Verkiezingsprogramma 2022-2026

Klik op een van onderstaande onderwerpen om de actiepunten per onderwerp te kunnen lezen.

Anders

Harderwijk Anders is een lokale politieke partij, van en voor de inwoners van Harderwijk en Hierden. Alleen dat al maakt ons anders dan de lokale afdelingen van landelijke partijen. Wij zijn er voor alle inwoners van Harderwijk en Hierden, ongeacht hun opleiding, inkomen, afkomst, seksuele voorkeur en al die andere kenmerken waarop wij van elkaar kunnen verschillen. Harderwijk Anders is onafhankelijk en ongebonden.

Harderwijk Anders kijkt gewoon naar wat goed is voor de gemeente Harderwijk en haar inwoners. Anders dan landelijke partijen hebben wij geen scherp omschreven ideologie en richten wij ons ook niet op een specifieke doelgroep, maar op iedereen die in Harderwijk en Hierden woont. Wij zijn altijd benieuwd naar ideeën van inwoners en naar praktische oplossingen voor vraagstukken in onze gemeente.

De wensen en behoeften van Harderwijkers en Hierdenaren vormen het vertrekpunt voor ons politieke handelen. Daarom vinden wij het belangrijk om iedereen zo vroeg mogelijk bij gemeentelijke plannen te betrekken. Dat betekent overigens niet vanzelfsprekend dat aan deze wensen tegemoetgekomen kan worden. Vrijwel iedereen is overtuigd van de noodzaak om minder CO2 uit te stoten, toch worden windmolens en zonnepanelen in het buitengebied zelden met applaus ontvangen. Vrijwel iedereen vindt dat we meer moeten bouwen, maar weinigen van ons zitten op veel nieuwe buren te wachten. Het individuele belang moet dus soms wijken voor het gezamenlijke belang. Maar dat kan wat ons betreft pas als iedereen in de gelegenheid is geweest om zijn of haar zegje te doen. En na een goede afweging van alle belangen die meespelen.

Bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken kijken wij graag verder dan wat voor de hand ligt en zijn wij bereid Anders te denken en te doen. Wij laten ons er niet snel van overtuigen dat iets niét kan. Niet de hindernissen die we onderweg tegenkomen maar het denken in kansen en mogelijkheden moet steeds het uitgangspunt zijn.

Wij hebben grote sympathie voor ondernemende mensen en organisaties. We steunen waar mogelijk initiatieven om dromen waar te maken. Creativiteit en Anders denken en doen hebben daarbij onze extra aandacht. 

Samen

Harderwijk Anders is gewoon geworteld in onze lokale samenleving. We willen dat iedereen mee kan doen en zijn of haar talenten verder kan ontwikkelen. Meer geld ergens insteken maakt onze gemeente niet vanzelf beter of socialer. Ook niet door mensen uitsluitend als zwak of als slachtoffer te zien. Wel door ons te informeren en aandacht te hebben voor wat er in onze gemeente speelt. Door kansen en mogelijkheden te zien en te benutten.

Wij zijn van mening dat niet ieder sociaal probleem direct door het inschakelen van een professional aangepakt kan of moet worden. Harderwijk zijn wij gewoon samen, als gemeente, dorp, wijk en buurt.

Signaleren en er voor elkaar zijn als mantelzorger, buurtvader, sporttrainer of buren. Zeg maar modern noaberschap, zo helpen wij elkaar en zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen.

Ook de culturele-, sport- en welzijn- organisaties spelen een belangrijke rol om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Deelnemen aan activiteiten of het doen van vrijwilligerswerk gaat sociaal isolement tegen.

Als Harderwijkers en Hierdenaren zorg of ondersteuning nodig hebben, vinden we dat ze waar mogelijk ook zelf aan het stuur moeten blijven of komen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat mensen gesteund worden bij het vinden van de weg in onze steeds complexere samenleving. En daar waar professionele zorg nodig is, moeten we deze goed en in voldoende mate organiseren.

Een sterke vergrijzing is de trend voor de komende jaren. Daar moeten we in Harderwijk en Hierden op inspelen; niet alleen in het bieden van de juiste zorg voor wie dat nodig heeft, maar ook met betrekking tot woningbouw en huisvesting. Ook moeten we ons richten op het bestrijden van eenzaamheid die onder ouderen relatief vaak voorkomt.

De samenleving verandert in allerlei opzichten. Een passende woonruimte vereist daarmee ook verschillende woonvormen. Wat Harderwijk Anders betreft blijft het binnen een redelijke termijn   van 2,5 jaar kunnen beschikken over een passende woonruimte voor iedereen, een belangrijk speerpunt.

Duurzaam

Harderwijk Anders wil deze planeet zo goed mogelijk doorgeven aan de volgende generaties. In deze traditionele betekenis van het woord zijn wij een duurzame partij. Initiatieven om CO2-uitstoot te beperken, biodiversiteit versterken en klimaatadaptatie en circulariteit stimuleren, zijn voor ons belangrijk. Aandachtspunt daarbij is voor ons dat regelingen en bijvoorbeeld subsidies voor iedereen bereikbaar zijn. Want niet iedereen kan zich een elektrische auto of zonnepanelen veroorloven.

Wij zijn ook voorstander van een duurzame overheid. Dat is voor ons een gemeente Harderwijk die betrouwbaar is en waar je als inwoner op kunt rekenen. En een gemeente die als er iets misgaat, dat ook direct toegeeft en niet probeert met vaagheden de fouten weg te redeneren. We doen allemaal wel eens iets niet goed, dat moeten we kunnen toegeven en daar moeten we vooral van leren.

Een duurzame gemeente is voor ons ook een dienstbare gemeente. Het is een gemeente die haar dienstverlening regelmatig en goed evalueert. En die echt luistert naar wat inwoners vinden en willen, en daar ook zoveel als mogelijk naar handelt.

 

Anders, Samen en Duurzaam

Kies Gewoon Harderwijk Anders

Op de woningmarkt heerst schaarste. Een passende woonruimte is niet vanzelfsprekend.

