Verkiezingsprogramma 2018-2022

Op deze pagina vindt u het complete verkiezingsprogramma 2018-2022 van Harderwijk Anders. Klik op het onderwerp om de actiepunten per onderwerp te zien.

Bedrijven

Harderwijk Anders wil dat de gemeente zich inzet voor een gunstig vestigingsklimaat en een aantrekkelijke binnenstad. Harderwijk is onderdeel van een economisch sterke regio met een gunstige ligging. Wel is er regelmatig sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De gemeente moet die kloof zien te dichten.

Actiepunten:

 • Maatregelen om de werkeloosheid onder jongeren en ouderen te bestrijden;
 • Bij re-integratie van mensen met een beperking deze mensen zelf invloed en inspraak geven;
 • Zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat;
 • Eindelijk koopzondagen toestaan;
 • De binnenstad ontwikkelen van winkelstad naar belevingsstad;
 • Toestaan van andere bestemming voor winkelpanden;
 • Stimuleren dat lege etalages creatief ingericht worden samen met lokale kunstenaars en culturele organisaties;
 • Inspelen op wensen ZZP-ers m.b.t. de combinatie van wonen en werken;
 • Stimuleren dat er een sociale coöperatie komt waar mensen met een uitkering kunnen starten met een eigen onderneming. Een vergelijkbaar initiatief als De Blauwe Paraplu in Amersfoort;
 • De horeca meer ruimte geven voor zelf in te vullen evenementen in hun eigen zaak.

Duurzaamheid

Ouders van Harderwijk en Hierden geven hun stad en dorp door aan hun kinderen.

Harderwijk Anders wil de aarde op een verantwoorde manier doorgeven aan volgende generaties.

Harderwijk heeft zich gecommitteerd aan het fors terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen maar de maatregelen hebben nog weinig effect. Er is dus veel meer nodig, ten eerste een onderbouwd en uitvoerbaar stappenplan dat de weg opent naar vermindering van de CO2-uitstoot met 45% per 2031.

Ook willen we aandacht voor duurzaam scheiden en verwerken van afval, vergroten biodiversiteit, verhogen van het aandeel plantaardige eiwit in onze voeding, zorgen dat regenwater in het grondwater terecht kan komen etc.

Actiepunten:

 • Duurzaamheid bestuurlijk en organisatorisch verankeren door een wethouder duurzaamheid, een duurzaamheidsparagraaf in het coalitieakkoord en standaard een duurzaamheidsparagraaf bij ieder onderwerp;
 • Sterk opvoeren van lokale productie van duurzame energie met een nadruk op windmolens en nieuwe technieken zoals een waterstofcentrale in samenwerking met de omliggende gemeenten;
 • Geen gasaansluitingen meer in nieuw te bouwen woningen;
 • Gemeentelijke gebouwen ( te beginnen met het Huis van de Stad) binnen 5 jaar klimaatneutraal maken, mede door gemeentelijke daken beschikbaar te stellen aan particulieren die zelf geen plaatsingsmogelijkheden hebben voor zonnepanelen;
 • Intensiveren gemeentelijke communicatie over nut en noodzaak duurzaamheid; natuur- en milieueducatie stimuleren in het onderwijs;
 • Terugdringen geluidsoverlast en fijnstof A28 door geluidsschermen die tevens energie opwekken, de A28 overkappen;
 • Energiezuiniger maken van de monumentale gebouwen;
 • Duurzaamheid / energieneutraal waar mogelijk en nuttig als voorwaarde stellen bij het verlenen van vergunningen. Ook aan subsidie-ontvangende partijen eisen stellen in de sfeer van duurzaamheid);
 • Innovatiecentrum op het gebied van duurzaamheid(broedplaats/kweekvijver);
 • Bij afvalinzameling en –verwerking kiezen voor maatwerk;
 • Stimuleren van initiatieven m.b.t. verticale moestuinen / stadslandbouw, inrichten daktuinen;
 • Voor Lorenz III bedrijven werven die in duurzame industrie zitten en hier een duurzaamheidspark van maken;
 • Innovatieve startups uit Harderwijk die zich richten op verduurzaming stimuleren via een fonds

Financiën

Harderwijk Anders wil dat Harderwijk een financieel gezonde gemeente is die haar uitgaven stoelt op haar inkomsten. We willen dat de lokale heffingen alleen verhoogd worden met de inflatiefactor.

