18 februari 2023

Besluiten raadsvergadering 16 februari 2023

Donderdag 16 februari kwam de gemeenteraad van Harderwijk bijeen om een aantal besluiten te nemen.

Bij de start van de vergadering werd een minuut stilte gehouden om in gedachten bij de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te zijn. En ook bij alle mensen die hulp verlenen en de vrienden en familie van de slachtoffers. Buiten hing de vlag ook halfstok.

✅ Financiële hulp aan slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

✅ Plan van aanpak en financiële dekking programma Bibliotheek op school 2023-2026

✅ Nadere advisering posten collegeprogramma bij begroting 2023 e.v. (Structurele subsidie Popschool en Stichting Mess)

✅ Verlenging regionale samenwerking en beleid beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Noord-Veluwe

✅ Subsidieaanvraag Ixta Noa (Praktijkhuis Noord-Veluwe/ Harderwijk

✅ Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) gemeentelijk vastgoed

✅ Participatienota Omgevingswet

✅ Vaststelling bestemmingsplan Waterfront – Strandeiland en de Wijde Wellen

❌ Motie bespoediging onderzoek suppen in groepen

✅ Invulling adviesrecht raad onder de Omgevingswet, met aanpassing via amendement

❌ Motie ‘bouwinitiatieven met mogelijk maatschappelijk onrust aan de raad voorleggen’

✅ Kredietaanvraag voor Plankosten Lorentz III en Rest Grexen in jaarschijf 2023

✅ Kredietaanvraag voor Plankosten Drielanden in jaarschijf 2023

✅ Kredietaanvraag voor Plankosten Waterfront in jaarschijf 2023

✅ Concept kaders voor het energienoodfonds voor MKB en maatschappelijke instellingen gemeente Harderwijk

✅ Tijdelijke verordening energienoodfonds MKB en maatschappelijke instellingen

✅ Verhoging inkomensgrens Energietoeslag 2022

Motie – hulp aan slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

De volledige raad roept het college van B&W op:

  • een bijdrage van 50.000 euro (ca. één euro per inwoner) over te maken aan VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, voor de wederopbouw na de aardbeving in Turkije en Syrië;
  • deze bijdrage ten laste te brengen van de post onvoorzien.

✅ De motie werd ingediend namens alle partijen en daarmee raadsbreed gedragen.

Plan van aanpak en financiële dekking programma Bibliotheek op school 2023-2026

Het landelijke programma de Bibliotheek op School is een samenwerking tussen scholen, de openbare bibliotheek en de gemeente. Het doel is om kinderen en jongeren te stimuleren meer te lezen, thuis en op school. De bibliotheek Noord West Veluwe biedt sinds 2015 het landelijke programma de Bibliotheek op School op scholen aan. De gemeenteraad Harderwijk had gevraagd om een plan waarmee het programma de Bibliotheek op school uitgevoerd kan worden op alle basisscholen in Harderwijk en Hierden die hiervan gebruik willen maken. 

✅ Het plan kreeg steun van alle partijen.

Nadere advisering posten collegeprogramma bij begroting 2023 e.v. (Structurele subsidie Popschool en Stichting Mess)

Met dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd deels de benodigde middelen voor de (verlaagde) subsidies aan de Popschool en aan de Stichting De Mess beschikbaar te stellen, zodat subsidie aan beide instellingen daadwerkelijk kan worden verleend.

✅ Het voorstel kreeg 27 stemmen voor. SGP was tegen dit voorstel en ons raadslid Gerwin te Pas deed niet mee met de stemming vanwege zijn betrokkenheid bij Stichting Mess.

Sandra Timmer gaf de volgende stemverklaring:
“Wij stemmen voor, omdat wij willen dat mensen in de kunst en cultuur ook een eerlijk loon krijgen. Wij vragen het college wel om bij subsidiebeleid concrete afspraken op te nemen over het zoeken van eigen extra inkomsten.”

Verlenging regionale samenwerking en beleid beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Noord-Veluwe

Samenwerking in de regio Noord-Veluwe op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang is en blijft noodzakelijk en gewenst om op een doeltreffende en doelmatige manier uitvoering van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang mogelijk te maken. Het hogere doel is om kwetsbare inwoners zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten meedoen.

✅ Het plan kreeg steun van alle partijen.