Harderwijk Anders zal zich ook de komende Raadsperiode tot het uiterste inspannen om alle Harderwijkers en Hierdenaren binnen 2,5 jaar aan een passende woning te helpen. Prioriteit hebben daarbij die woningtypes waaraan volgens de woonvisie een tekort is. Wij willen verder dat het aanbod aan huur- en koopwoningen beter gaat aansluiten op wijzigende omstandigheden en behoeften. Dat betekent een verschuiving naar vraag gestuurd, duurzaam en flexibel bouwen en meer regie van de gemeente. Meer hoogbouw is onontkoombaar om binnen onze gemeentegrenzen aan de vraag naar betaalbare woningen te kunnen voldoen.

Actiepunten:

 • 10 miljoen voor het fonds WoningenNU. De winsten en de vrijval van de risico’s en voorzieningen van alle grondexploitaties (zowel woningen als bedrijventerreinen) en winsten van verkopen overige gronden/gebouwen worden jaarlijks gestort in een nieuwe Reserve WoningenNU. Dit fonds wordt ingezet om de woningbouw te stimuleren
 • Actievere grondstrategie om passende woningen voor iedereen in Harderwijk en Hierden te realiseren
 • Zelfbewoningsplicht, behalve als de eigen woning wordt opsplitst
 • Een fors aantal tijdelijke woningen plaatsen voor jongeren en spoedzoekers
 • Meer aandacht voor nieuwe, andere woonbehoeften (woningen met gedeelde voorzieningen, tiny houses, woongroepen, atelierwoningen, woningen met bedrijfsruimte voor zzp’ers, woningen zonder parkeerplek )
 • Aandacht voor specifieke doelgroepen (jongeren, woonwagenbewoners, arbeidsmigranten, ouderen, statushouders, mensen met een beperking )
 • Vanwege vergrijzing meer aandacht voor combineren wonen en zorg
 • Meer woningen door hoger te bouwen waar dat past
 • Sociale koopwoningen met erfpachtconstructie aanbieden zoals in Ede
 • Plannen maken voor woningbouw aan de Parallelweg en omgeving
 • Gemeentelijke regierol bij de invulling van het zogenaamde ‘commerciële plint’ bij het Dolfinarium-eiland
 • Bij koopwoningen voorrang geven aan mensen die in Harderwijk en Hierden wonen of daar eerder minstens vijf jaar hebben gewoond
 • De Vuldersbrink transformeren naar een deel van de binnenstad om trots op te zijn. Hierbij bijvoorbeeld cultuur, wetenschap en creatieve architecten inzetten om tot een mooier geheel te komen
 • Gemeentelijke leegstandsbelasting invoeren
 • Verbeterde methodes ontwikkelen om de (echte) wachttijd voor een sociale huurwoning in kaart te brengen
 • ‘Scheefhuur’ waar mogelijk tegengaan onder andere door het inzetten van de verhuiscoach. Zowel voor mensen die eigenlijk te goedkoop wonen als voor mensen die te duur wonen
 • Waar nodig wordt een verhuispremie ingezet om de drempel te verlagen en/of verhuiskosten te vergoeden
 • Actief werken aan het concentreren van winkels in de binnenstad van Harderwijk, door het stimuleren van de ombouw van bepaalde straten (of delen ervan) naar woongebied
 • Woningen in leegstaande winkels mogelijk maken
 • De binnenstad voetgangersgebied maken waarbij de auto en fietsers in bepaalde delen te gast zijn
 • Behoud van het bijzondere dorpse- en landelijke karakter van Hierden
 • Kranenburg-Noord nu al ontwikkelen voor de periode direct na het sluiten van het AZC, op basis van onder meer de volgende uitgangspunten: behoud en uitbouwen groene karakter van het terrein, aansluiten bij de historie en architectuur van het terrein. Uiteraard met duurzame en vernieuwende gebouwen
 • Onderzoek doen naar de ontwikkeling van een woonbotenhaven voor inwoners van onze gemeente
 • A28 en/of N302 op de langere termijn overkappen en er unieke woningen op bouwen
 • Tijdelijk kamerverhuur (onderverhuur) van een coöperatie huurwoning voor een periode van 1 jaar mogelijk maken, zonder dat dit verdere financiële gevolgen heeft voor de huurder of de verhuurder

 

De Harderwijker duurzaamheidsvisie steunt op vier pijlers: circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie. Het doel is om het klimaat te behoeden voor verdere teruggang en onze leefomgeving te verbeteren. Het belang van duurzaamheid wordt door vrijwel iedereen gedeeld. Harderwijk Anders hanteert als uitgangspunt dat zoveel mogelijk inwoners profijt moeten hebben van de duurzaamheidsmaatregelen en dat Harderwijker bedrijven en organisaties mee kunnen doen in de ontwikkeling en uitvoering van plannen. Daarnaast zouden wij graag zien dat maatregelen met elkaar vergeleken kunnen worden op bijvoorbeeld het terrein van effectiviteit, kosten en baten.

Afgelopen jaar is gekozen voor het na-scheiden van ons afval met een tariefstelling, gebaseerd op het aantal keren dat de grijze bak aan de weg wordt gezet. De nieuwe systematiek gaat op 1 januari 2022 in. Harderwijk Anders heeft tegen de invoering hiervan gestemd, met name omdat er geen mogelijkheden zijn om het aantal legingen zichtbaar te beïnvloeden door bijvoorbeeld plastic apart in te leveren.