Nieuw beleid komt er niet voordat eerst overbodig oud beleid wordt geschrapt. Voor de minima blijft er een verantwoord minimabeleid dat regelmatig wordt geactualiseerd.

Actiepunten:

 • De OZB mag niet verhoogd worden om de begroting rond te krijgen;
 • De jaarlijkse verhoging van de gemeentebelastingen en leges is maximaal gelijk aan de inflatiefactor;
 • Bij het ontwikkelen van nieuw beleid wordt eerst gekeken welk oud beleid kan worden geschrapt;
 • De gemeente handhaaft en actualiseert regelmatig voor de minima een ruimhartig en verantwoord bestaanszekerheid beleid;
 • De gemeente blijft constant streven naar het goed op orde hebben van de financiën door voldoende reserves, actuele risicobeheersing en alerte interne controle zodat de stad financieel crisisbestendig is;
 • Bij lokale heffingen maatwerk toepassen en onderscheid maken tussen eenpersoonshuishoudens, tweepersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens;
 • Het is belangrijk om een flinke financiële reserve te hebben in verband met de kosten die de gemeente maakt door de extra zorgtaken die de gemeente erbij heeft gekregen

Inspraak en bestuur

Harderwijkers en Hierdenaren praten mee en er wordt geluisterd naar wat ZIJ willen.

Harderwijk Anders wil dat iedereen die werkzaam is bij de gemeente ervan doordrongen is dat de gemeente er is voor de inwoners en niet andersom. Voor elke activiteit die voor de inwoner impact heeft, moeten ambtenaren contact zoeken met direct betrokkenen voor overleg en meningsvorming.

Inwonerparticipatie heeft in alle fasen van het beleidsproces een meerwaarde. Op ambtelijke stukken wordt dan ook standaard onder het kopje “Participatie” verantwoord op welke wijze daaraan uitvoering is gegeven dan wel verantwoord waarom dit niet is gebeurd. Voor een zorgvuldige afweging van belangen is het nodig dat de gemeente niet alleen weet hoe direct betrokkenen over een onderwerp denken, maar ook wat de overige inwoners hiervan vinden. In specifieke gevallen – bij onderwerpen die zich daarvoor lenen – ligt het voor de hand om de Harderwijker bevolking daar direct – dus via een referendum – over te laten beslissen.

Actiepunten:

 • Cultuuromslag in het gemeentehuis voortzetten;
 • Democratische vernieuwing en meer vertrouwen in de politiek door de mogelijkheden van e-democratie te benutten. Inwoners kunnen daarmee zelf onderwerpen op de agenda zetten en invloed uitoefenen;
 • Inloopspreekuur bij gemeentelijke afdelingen met garantie dat vragen binnen twee dagen beantwoord worden;
 • Instellen van de ‘scharrelambtenaar’ die helpt bij het realiseren van burgerinitiatieven. Deze scharrelambtenaar heeft daar budget voor;
 • Instellen van kleinschalige rondetafelgesprekken met gerichte onderwerpen op de agenda;
 • Referenda mogelijk maken;
 • Bij een wijzigende gezinssituatie krijgen inwoners van de gemeente een brief waarin staat waar mensen terecht kunnen met vragen of problemen die voortvloeien uit deze wijziging

Kunst en cultuur

Harderwijk Anders wil dat alle kinderen de kans krijgen kennis te maken met kunst en cultuur. Het versterkt hun eigen creatieve talenten en kinderen kunnen ervaren dat kunst en cultuur vooral ook leuk zijn!

Cultuurbeleid is zoveel meer dan subsidies verstrekken. Goede culturele voorzieningen zorgen voor ontmoeting en verrijken de woonomgeving. Kunst en cultuur dragen ook bij aan het welzijn van mensen, de ontwikkeling van jongeren, economische innovatie en een prettig woon- en werkklimaat.