Subsidieaanvraag Ixta Noa (Praktijkhuis Noord-Veluwe/ Harderwijk

In september 2019 is het project Praktijkhuis gestart, na toekenning van de subsidie door ZonMw. Het Praktijkhuis is de plek waar aanwezige ervaringsdeskundigen op diverse  leefgebieden samen komen. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis, ervaring/ondersteuning van Ixta Noa. Dit is een landelijke organisatie die zich inzet voor het herstel van  mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ixta Noa heeft in samenwerking met (onder andere) de gemeente Nijmegen, de gemeente Apeldoorn en de gemeente Leeuwarden Praktijkhuizen opgezet.

✅ Het plan kreeg steun van alle partijen.

Tim Smit-Brouwer gaf de volgende stemverklaring:

“Harderwijk Anders stemt voor het voorstel, maar zijn kritisch op hoe deze aanvraag in de eerste plaats aan de raad is gepresenteerd. Het praktijkhuis heeft een belangrijke plek verworven in onze samenleving en doet in onze ogen belangrijk werk. we hopen dan ook dat de openingstijden snel verruimd zullen worden, zodat inwoners in onze gemeente nooit voor een dichte deur staan.”

Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) gemeentelijk vastgoed

Vanuit de gemeentelijke vastgoedportefeuille is beoordeeld op welke panden van de gemeente de grootste energiewinst te behalen valt als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot en het aardgasgebruik (besparen én duurzaam opwekken). Hiervoor zijn duurzaamheidscans uitgevoerd en is per pand een verduurzamingspakket voorgesteld. In deze rapportage zijn de maatregelen gemotiveerd en onderbouwd inzichtelijk gemaakt, ten aanzien van energiebesparing, CO2 reductie, investering en exploitatie consequenties. Doel is dat de onderzoeksresultaten in een Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMJOP) worden geïntegreerd waardoor langjarige sturing op verduurzaming structureel  onderdeel is van ons vastgoedbeleid.

✅ Het plan kreeg steun van alle partijen.

Vaststellen Participatienota Omgevingswet

De participatienota geeft een duidelijk kader voor initiatiefnemers en de gemeente zelf over het toepassen van participatie bij initiatieven in de fysieke leefomgeving. De Participatienota Omgevingswet zelf heeft vanaf 9 augustus 2022 zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon iedereen die dat wilde een schriftelijke of digitale zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad.

✅ De nota kreeg steun van alle partijen.

Vaststelling bestemmingsplan Waterfront – Strandeiland en de Wijde Wellen

In Harderwijk wordt al enige tijd gewerkt aan de actualisatie van verouderde bestemmingsplannen. De huidige bestemmingsplannen zijn op onderdelen verouderd en sluiten niet  meer goed aan op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten ten aanzien van planmethodiek en bestemmingsplanregeling. Met de actualisatie wordt het mogelijk de planologische regels af te stemmen op de huidige en toekomstige situatie en te uniformeren door middel van standaardisatie.

✅ Het bestemmingsplan kreeg steun van alle partijen.

Daarnaast werd er door VVD en Gemeentebelang een motie ingediend over het niet mogen suppen in groepen tussen oktober en april, omdat nog niet bekend is welke schade dit aan de natuur brengt. De motie roept op:

1. Bij de provincie aan te sturen op spoedige en concrete onderzoeksresultaten naar de mogelijkheden tot jaarrond suppen in groepen en daarbij te streven naar uitsluitsel voor oktober 2023;

2. De raad en andere belanghebbenden tussentijds te informeren over de voortgang en uiteindelijk uiteraard de uitkomsten van het betreffende onderzoek.

Het college ontraadde deze motie omdat het gesprek hierover al in volle gang is. Daar had college in de beantwoording in de schriftelijke vragen al op gereageerd en dit tijdens de bespreking in de commissievergadering ook nog eens bekrachtigd. De wethouder heeft de vraag vorige week nog weer opnieuw onder de aandacht gebracht bij de provincie en de provincie heeft beloofd in 10 werkdagen met een antwoord te komen. Rijkswaterstaat werkt momenteel aan een nieuw natura2000 beheerplan, waarin suppen een van de knelpunten is. Wanneer er ontwikkelingen zijn wordt de raad op de hoogte gehouden. 

❌ De motie kreeg geen meerderheid omdat de motie door de meeste partijen als overbodig werd gezien. Alleen VVD, Gemeentebelang en GroenLinks stemde voor.

Invulling adviesrecht raad onder de Omgevingswet

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de huidige praktijk van betrokkenheid van de raad bij vergunningverlening voort te zetten onder de Omgevingswet, door een lijst vast te stellen waarin staat bij welke buitenplanse omgevingsplanactiviteiten de raad een bindend adviesrecht heeft.