Actiepunten

 • Als wordt vastgehouden aan het nieuwe systeem van afvalinzameling dient er - net als bij glas - minimaal één inzamelpunt per wijk te komen waar in elk geval plastic kan worden ingeleverd
 • Inwoners mogen 4x per jaar en per adres gratis grofvuil naar de gemeentewerf brengen
 • De lokale productie van duurzame energie wordt verder opgevoerd
 • We kiezen voor publiek eigenaarschap van de infrastructuur (b.v. warmtenetten, net als bij de CAI voor het kabelnetwerk)
 • De zonneladder wordt consequent toegepast (zoals eerst daken vullen met zonnepanelen dan pas naar het buitengebied kijken)
 • We stimuleren dat grote daken op bedrijven geschikt worden gemaakt voor het dragen van zonnecollectoren
 • Bomen worden uitsluitend gekapt als dat niet anders kan en het systeem van vergunningen wordt hierop aangepast
 • We gaan niet alleen het aantal te kappen bomen wekelijks communiceren in de gemeenteberichten maar ook het aantal bomen dat nieuw geplant is
 • Het voornemen om meer bomen te planten wordt uitgewerkt in een actieplan met concrete doelstellingen
 • In aansluiting op regelingen van Veluwe Duurzaam uitbreiden van subsidiemogelijkheden voor groene daken
 • Bij oudere woningen wordt primair ingezet op isoleren en dit wordt gefaciliteerd met gemeentelijke subsidieregelingen
 • Gemeentelijke gebouwen worden klimaatneutraal gemaakt en gemeentelijke daken worden via de energiecoöperatie beschikbaar gesteld aan particulieren die zelf geen plaatsingsmogelijkheden hebben voor zonnepanelen
 • De gemeentelijke communicatie over nut en noodzaak van duurzaamheid wordt verder opgevoerd en natuur- en milieueducatie in het onderwijs wordt gestimuleerd
 • Duurzaamheid wordt waar mogelijk en nuttig als voorwaarde gesteld bij het verlenen van vergunningen
 • Aan subsidie-ontvangende partijen worden eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid
 • Er komt een innovatiecentrum op het gebied van duurzaamheid (broedplaats/kweekvijver), waar plaatselijke bedrijven, organisaties en initiatieven kennis inbrengen en samenwerken
 • We stimuleren initiatieven voor verticale moestuinen, stadslandbouw en het inrichten van daktuinen
 • Bewoners worden ondersteund bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen (voor bijvoorbeeld het gebruik van deelauto’s, het bezorgen van pakketjes en gezamenlijke duurzaamheidsmaatregelen)

 

Harderwijk Anders vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij. Mensen en niet regels moeten daarbij centraal staan. Omdat geen mens en geen situatie hetzelfde is, kiezen wij waar mogelijk voor maatwerk, waarbij de regie zoveel mogelijk bij de inwoner en zijn of haar directe omgeving ligt.

Tegelijk horen tegenslagen of hobbels bij het leven. Niet ieder probleem hoeft daarom van ons opgevangen te worden met professionele zorg. Deelname aan bijvoorbeeld laagdrempelig sport- en cultuuraanbod kan bijdragen aan iemands persoonlijk welzijn en daarmee een deel van de oplossing bieden. Dat noemen wij ‘normaliseren’ van de zorg.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg en de Participatiewet overlappen elkaar op onderdelen. Wij verwachten om die reden van gemeentelijke medewerkers dat zij zo denken en werken dat ze oplossingen aanbieden die recht doen aan mensen en hun specifieke situatie. Niet alleen vanuit afzonderlijke wetten, regels en beleidsterreinen, maar integraal. Voor mensen die niet langer een beroep op de bijstand doen, geldt natuurlijk dat zij er daarmee ook in financiële zin op vooruit dienen te gaan.

Harderwijk kent vele mooie burgerinitiatieven om specifieke groepen mensen te ondersteunen. Zij mogen op onze steun rekenen. Datzelfde geldt uiteraard voor mantelzorgers.

De belangrijkste trend in de bevolkingsopbouw van de komende jaren is de vergrijzing van onze samenleving. Zorg en welzijn moeten zich richten op de gevolgen van deze trend.

Actiepunten

 • Regie en zeggenschap bij aanvragen voor ondersteuning worden zo veel mogelijk bij de aanvrager zelf gelegd, zo nodig met hulp van een onafhankelijk cliëntondersteuner
 • Inwoners die gesprekken voeren met mensen van de gemeente worden erop gewezen dat zij het gesprek mogen opnemen bijvoorbeeld met hun mobiel. Voorwaarde is dat de opnames niet gebruikt worden voor publicatie
 • Besluitvorming over en toewijzing van ondersteuningsaanvragen wordt voor alle betrokkenen transparant en inzichtelijk gemaakt
 • In samenspel met raad, college, inwoners en maatschappelijke organisaties wordt bepaald wat in concrete gevallen maatwerk is en wat de rol van de gemeente hierbij is
 • Toegang en preventie worden verbeterd door laagdrempelige voorzieningen ‘aan de voorkant’, zoals bijvoorbeeld het Centrum Jeugd en Gezin en Maatschappelijk Werk (Stimenz)
 • We spelen in op vergrijzing met o.a. aangepaste woonvormen, mantelzorg-voorzieningen, bestrijding van eenzaamheid en het project ‘dementievriendelijk Harderwijk’
 • We gaan de projecten ‘Geluksgericht Werken’ en ‘Positieve Gezondheid’ verder stimuleren en ontwikkelen
 • Het idee ‘Van begraafplaats naar ontmoetingsplek’ wordt concreet vormgegeven om verwerking van verlies en bestrijding van eenzaamheid mogelijk te maken
 • We steunen zelfhulpgroepen en mantelzorgers. Niet alleen met behulp van de mantelzorgwaardering, maar ook in de vorm van respijtzorg om het overwerkt raken van mantelzorgers te voorkomen
 • Mensen van wie bekend is dat zij mantelzorg verlenen, worden actief geïnformeerd over de dienstverlening van het Servicepunt Mantelzorg van ZorgDat
 • We leveren structurele ondersteuning voor het Suïcide Preventie Centrum dat is gericht op tijdig het signaleren en hulpverlenen bij gedachten over suïcide
 • Er komt structurele ondersteuning voor het Praktijkhuis omdat het goed functioneert als voor- en nazorgportaal voor GGZ en verslavingszorg
 • We gaan meer dan één aanbieder van re-integratiediensten contracteren, zodat er keuzemogelijkheden ontstaan en de kans op maatwerk toeneemt
 • We gaan proefprojecten opzetten om mensen in de bijstand meer regie over hun eigen situatie te gunnen
 • Om voorzieningen gegarandeerd op niveau te kunnen houden wordt een financiële buffer voor het sociaal domein overeind gehouden

Harderwijk Anders vindt dat inwoners recht hebben op een fijne en veilige woonomgeving. De gemeente heeft een rol bij onder meer de inrichting van wijken en het groenonderhoud. Wij willen dat we als bewoners van de wijken Tweelingstad, Stadsdennen, Stadsweiden, Frankrijk, Slingerbos, Drielanden, Waterfront, Zeebuurt, Binnenstad, De Sypel, Friesegracht, Stationsomgeving en Hierden, invloed hebben op de manier waarop onze wijk is ingericht en wordt onderhouden.

Groen in onze leefomgeving is om vele redenen belangrijk en daar moeten we dan ook zuinig op zijn. Dieren zijn voor velen een bron van plezier, genegenheid, troost en aandacht. Bij de inrichting van onze omgeving moeten we daar aandacht voor hebben. Datzelfde geldt voor dierenwelzijn.

