien.

In de komende tien jaar zal Harderwijk nog eens 3.500 woningen moeten bijbouwen om te kunnen voorzien in de groeiende vraag. Kijkend naar de plannen die op dit moment bekend zijn, ligt Harderwijk goed op schema. Het totaal aan woningbouwplannen overstijgt zelfs de behoefte. Wel zijn er verschillen per prijssegment. De komende jaren moet het accent liggen op betaalbare koop en sociale huur.

De woningmarkt is op het moment als volgt te beschrijven:

 • Steeds vaker komen mensen die veel geld te besteden hebben naar Harderwijk, soms komen ze oorspronkelijk ook uit Harderwijk
 • De positie van lokale jongeren/ starters en mensen met lagere inkomens wordt slechter
 • Woningen worden in toenemende mate betrokken door mensen die van buitenaf komen (diepere zakken) en mensen die een grotere woning willen kopen of in een wijk andere willen wonen (overwaarde)

Om de huidige lokale (en regionale) vraag naar woningen te kunnen voldoen lijken er genoeg plannen… maar door de komst van nieuwe inwoners zijn er meer woningen nodig om de lokale vraag een plek te kunnen geven. Er zijn vooral te weinig betaalbare koopwoningen en -huurwoningen. De komende jaren moet het accent liggen op betaalbare koop en sociale huur.

In 2022 is de oplevering van ruim 1.000 woningen gepland. Deze komen in Stadsdennen, Tweelingstad, Harderweide en Waterfront. In de vier jaar hierna staan voor ruim 1.000 woningen concrete bouwprojecten klaar en voor nog eens bijna 1.000 woningen is een eerste plan gemaakt. Met de woningbouwcorporaties zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de bouw van 1.000 woningen tot 2030.

De regeling voor startersleningen is afgelopen jaar uitgebreid. Verder maken we dit jaar stappen door proeven te doen met koopwoningen die op gehuurde grond staan (erfpacht heet dat). Ook starten we maatregelen om te voorkomen dat woningen door beleggers worden opgekocht en wordt het splitsen van woningen mogelijk.

𝐆𝐞𝐰𝐨𝐨𝐧 𝟏𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐣𝐨𝐞𝐧 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐡𝐞𝐭 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐬 𝐖𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐍𝐔

Harderwijk telt inmiddels ruim 48.000 inwoners en er zijn ontzettend veel woningen gebouwd. Maar het is nog onvoldoende om iedereen binnen 2,5 jaar van een passende woning te voorzien. We willen dat er een fonds van 10 miljoen euro wordt vrijgemaakt zodat de gemeente zelf kan gaan bouwen samen met woningbouwcorporaties en niet hoeft te wachten op projectontwikkelaars.

Ook kunnen we dit geld inzetten voor nieuwe, andere woonbehoeften (zoals een Knarrenhof) en specifieke groepen.

Er voor zorgen dat beleggers geen woningen kunnen opkopen en voorrang geven aan (voormalig) inwoners van onze gemeente moet meer kans geven voor Harderwijkers en Hierdenaren. Er worden een fors aantal tijdelijke woningen geplaatst voor jongeren en spoedzoekers.

Veel mensen vragen ons wat we de afgelopen 4 jaar als Harderwijk Anders gedaan hebben op het gebied van woningbouw.

Daarom hebben we dit overzicht opgesteld:

8 juli 2021 – Voorstel Sociale woningbouw Harderweide fase 2 en 3
Ingediend door PvdA en Harderwijk Anders
Aangenomen (VVD tegen)

 • 100 sociale huurwoningen toe voegen aan het aantal te bouwen woningen

17 Juni 2021 – Voorstel ‘Ontwikkelplan meer betaalbare woningen Waterfront fase 3’
Ingediend door VVD en Harderwijk Anders
Aangenomen (CDA en CU tegen)

 • 373 in plaats van 121 betaalbare woningen, waarbij de 52 extra te bouwen woningen vallen in het prijssegment tot 158.000 euro
 • Elders binnen de derde fase van het Waterfront worden totaal 25 sociale huurwoningen toegevoegd, waarbij gronden tegen marktprijzen worden aangeboden aan corporaties