Actiepunten:

 • Laat kunstenaars en culturele instellingen meedenken over maatschappelijke vraagstukken;
 • Kunst en cultuur inzetten bij zorg en welzijn;
 • Een aantrekkelijk en betaalbaar cultuuraanbod voor alle doelgroepen;
 • Locaties bieden voor pop-up kunst;
 • Voldoende betaalbare ateliers en oefenruimtes voor bands;
 • Beeldende kunstenaars mogen de stad gebruiken als podium;
 • Een fietsroute langs de kunstwerken in de stad;
 • Poppodium Estrado beter op de kaart zetten;
 • Kunst- en cultuurnacht, museumnacht;
 • Harderwijk Klassiek festival in de haven;
 • Dichters inzetten bij uitvaarten van overledenen zonder nabestaanden;
 • Alle gedichten van de poëzieroute weer goed zichtbaar maken;
 • Opdrachten voor het ontwerpen van objecten worden in eerste instantie aan lokale kunstenaars gegund;
 • Cultuurhistorie betrekken bij citymarketing;
 • Amateurkunst ondersteunen;
 • Erfgoededucatie in het onderwijs
 • Buurtcultuurfonds voor inwoners die in hun wijk aan de slag willen met cultuur;
 • Inwoners en vrijwilligers ondersteunen die betrokken zijn bij het behoud van monumenten

Onderwijs

Harderwijk Anders wil dat geen enkel kind thuis zit wegens uitval. Scholen moeten alle kinderen een passende onderwijsplek bieden. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, worden door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Gemeenten hebben dus vooral een verbindende rol in het samenbrengen van organisaties.

Actiepunten:

 • Zorgdragen voor een goede aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang en zorg;
 • Scholen stimuleren om aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl en bewegen;
 • Bevorderen van een veilige schoolomgeving;
 • Samenwerking tussen beroepsonderwijs/praktijkonderwijs en bedrijfsleven stimuleren;
 • In stand houden van de maatschappelijke stage;
 • Stimuleren komst Hogere Scholen op het gebied van Hotels, Toerisme, Recreatie en Zorg;
 • Ouderen en buddy’s als coach inschakelen bij leerlingen die extra aandacht nodig hebben;
 • Inschakelen rolmodellen om scholieren te motiveren;
 • Stimuleren van ouderbetrokkenheid bij onderwijs;
 • Bewegend leren een vast onderdeel maken in het onderwijssysteem;
 • Zorgen dan ook de leerlingen van het MBO naar de schoolarts kunnen;
 • Vanuit onderwijs aandacht voor preventie van verslavingen zoals gameverslaving;
 • Creatieve oplossingen zoeken voor het enorme probleem en de gevolgen van pesten.

Sport

Henk Vermeer (Zwart Wit) en Theo Dirksen (Arcerbis Sport Benelux) zijn trots op de getekende overeenkomst van 6 jaar.

Harderwijk Anders wil dat iedereen, jong en oud, moet kunnen sporten. Ook mensen die het niet breed hebben. Er is een sportbeleid dat voorziet in een goed pakket verantwoorde en goed onderhouden sportaccommodaties en sportvoorzieningen. Iedereen moet kunnen sporten, jong en oud. We willen sport inzetten als middel bij zorg en welzijn.

Actiepunten:

 • Sport inzetten bij onderwijs, zorg en welzijn en de verenigingen die dit uitvoeren belonen;
 • Sportfaciliteiten dienen afgestemd te zijn op de wedstrijdeisen van de verschillende sporten, ook bij spelen op hoog niveau;
 • Inwoners met een bijstandsuitkering stimuleren om vrijwilliger te worden bij sportclubs;
 • Als sportparken open moeten van de gemeente dan moet de gemeente toezicht faciliteren;
 • Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen;
 • Voldoende plekken voor jongeren om in de wijk sport te beoefenen;
 • Rubberkorrels uit alle bestaande sportvelden verwijderen;
 • Sportknooppunten parcours in iedere wijk uitzetten voor individuele sporters;
 • Sociale Sportschool. Hierbij nemen sporters bijvoorbeeld bij een bootcamp ouderen in een rolstoel mee. Zie www.socialesportschool.nl.