Conflicten en (ervaren) overlast komen regelmatig voor en moeten serieus genomen worden, waarbij gezamenlijk gezocht wordt naar oplossingen. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn wederzijds begrip, tolerantie en de wetenschap dat mensen verschillende meningen en belangen kunnen hebben. Het specifieke karakter van de wijk en de levensfase van de persoon waarvan overlast ervaren wordt, spelen daarbij onder meer een rol.

Initiatieven die recht doen aan de diversiteit van Harderwijk en Hierden (zoals Festival Kleurrijk Harderwijk, de open dagen van de moskee, de Pasar Malam en de Village People) kunnen op onze sympathie en steun rekenen.

Actiepunten

 • Via het project ‘Samen Mooier’ als projectopvolger van ‘Samen kleuren we de stad’ geven we inwoners invloed op prioriteiten in hun wijk door het organiseren van wijkbijeenkomsten. We stellen buurtbudgetten beschikbaar waarmee kleinschalige projecten en verbeteringen in de buurt uitgevoerd kunnen worden
 • We maken van groen- en wijkonderhoud een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners en gemeente
 • Groenvoorziening, bij bijvoorbeeld het herinrichten van een straat, wordt alleen aangetast als het echt niet anders kan
 • Onder het motto: ‘Tegel eruit en een plant erin’ stimuleren we het ‘vergroenen’ van particuliere tuinen
 • Ook de openbare ruimte ‘vergroenen’ we waar mogelijk ter verbetering van de biodiversiteit, om regenwater in de bodem op te nemen en ter voorkoming van hittestress in de zomer
 • We zorgen voor voldoende speelplekken, beweeg- en sportvoorzieningen voor de jeugd en jongeren
 • We stimuleren dat alle wijkbewoners mee kunnen doen en leggen verbindingen tussen inwoners, bijvoorbeeld door het creëren van ontmoetingsplekken in de wijk
 • We zorgen voor voldoende bankjes én prullenbakken en maken voorzieningen voor iedereen toegankelijk
 • Via bijvoorbeeld buurthuizen, maatschappelijk functionele centra (MFC’s) en scholen spelen we in op de behoefte aan studieruimtes in de wijk
 • Overlast van buren/buurtbewoners nemen we serieus en we stimuleren mensen om aangifte/melding te doen. Bij de opvolging hiervan kiezen we voor een duidelijke regievoering met een pragmatische aanpak waarbij alle betrokkenen (ook bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie) meewerken aan de oplossing
 • De Dierenweide in Stadsweiden wordt behouden omdat deze in recreatief en educatief opzicht een aanvulling vormt op opvoeding en onderwijs

Harderwijk beschikt over moderne bedrijventerreinen die goed bereikbaar zijn. Harderwijk Anders wil zich ook de komende periode sterk maken voor aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden. Dit om bestaande bedrijven voor Harderwijk te behouden en nieuwe bedrijven aan te trekken voor zover er nog plaats is, waardoor onze infrastructuur, werkgelegenheid en plaatselijke voorzieningen op een breder fundament gaan steunen. Harderwijk Anders is voorstander van verdere afstemming op dit terrein met onze buurgemeenten Ermelo en Zeewolde.

Naast grote (industriële) bedrijven kent Harderwijk ook veel MKB-bedrijven en zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers). Voor hen is het belangrijk dat we de gemeentelijke dienstverlening en communicatie verder verbeteren en daar waar mogelijk de regeldruk verminderen.

Ondernemers moeten vooral de vrijheid voelen om te kunnen ondernemen. Vergunningsaanvragen dienen zich te kenmerken door pragmatisme (ja-mits houding). Uitgangspunt daarbij is ‘denken in oplossingen en niet in beperkingen’.

Harderwijk Anders is voorstander van een marktvoorziening bij alle wijkwinkelcentra. De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel mag wat ons betreft worden losgelaten, omdat wij die niet meer van deze tijd achten. Vestigingsmogelijkheden willen wij verruimen met behulp van meer flexibele bestemmingsplannen.

Actiepunten

 • De binnenstad ontwikkelen we verder van winkelstad naar belevingsstad door onder andere winkeliers meer ruimte te geven in hun ondernemerschap
 • Met ondernemers en vastgoedeigenaren (vroegtijdig) spelen we actief in op situaties waarbij een pand leeg komt te staan
 • Leegstand in de binnenstad gaan we tegen door transformatie (naar woningen) enerzijds en concentratie van winkels in een kernwinkelgebied anderzijds
 • We stimuleren samen met lokale kunstenaars en culturele organisaties dat lege etalages creatief ingericht worden
 • We bieden een laagdrempelig gemeentelijk loket aan waar ondernemers met hun vragen terecht kunnen en dat startende ondernemers actief ondersteunt
 • Nieuwe bedrijven die zich in Harderwijk willen vestigen moeten zo veel als mogelijk passen bij onze plaatselijke situatie en behoeften
 • De gemeentelijke organisatie koopt producten en diensten bij voorkeur lokaal in en maakt daarbij gebruik van een roulatiesysteem zodat meer ondernemers aan bod komen
 • In samenwerking met ondernemers en scholen zetten we in op verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt
 • We ondersteunen initiatieven als Platform Techniek NW-Veluwe en de Techniek Academie
 • Mensen met een uitkering die een eigen onderneming willen starten ondersteunen we bijvoorbeeld in de vorm van een sociale coöperatie in een leegstaand winkelpand
 • Er gaat meer aandacht komen voor wensen van zzp’ers die wonen en werken willen combineren De coffeeshop wordt verplaatst van de binnenstad naar een locatie die voor minder overlast zorgt, zoals aan de rand van Harderwijk of een industrieterrein
 • Het evenementenbeleid wordt herzien met meer ruimte en een groter budget voor lokaal georganiseerde evenementen. Er komt een betere afstemming tussen partijen om de kwaliteit van evenementen te waarborgen. De veiligheid wordt een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en organisatoren

Het aantal verkeersongelukken in Harderwijk is de laatste jaren fors gedaald. Harderwijk Anders wil   de ingeslagen weg vervolgen en blijven investeren in de infrastructuur om de verkeersveiligheid te verbeteren. Gerichte controles op snelheidsovertredingen horen daar onlosmakelijk bij. Verkeersveiligheid is op initiatief van Harderwijk Anders opgenomen als prioriteit in het Integrale Veiligheidsplan.