17 Juni 2021 – Voorstel voorrang voor Harderwijkse starters op lokale woningmarkt
Ingediend door CDA en Harderwijk Anders
Unaniem aangenomen

 • Spelregels voor de lokale woningmarkt waarin Harderwijkse starters zo optimaal mogelijk bediend worden bij het toewijzen van sociale- en goedkope huurwoningen en goedkope koopwoningen, bijvoorbeeld door het hebben van een economische en/of sociale binding met de gemeente Harderwijk
 • Gescheiden financiering van opstal en pachten van de grond mogelijk maken

17 Juni 2021 – Voorstel Meer betaalbare woningbouw Waterfrontfase 3
Ingediend door Harderwijk AndersVerworpen (CDA, CU, D66 en VVD tegen)

 • Het maximaal aantal woningen verhogen van 944 tot 1100 woningen
 • Projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties de mogelijkheid bieden om het aantal woningen verder uit te breiden met goedkope koopwoningen/-studio’s in de prijsklasse tot 158.000 euro en sociale huurwoningen, tot een maximum bouwhoogte van 30 meter met aandacht voor leefbaarheid en voldoende variatie in de aanblik van de blokken

9 juli 2020 – Voorstel Flexwoningen
Ingediend door CDA, VVD, CU en Harderwijk Anders
Unaniem aangenomen

 • Onderzoeken of een pilot met betrekking tot Flexwonen aantrekkelijk is voor de gemeente Harderwijk en past bij de woonbehoefte
 • Onderzoeken waar flexwoningen in Harderwijk of Hierden geplaatst kunnen worden en te bepalen hoeveel er (minimaal) benodigd zijn om de ergste nood op te vangen
 • Onderzoeken welk deel van de flexwoningen vergeven kunnen worden aan jongeren en starters

4 april 2019 – Voorstel Waterfront fase 3 – Ruimte toevoegen voor goedkope koopwoningen
Ingediend door Harderwijk Anders
Unaniem aangenomen

 • De maximale bouwhoogten langs de N302 te verhogen van 16 meter naar 30 meter
 • Deze extra ruimte te benutten om zoveel mogelijk kleinere, goedkopere woningen te bouwen in de categorie tot € 200.000

4 april 2019 – Voorstel levensloopbestendige woningen
Ingediend door PvdA en Harderwijk Anders
Unaniem aangenomen

 • Bij de uitwerking van het Waterfront fase 3 aandacht te hebben voor levensloopbestendige woningen voor gezinnen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond
 • Hierbij vooral te kijken naar het segment koopwoningen onder de verkoopprijs van €350.000

14 februari 2019 – Voorstel betaalbare woningen Academiestraat 5 (oude bieb)
Ingediend door PvdA en Harderwijk AndersVerworpen (CDA, CU en VVD tegen)

 • Zoveel mogelijk betaalbare huur- en koopwoningen bouwen voor bij voorkeur 1 en 2 persoonshuishoudens

24 mei 2018 – Voorstel (Boven)woningen Binnenstad (
Ingediend door D66 en Harderwijk Anders
Unaniem aangenomen

 • Een plan van aanpak maken voor de transformatie van bestaand vastgoed naar extra woningaanbod in de binnenstad en hierbij de vastgoedeigenaren te betrekken

Verder hebben we nog met een groot aantal plannen ingestemd die voor extra woningen in Harderwijk en Hierden hebben gezorgd, waaronder:

 • Tiny Houses Drielanden
 • Woningbouw Academiestraat 5
 • Bestemmingsplan Dichterskwartier II
 • Uitbreiding Dichterskwartier II
 • Bestemmingsplan Ceintuurbaan
 • Woonwijk maken van Slenck & Horst
 • Woonwijk maken van Woudstee
 • Woonwijk maken van Dennenhoek
 • Bestemmingsplan Microwoningen Groene Zoom
 • Bestemmingsplan particulier project Groene Zoom
 • Waterfront fase 3
 • Woonwijk maken van Harderweide
 • Bestemmingsplan Marnixstraat
 • Actieve grondpolitiek om te kunnen bouwen naar behoefte van de woonvisie
 • Startersleningen

Lees ons hele programma hier.

#harderwijk #hierden #GR2022 #verkiezingen #lokaal

Woningbouwsvz_website-1920-x-1080-px
Harderwijk Anders