Toerisme

Harderwijk Anders wil dat toeristen weten dat Harderwijk meer te bieden heeft dan het Dolfinarium.

Er zijn steeds vaker, het hele jaar, evenementen. Toeristen zijn welkom in Harderwijk en worden gastvrij ontvangen door het bureau voor toerisme (VVV) waar zij de bijzonderheden van onze stad te horen kunnen krijgen en waar zij een slaapplaats kunnen boeken

Actiepunten:

 • Harderwijk profileren als historische, bruisende, culinaire stad;
 • Waterrecreatie en waterevenementen beter op de kaart zetten;
 • De stadscamping, ook na 2019;
 • Voldoende camperparkeerplaatsen;
 • De toegangswegen van Harderwijk blijven goed onderhouden en hebben eenduidige informatie voor de toerist;
 • Het parkeren bij evenementen dient zodanig te zijn geregeld dat de overlast voor de inwoners van Harderwijk tot een minimum wordt beperkt;
 • Kinderen springen graag van de steiger bij het strandeiland. Dat wordt steeds gevaarlijker. Wij willen een leuk, groot object (zoals een vlot) om op te klimmen en vanaf te springen

Verkeer en reizen

Deventer stadsdistributie met elektrische vrachtauto.

Harderwijk Anders wil de komende jaren investeren in meer veiligheid in het verkeer.

Er is al geïnvesteerd in fiets- en wandelpaden en er is aandacht besteed aan het meer autoluw maken van de binnenstad. Dit heeft geresulteerd in afname van het aantal ongelukken en verbetering van de luchtkwaliteit maar we zijn er nog niet. Onoverzichtelijke verkeerssituaties moeten bijvoorbeeld worden aangepakt.

Actiepunten:

 • Onnodig autoverkeer weren binnen de stadsmuren;
 • Handhaven van de geluidsnormen van met name motoren;
 • Stimuleren van elektrische brommers en fietsen voor de thuisbezorg branche;
 • Wegen en verkeersvoorzieningen logisch inrichten;
 • Geluidsoverlast en fijnstof overlast aanpakken bij de A28 en N302 door een deltaplan met creatieve oplossingen zoals overkapping en/of hoge schermen met zonnecellen;
 • Blijven lobbyen voor het intercitystation;
 • Een centraal distributiepunt buiten het centrum met elektrische auto’s naar de binnenstad;
 • Het hele gebied van de binnenstad een 30 km zone maken;
 • Voldoende fietsparkeerplaatsen;
 • Tunnel van de Houtwal naar de binnenstad voor veilig oversteken

Wijk en buurt

Harderwijk Anders wil dat wijkbewoners grote invloed hebben op de manier waarop de wijk wordt ingericht. Iedereen wil graag een veilige, schone leefomgeving. Deels zijn inwoners daar zelf verantwoordelijk voor maar ook de gemeente heeft daarbij een taak.

Actiepunten:

 • Groenonderhoud op een hoger niveau dan het huidige;
 • Stimuleren van het vergroenen van de tuinen;
 • Voldoende parkeervoorzieningen;
 • Voldoende speelplekken voor de jeugd;
 • Voldoende bankjes in de openbare ruimte en zeker in de binnenstad;
 • Inwoners invloed geven op prioriteiten in hun wijk;
 • Het creëren van ontmoetingsplekken in de wijk;
 • Overlast serieus nemen, mensen stimuleren om aangifte te doen en dit proces makkelijker maken;
 • Beleid ontwikkelen voor cameratoezicht met aandacht voor privacy en databeleid;
 • Pesten, ook buiten de scholen, aanpakken.