Daarnaast willen wij wandelen en fietsen bevorderen. Onbeperkt parkeren voor de eigen deur is in steeds meer wijken niet meer vanzelfsprekend vanwege het beslag op schaarse ruimte. Bij het vaststellen van parkeernormen willen we meer rekening gaan houden met de specifieke kenmerken van de desbetreffende locatie. Onoverzichtelijke of onduidelijke verkeerssituaties worden aangepakt en liefst voorkomen. Uitbreiding van OV-voorzieningen is wenselijk, met name op zondag, ook om sociaal isolement te kunnen doorbreken.

Lelystad Airport biedt economische kansen, ook voor Harderwijk, maar kent ook nadelen. Het besluit om het vliegveld te openen wordt op landelijk niveau genomen. Zolang niet duidelijk is of het vliegveld daadwerkelijk opengaat, doet de gemeente Harderwijk er verstandig aan haar inspanningen tot een minimum te beperken.

Actiepunten

 • Wegen en verkeersvoorzieningen worden logisch ingericht
 • Bewoners worden betrokken bij het inventariseren en herinrichten van verkeersonveilige situaties
 • Samen met de politie wordt toegezien op de juiste handhaving van verkeersveilig gedrag
 • Harderwijk en Hierden worden waar nodig nog fietsvriendelijker gemaakt
 • We stimuleren het fietsgebruik door kinderen en jongeren en maken hen bewust van de noodzaak van verkeersveilig gedrag
 • Het stallen van fietsen wordt beter georganiseerd met duidelijke verwijzingen naar de plekken waar fietsen geparkeerd kunnen worden
 • Parkeerbeleid en parkeernormen worden herzien en afgestemd op de doelgroep waarvoor wordt gebouwd. Ontwikkelingen zoals deelmobiliteit nemen we mee in de oplossingen
 • Vergunningaanvragen van ondernemers voor de binnenstad worden mede beoordeeld aan de hand van de parkeerproblematiek die de activiteiten met zich meebrengen
 • We blijven lobbyen voor betere en frequentere treinverbindingen, bij voorkeur met een Intercitystop
 • Verkeersonveilige situaties door opgeschoten of slecht onderhouden groen worden tegengegaan
 • De bevoorrading van winkels en de bezorging van pakketten in de binnenstad en rond de wijkwinkelcentra gaan we beter organiseren en reguleren. Verkeersveiligheid, duurzaamheid en welzijn staan hierbij voorop
 • De verkeersinfrastructuur wordt afgestemd op het groeiende inwoneraantal en op de infrastructuur van omliggende gemeenten
 • De bereikbaarheid van het industrieterrein met het openbaar vervoer wordt verbeterd
 • Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van kleinschalige OV-mobiliteit, bijvoorbeeld in de vorm van een gemeentelijk vervoerbedrijf

Voor Harderwijk Anders geldt: ‘Je mag zijn wie je bent en je mag worden wie je wil.’ Wij vinden het belangrijk dat kinderen, jeugd en jongeren worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen.

Scholen zijn op grond van de vrijheid van onderwijs verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijsprogramma. Gemeentelijke bemoeienis is beperkt tot het huisvesten van het primair onderwijs en het voorzien in aanvullende programma’s. Wij zijn voorstander van de ontwikkeling richting brede scholen met voor- en naschoolse activiteiten en het in samenspraak met de scholen breder bestemmen van gebouwen, bijvoorbeeld in de vorm van Integrale Kind Centra.

Er is een groot tekort aan gekwalificeerde vakkrachten in vele sectoren. Dat betekent dat we optimaal moeten inzetten op het behalen van een beroepskwalificatie bij jongeren. En daarnaast dat de behaalde kwalificatie ook aansluit bij de beroepspraktijk van de werkgever. Intensieve samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven willen wij daarom stimuleren. Zorg en techniek zijn daarbij voor de hand liggende aandachtsvelden, die goed aansluiten bij de Harderwijker praktijk.

Actiepunten

 • We dragen zorg voor een veilige schoolomgeving, zowel in termen van persoonlijke - als fysieke veiligheid en het actief tegengaan van pesten
 • Schoolgebouwen willen we, waar mogelijk en zinvol, gebruiken als wijkvoorziening voor kinderen, jeugd en jongeren ten behoeve van activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, sport en cultuur
 • We dragen zorg voor gebouwen met een gezond binnenklimaat die toekomstbestendig, duurzaam, toegankelijk en inclusief zijn
 • De samenwerking tussen beroepsonderwijs/praktijkonderwijs en bedrijfsleven wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke onderwijsprogramma’s die zo goed mogelijk aansluiten op de beroepspraktijk
 • We steunen de ontwikkeling van een schoolcampus met regiofunctie voor het beroepsonderwijs op de Nieuwe Weiburg
 • Jonge kinderen uit gezinnen met taalachterstanden en laag inkomen worden blijvend ondersteund met voor- en naschoolse
 • Programma’s voor de bevordering van bewegen en een gezonde leefstijl te worden verder ontwikkeld en voortgezet
 • We stimuleren natuur- en milieueducatie in samenwerking met de Hortus (met gebruikmaking van voorzieningen als de Dierenweide, de Rietmeen en de Hortustuin)
 • We investeren duurzaam in preventieprogramma’s over drugsgebruik, gokken, gameverslaving, alcohol en roken

De groep met mensen die mogen genieten van hun welverdiende oude dag neemt toe in Harderwijk en Hierden. Harderwijk Anders stimuleert een prettige woonplek voor alle generaties in de gemeente. Juist daarom vraagt de toename van deze groep om alert handelen vanuit onze gemeente.

Het is van belang dat ouderen volwaardig mee kunnen blijven doen en de regie over hun leven houden. Zorg en ondersteuning organiseren we dicht bij huis met vooral aandacht voor een gezonde levensstijl en positieve gezondheid. Belangrijk is ook dat er goede ondersteuning komt bij woningaanpassingen. Eenzaamheid onder ouderen willen we op alle mogelijke manieren tegengaan. Voorstellen om dit te bereiken, vooral van betrokkenen zelf, kunnen op de steun van Harderwijk Anders rekenen. Bij de inrichting van onze buurten, straten en pleinen houden we rekening met onze ouderen en mensen met een beperking. Zo dragen we zorg voor een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen.

Actiepunten

 • We zorgen voor voldoende bankjes, met rugleuning, langs wandel- en fietsroutes om onderweg genoeg rustpunten aan te kunnen bieden
 • Openbare toiletvoorzieningen die ook buiten winkeltijden te bezoeken zijn worden bevorderd. Ook met duidelijke bewegwijzering en zichtbaar in de HogeNood-app.
 • We openen ontmoetingsplekken in iedere wijk om de ontmoeting tussen jong en oud te stimuleren en eenzaamheid te bestrijden
 • Toekomstige bewoners betrekken we bij de projectontwikkeling van ouderenhuisvesting. Zo zorgen we dat wordt nagedacht over bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimtes in appartementencomplexen
 • Ouderen in (te) grote woningen worden door een wooncoach ondersteund en gestimuleerd om kleiner te gaan wonen. Waar nodig wordt een verhuispremie ingezet om de drempel te verlagen en/of verhuiskosten te vergoeden
 • We regelen een laagdrempelige toegang tot WMO-zorg, ook voor mensen die minder digitaal-vaardig zijn
 • Ouderen kunnen bij het aanvragen van een zorgindicatie een beroep doen op een onafhankelijk cliëntondersteuner
 • We zorgen ervoor dat ouderen zich uitgenodigd voelen om waar mogelijk vrijwilligerswerk te (blijven) doen
 • Het concept van positieve gezondheid in de wijken wordt verder ontwikkeld samen met de oudere bewoners van de betrokken wijk
 • De activiteiten voor ouderen door ZorgDat, wijkverenigingen en overige organisaties worden blijvend ondersteund
 • Er komt een seniorenraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft bij beleidsvorming op gebieden die ouderen aangaan

Jongeren trekken steeds vaker uit Harderwijk en Hierden weg, omdat een betaalbare huur- of koopwoning nauwelijks te vinden is. Harderwijk Anders wil Harderwijk en Hierden voor deze jongeren aantrekkelijk houden door bij de bouw en herontwikkeling van gebouwen rekening te houden met de wensen en koopkracht van jongeren.

Jongeren in de leeftijdscategorie van ruwweg 14-18 vragen om specifieke aandacht. Georganiseerde teamsport spreekt velen in die leeftijd minder aan, het nieuwe zwembad richt zich op gezinnen met jonge kinderen en de horeca is voor hen nog niet toegankelijk. Vertier en chillen op straat hoort bij deze levensfase, maar wordt - al dan niet terecht - door omwonenden regelmatig gezien als onplezierig en overlast gevend. Een probleem dat niet alleen met verboden en handhaving opgelost kan worden.

Harderwijk Anders wil onze jongeren een plek en een duidelijke stem geven. Zij zijn immers de toekomst!

Actiepunten

 • Jongeren worden betrokken bij beleid dat hen raakt, onder meer via een op te richten jongerenraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft over zaken die hen bezighoudt
 • Beleid wordt niet alleen gericht op jongeren waarvan overlast wordt ervaren, maar ook op andere jongeren, die een plek zoeken om elkaar te ontmoeten, te studeren of plezier te maken
 • Er wordt werk gemaakt van betaalbare jongerenhuisvesting, zoals in de vorm van container- woningen en andere tijdelijke oplossingen om in de ergste nood te voorzien
 • Jongeren en buurtbewoners worden met elkaar in contact gebracht om begrip en verdraagzaamheid te kweken
 • De Popschool wordt verder ondersteund om zo bij te dragen aan muziekcultuur en zelfontplooiing van hen die zelf een instrument willen bespelen
 • We ontwikkelen en bieden sportconcepten aan die passen bij de wensen en ideeën van jongeren
 • Jongeren worden betrokken bij de programmering van Stad als Podium.
 • Jongeren krijgen ruimte in bijvoorbeeld buurthuizen, met als doel generaties met elkaar in contact te brengen
 • Maatschappelijke Dienst Tijd - activiteiten voor jongeren worden ingezet om jongeren die vroegtijdig de school (dreigen) te verlaten op positieve wijze weer tot schooldeelname te verleiden, mogelijk in combinatie met werken

De maatschappelijke betekenis van sport is enorm en kan nauwelijks overschat worden. Sporten is niet alleen gezond voor iedereen, maar draagt ook bij aan sociale samenhang en de integratie van kwetsbare groepen.

Ongeveer de helft van de Harderwijkers en Hierdenaren doet aan sport. Omdat sport mensen bij elkaar brengt, activeert en plezier geeft, mag dit percentage wat ons betreft fors omhoog. Harderwijk Anders wil zich ervoor sterk maken dat iedereen kan sporten. Jong en oud, ook mensen die het niet breed hebben.

Actiepunten

 • De publieke ruimte wordt zo ingericht dat inwoners uitgenodigd worden om te bewegen
 • We investeren in kwalitatief goede sportaccommodaties die zo goed mogelijk over Harderwijk en Hierden zijn gespreid
 • Sportfaciliteiten worden afgestemd op wedstrijdeisen, ook bij sporten op hoog niveau
 • Sport zetten we in bij onder meer zorg en welzijn en (buitenschools) onderwijs
 • Accommodaties worden zo ingericht dat ze voor meer doeleinden te gebruiken zijn en ruimer gebruik overdag stimuleren we met behulp van onder meer sportparkmanagement
 • Sportverenigingen helpen we bij het verduurzamen van
 • Sportverenigingen ondersteunen we met kennis en advies bij het in stand houden van hun vrijwilligersbestand
 • Sporten en bewegen onder ouderen stimuleren
 • We investeren blijvend in GA! Harderwijk. We meten periodiek de kosten, opbrengsten en doelmatigheid
 • We maken de wensen van de bezoekers leidend bij het bepalen van de openingsuren van zwembad De Sypel
 • Het wordt ook op zondag mogelijk om zwemlessen te nemen in De Sypel. Zo worden wachtlijsten tegengegaan en krijgen inwoners meer keuze

Harderwijk Anders wil dat toeristen weten dat Harderwijk veel te bieden heeft als Hanzestad op de Veluwe. Toeristen zijn welkom en worden gastvrij ontvangen bij het Toeristisch Informatie Punt (TIP) waar zij worden voorzien van bijzonderheden over onze stad en informatie over boekingen.