Wonen

Prefab woningen

Harderwijk Anders wil een huur- en koopwoningbeleid welke inspeelt op wijzigende omstandigheden en behoeften en er voor zorgt dat iedereen binnen tweeënhalf jaar passende woonruimte vindt. Dat betekent bouwen van woningen waarvan er structureel te weinig zijn, maar vooral een verschuiving naar vraag gestuurd, duurzaam en flexibel bouwen.

Actiepunten:

 • Zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen;
 • Wanneer je eenmaal in een sociale huurwoning woont, dien je de zekerheid te hebben dat je de huur kunt blijven betalen;
 • Nieuwe woonvormen zoals Tiny Houses en meer-generatie-woningen;
 • Bouwvormen die sociaal contact bevorderen, bijvoorbeeld hofjes;
 • Scheefwonen tegengaan;
 • Project ?vitale vakantieparken? succesvol afronden;
 • Wonen boven winkels bevorderen;
 • Jongeren bij verzorgingshuizen laten wonen waarbij een deel van de huur betaald wordt via hulp;
 • Inzetten van “Skaeve Huse” voor mensen die overlast geven en lastig te huisvesten zijn;
 • Stimuleren dat kantoren en winkels die langer dan een jaar leegstaan worden aangeboden voor tijdelijke of permanente huisvesting;
 • Bevorderen dat mensen met huurschulden bij de woningbouw de gelegenheid krijgen om deze schulden af te lossen door te klussen voor de woningbouwvereniging.

Zorg en welzijn

Wethouder Gert Jan van Noort (Harderwijk Anders) gaat van start met de Geluksroute op Blue Monday in Harderwijk (17-01-2018).

Harderwijk Anders wil dat inwoners mee kunnen doen in de maatschappij. Als mensen het alleen niet redden moeten ze op steun van de gemeente kunnen rekenen. Daarbij gaan wij niet uit van regels maar van mensen. Maatwerk dus en zo nodig onorthodox en “buiten de regels” werken. Ook gaan we voor een ruimhartig armoedebeleid. Het internationaal verdrag Rechten van het Kind moet de basis vormen van het jeugdbeleid.

Actiepunten:

 • Succesvol WMO-maatwerk-beleid continueren en daarbij de eigen bijdrage blijven compenseren voor mensen die het niet breed hebben;
 • Een zorghotel of respijthuis in Harderwijk of Hierden ter ontlasting van mantelzorgers;
 • Creatieve oplossingen vinden voor het terugdringen van eenzaamheid, bijvoorbeeld door het voor mensen met een beperking mogelijk te maken om huisdieren te houden en verzorgen;
 • Zichtbare professionals in de wijk die voldoende tijd hebben om problemen op te pakken;
 • Project “geluksgeld” continueren;
 • Verder terugdringen laaggeletterdheid o.a. door inzet van sport en cultuur;
 • Blijven inzetten op integratie van mensen uit andere culturen, vooral statushouders;
 • Onderzoeken of een experiment met het basisinkomen lokaal mogelijk is;
 • Aanstellen van “De Uitpluizer” die werkzaam is in het huis van de stad, dit is iemand die mensen helpt bij wat ze nog niet weten rond regelingen en instanties;
 • Veel mensen gaan kort na de geboorte van hun kinderen uit elkaar. In de keten van geboortezorg extra aandacht vragen voor preventie hiervan;
 • Nog meer aandacht voor de problematiek en gevolgen van vechtscheidingen;
 • Amnesty International een workshop laten geven over mensenrechten voor ambtenaren in het sociale domein;
 • Introductie van de “Sociale Tegoedbon”, bijvoorbeeld toegangskaartjes voor kunst, cultuur en sportwedstrijden in Harderwijk;
 • Inzetten van zogenaamde buurtgezinnen in de wijk;
 • Instellen van een meldpunt “Help mijn buur”;
 • Meer aandacht voor mensen met problematische schulden. Ook inzetten op preventie;
 • Invulling geven aan “Regenboogstad” worden;
 • Iedereen moet bij de GGD terecht kunnen voor een SOA-test, niet alleen risicogroepen;
 • Benoemen van een ombudsman voor het sociaal domein.