Het is voor de inwoners en vanwege het toerisme van belang dat in Harderwijk het hele jaar door activiteiten en evenementen worden georganiseerd.

Actiepunten

 • Harderwijk wordt gepositioneerd als de stad waar veel te beleven valt, gelegen aan het water, met een uniek stadsstrand, een historisch centrum en met prachtige natuur (bossen en zandverstuiving) als achterland
 • De faciliteiten en dienstverlening worden toegesneden op onze ambities als strandgemeente
 • De toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking wordt verbeterd
 • Er komen voldoende camperparkeerplaatsen met goede voorzieningen en een marktconform tarief
 • Er wordt een stadscamping mogelijk gemaakt bij de poort Drielanden-Stadsweiden
 • De toegangswegen van Harderwijk worden voor de toerist van eenduidige informatie voorzien
 • Er worden routes met wandelknooppunten gemaakt en er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor meer klompenpaden
 • Er komt een herziening van het evenementenbeleid met meer budget, een betere afstemming tussen partijen om zo de kwaliteit van evenementen te waarborgen. De veiligheid wordt een gedeelde verantwoordelijkheid van organisatoren en gemeente
 • Bij de recreatiezonering Veluwe waken we voor een goede balans tussen recreatiemogelijkheden voor inwoners van Harderwijk en Hierden en het behoud van de natuur
 • Parkeren bij natuurgebieden blijft gratis
 • Er komt meer aandacht voor de historie van Harderwijk als vissers- en garnizoensstad, zodat de geschiedenis blijft voortleven
 • Er komt aandacht voor de overstap van vissers op het houden van eenden, bijvoorbeeld in de vorm van het herbouwen van een deel van het voormalige VSE-pand
 • De gemeente stelt een realistisch budget beschikbaar voor de Internationale Hanzedagen in 2031. Hierbij wordt de basis gevormd door de lokale samenleving (organisatoren van evenementen, bedrijfsleven etc.) en is er aandacht voor alle smaken en culturen die in onze gemeente aanwezig zijn

Harderwijk Anders wil, vanuit de rol van de gemeente, kunst en cultuur vooral stimuleren als leuke en zinvolle vorm van vrijetijdsbesteding voor allen die hun creatieve talenten (verder) willen ontwikkelen. Professionals die hierbij worden ingezet horen een eerlijke beloning te krijgen. In het museum, het theater, de bibliotheek, maar ook op straat kunnen we kennis maken met de creatieve of kunstzinnige uitingen van anderen.

Kunst en cultuur maken het ook mogelijk om contacten te leggen en deel te nemen aan de samenleving. Op verschillende manieren dragen kunst en cultuur zo bij aan het welzijn van mensen, aan een prettig woon- en werkklimaat en daarmee aan de economie en aantrekkingskracht van onze gemeente. Kunst stelt vragen, het kan ontroeren, maar het hoeft niet per se te behagen en mag soms ook schuren. Durf en vernieuwingsdrang zijn vaak nodig om iets bijzonders tot stand te brengen.

Actiepunten

 • Cultuur wordt in het sociale domein ingezet als middel tot activering
 • Cultuur wordt ook als middel ingezet bij wijkgericht werken
 • We ontwikkelen Harderwijk, in goed overleg met onze buurgemeenten, tot regionale centrumgemeente op het gebied van kunst en cultuur. We doen dit onder meer door de inzet van hiervoor bestemde provinciale middelen
 • Estrado ontwikkelen we met goede middelen tot een centrum voor cultuur, popmuziek en maatschappelijke organisaties
 • De Mess en omliggend groen ontwikkelen we tot een culturele broedplaats (met onder meer ateliers), centrum van duurzaamheid en kloppend hart van de toekomstige woonwijk op Kranenburg- Noord
 • Er komt meer kunst in de buitenruimte door bijvoorbeeld het vernieuwen en verplaatsen van (soms tijdelijke) objecten in de buitenruimte en het creëren van plekken voor street art en graffiti
 • De multifunctionele zaal met binnenpodium en het omliggend terrein op het Bouw- en Infrapark krijgen de kans zich te bewijzen: er komt geen overhaaste besluitvorming over vestiging in binnenstad of Waterfront
 • Stad als Podium stelt bij het toekennen van budgetten voor podiumproducties het belang van het publiek en de uitvoerders centraal
 • We optimaliseren culturele voorzieningen in Hierden naar behoefte van de inwoners
 • We dragen op basis van wederkerigheid bij aan het in stand houden van het varend cultureel erfgoed
 • De gemeente gaat zich meer inzetten voor ‘andere’ architectuur en biedt ruimte aan het ontwikkelen van een karakteristiek, uniek gebouw in Harderwijk
 • Kunstenaars worden ingezet bij het vormgeven van infrastructurele vraagstukken

Harderwijk Anders vindt het belangrijk dat een gemeente dienstbaar en betrouwbaar is en dat je daar als inwoner op kunt rekenen. Harderwijk Anders wil dat de gemeente Harderwijk er voor de Harderwijkers en Hierdenaren is en niet andersom. Medewerkers en bestuurders dienen zich dienstverlenend op te stellen naar de inwoners. Een inwoner van Harderwijk of Hierden moet met een vraag terecht kunnen bij de gemeente en geholpen worden bij het beantwoorden van vragen van de gemeente. Wij verwachten dus dat de medewerker naast de vragensteller gaat staan en samen op zoek gaat naar de juiste weg om tot oplossingen te komen. Er moet gedacht worden vanuit mogelijkheden en niet vanuit onmogelijkheden of ingewikkelde procedures.

Harderwijk Anders vindt dat, als er iets misgaat bij de gemeente, we dat zo goed mogelijk moeten proberen te herstellen. We doen allemaal wel eens iets niet goed, dat moeten we kunnen toegeven en daar moeten we vooral van leren.

Een dienstbare gemeente Harderwijk is een gemeente die haar dienstverlening geregeld en goed evalueert. En die echt luistert naar wat inwoners vinden en willen en daar ook zoveel mogelijk naar handelt.

Actiepunten

 • Alle medewerkers en bestuurders moeten zich bewust te zijn van het credo ‘De klant is koning en de inwoner is de klant!’ en daar ook naar handelen
 • De verbetering van de dienstverlening aan de inwoners van Harderwijk en Hierden blijft een permanent aandachtspunt van de gemeente
 • Vragen en meldingen van inwoners (zoals via de BuitenBeter-app) worden binnen twee werkdagen beantwoord
 • Er wordt structureel onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid van onze inwoners over bijvoorbeeld Snel Herstel en de Sypel. De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we om de dienstverlening verder te verbeteren
 • Procedures en formulieren worden voortdurend geëvalueerd en waar mogelijk vereenvoudigd
 • De gemeente communiceert met haar inwoners in begrijpelijke taal (B1- niveau)
 • Er komt een inloopspreekuur bij gemeentelijke afdelingen met de garantie dat vragen binnen twee werkdagen worden beantwoord
 • Inwoners waarvan de gezinssituatie verandert krijgen automatisch een brief van de gemeente waarin staat waar zij terecht kunnen met vragen of problemen die voortvloeien uit deze verandering
 • Gemeentelijke voorzieningen zoals het zwembad exploiteren we zoals een ondernemer het zou doen
 • We werken aan een meer open bestuurscultuur waarin ruimte is voor open gesprekken en waarin voortschrijdend inzicht en het toegeven van fouten als een teken van sterkte gezien worden
 • Het middel (landelijk) burgerinitiatief wordt ook binnen de gemeente Harderwijk mogelijk gemaakt
 • De mogelijkheden van e-democratie worden verder benut en inwoners krijgen zelf de kans om onderwerpen op de agenda te zetten
 • Het project ‘Samen Mooier’ wordt vormgegeven door buurtgesprekken en het beschikbaar stellen van een buurtbudget ter verbetering van de leefbaarheid
 • Er komt een nachtburgemeester van Harderwijk die de belangen van het avond- en nachtleven promoot en behartigt. Deze nachtburgemeester is de gesprekspartner van politie en gemeente
 • Bij verschil van inzicht over bestuursrechtelijke maatregelen gaat de gemeente eerst in gesprek met de betrokkenen in plaats van direct handhaven
 • De gemeente Harderwijk streeft ernaar dat de samenstellingen van de onafhankelijke commissies ter ondersteuning van de inwoners van Harderwijk en Hierden een afspiegelingen zijn van de samenleving. Om deze andere samenstelling te bereiken wordt een actieve wervingsstrategie ontwikkeld en ingezet.
 • Als het niet om levensbedreigende situaties gaat worden rechtszaken zoveel mogelijk voorkomen en/of beperkt
 • Er komt betere communicatie over de bestuurlijke processen, met een heldere uitleg en stappenplannen
 • Voorstellen die nog door de raad moeten worden vastgesteld worden niet langer door het college als besluit aan de pers gepresenteerd maar als voorstel ter goedkeuring aan de raad
 • De gemeente gaat meer uitleg geven bij haar besluiten en daar open en helder over communiceren. Bijvoorbeeld over nut en noodzaak van kapvergunningen en het aantal nieuwe bomen dat geplant gaat worden ter compensatie

Harderwijk is een financieel gezonde gemeente. Harderwijk Anders wil dat dit ook zo blijft. Een goede financiële positie is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van Harderwijk en Hierden. Harderwijk Anders formuleert haar ambities en plannen op basis van een gedegen financiële analyse en onderbouwing en gaat uiterst zorgvuldig om met het belastinggeld van onze inwoners, en uiteraard ook met het vele geld dat naar allerlei samenwerkingsverbanden stroomt waarin de gemeente Harderwijk participeert.

Wij zullen de gemeentelijk organisatie niet opzadelen met vragen, verzoeken of opdrachten zonder eerst stil te staan bij de noodzaak van die vragen en de belasting die dat voor de organisatie met zich meebrengt.

Ons uitgangspunt blijft dat onze gemeentelijke voorzieningen op orde en passend blijven, met zo laag mogelijke woonlasten voor onze inwoners. Die woonlasten bestaan uit drie componenten: heffingen voor het riool, voor de afvalinzameling en daarnaast de Onroerendezaakbelasting (OZB). De woonlasten zijn de afgelopen jaren met niet meer dan de inflatie (= geldontwaarding) gestegen. De financiële vooruitzichten voor de komende jaren zijn echter wat minder rooskleurig dan de afgelopen vier jaar. Mocht een beperkte verhoging van de woonlasten onontkoombaar zijn dan kiezen wij ervoor om de lasten voor het riool en de afvalinzameling zo laag mogelijk te houden en de in vergelijking met andere gemeentes lage OZB iets te verhogen voor met name de duurdere woningen.

Actiepunten

 • De meerjarenbegroting blijft vanzelfsprekend sluitend
 • De jaarlijkse verhoging van gemeentelijke belastingen en heffingen wordt tot een minimum beperkt
 • Bij noodzakelijke ombuigingen wordt eerst gekeken naar gemeentelijke uitgaven en de mogelijkheden hierop te besparen. Daarna wordt pas gekeken naar mogelijkheden tot inkomstenverbetering
 • Ons ruimhartige en verantwoord gemeentelijk beleid voor bestaanszekerheid wordt in stand gehouden en zo nodig op gewijzigde omstandigheden aangepast
 • Er komt meer maatwerk bij lokale heffingen, door bijvoorbeeld een groter onderscheid naar type huishouden (eenpersoons-, tweepersoons- en meerpersoonshuishoudens) te maken
 • Gemeentelijke medewerkers worden bij gebleken geschiktheid bij voorkeur in dienst genomen; de inhuur van externen wordt zoveel mogelijk beperkt
 • We voeren een actieve grondpolitiek omdat dit kansen biedt optimaal in te spelen op de woonbehoeften van alle Harderwijkers en Hierdenaren
 • De gemeentelijke belastingen worden zo eenvoudig mogelijk ingericht en zo helder mogelijk uitgelegd. We geven aan met welke reden belasting afdragen moet worden en wat er met de opbrengsten gebeurt
 • Financiële meevallers vloeien in beginsel terug naar onze inwoners
 • Twee uur gratis parkeren wordt gehandhaafd zolang de gemeentelijke financiën dat toelaten
 • Er komt een transparant(er) gemeentelijk aanbestedingsbeleid waarbij ’social return’ een van de voorwaarden is
 • Lokale ondernemers krijgen bij enkelvoudige onderhandse aanbestedingen ruimschoots kansen; bij meervoudige onderhandse aanbestedingen wordt minimaal één lokale partij geselecteerd (tenzij geen enkele lokale partij bedoelde diensten kan leveren)