✅ Dit kreeg steun van alle partijen met een wijziging d.m.v. een amendement. 
Besluit aan het raadsbesluit onderaan het volgende beslispunt toe te voegen: In de bindend advieslijst artikel 1.2 lid b te wijzigen naar het volgende:
‘Het uitbreiden van een agrarisch bouwperceel naar meer dan 1,5 hectare of van meer dan 1,5 hectare’.

❌ Er werd nog een amendement in stemming gebracht, maar dit kreeg geen meerderheid.
Besluit aan het raadsbesluit onderaan het volgende toe te voegen:

  • Bij de Bindend Advieslijst punt 1.5.b toe te voegen met als inhoud:

“ontwikkelen of aanpassen van ondergrondse parkeervoorzieningen binnen de bebouwde kom”

  • Bij de Bindend Advieslijst punt 2 te wijzigen in:

“Indien een hiervoor genoemd initiatief geheel past in een vastgestelde omgevingsvisie of een vastgesteld Omgevingsplan dan hoeft de raad niet om een bindend advies gevraagd te worden en kan worden volstaan met een melding.”

Harderwijk Anders stemde tegen dit amendement om er voor ontwikkelaars een prikkel in te houden ondergronds parkeren mee te nemen in hun plannen. 

❌ Harderwijk Anders bracht samen met VVD een motie in stemming met de oproep:
“Bouwinitiatieven waar redelijkerwijs vanuit kan worden gegaan dat daarover maatschappelijke onrust zou kunnen ontstaan, ook als hier geen bindend advies van de raad voor nodig is, toch aan de raad voor te leggen.”

Het voorstel werd ontraden door het college omdat de wet dit al voldoende regelt. Het voorstel kreeg geen meerderheid in de raad omdat dit als overbodig werd gezien. Wel stemde met ons mee de VVD en SGP.

Kredietaanvraag voor Plankosten Lorentz III en Rest Grexen in jaarschijf 2023

Voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Lorentz III en de ‘Rest Grexen’ (grondexploitaties) is in 2023 een door de gemeenteraad toegekend plankostenkrediet nodig, waarmee de inzet van middelen mogelijk wordt gemaakt.

✅ Dit kreeg steun van alle partijen.

Kredietaanvraag voor Plankosten Drielanden in jaarschijf 2023

Voor de verdere gebiedsontwikkeling van Drielanden is in 2023 een door de gemeenteraad toegekend plankostenkrediet nodig, waarmee de inzet van middelen mogelijk wordt gemaakt.

✅ Dit kreeg steun van alle partijen.

Kredietaanvraag voor Plankosten Waterfront in jaarschijf 2023

De meerjarenbegroting van kosten en opbrengsten voor gebiedsontwikkeling Waterfront wordt bijgehouden in een grondexploitatie, waarbij deze jaarlijks wordt herzien en vastgesteld door de gemeenteraad. De plankosten maken daarvan deel uit. Voor deze plankosten geldt als uitgangspunt dat jaarlijks het benodigde plankostenkrediet wordt  aangevraagd bij de gemeenteraad. Toekenning door de raad maakt de inzet van middelen mogelijk in het nieuwe jaar. Daaronder vallen projectleiding, ondersteuning, inzet specifieke expertise, advisering, onderzoek, engineering en toezicht op uitvoering van het werk.

✅ Dit kreeg steun van alle partijen.

Concept kaders voor het energienoodfonds voor MKB en maatschappelijke instellingen gemeente Harderwijk

De gemeenteraad heeft een bedrag van € 500.000,- gereserveerd voor een tegemoetkoming in de energielasten van maatschappelijke verenigingen, stichtingen e.d. die in de problemen dreigen te raken door de stijgende energierekening. De randvoorwaarden hiervoor worden uitgewerkt in een verordening die wordt toegepast bij de toekenning van bijdragen uit het fonds. Naast het bedrag dat de raad beschikbaar heeft gesteld, is er geld vanuit de provincie aangevraagd en toegekend. Hiermee kunnen maatschappelijke instellingen en het MKB geholpen worden die door de hoge energieprijzen in de problemen komen. De subsidie is bedoeld voor de grootste nood op korte termijn en voor die situaties waarin andere overheidsregelingen (nog) niet voorzien.

✅ Dit kreeg steun van alle partijen.

Christel van der Stouw gaf de volgende stemverklaring:
“Harderwijk Anders stemt voor dit voorstel. Het wegvallen van MKB bedrijven en maatschappelijke instellingen door de hoge energielasten zou een hoge tol eisen in de samenleving. Dit noodfonds moet nu zo snel mogelijk in werking treden en de Bedrijvenkring Harderwijk staat te popelen om dit nieuws te kunnen verspreiden.”

Tijdelijke verordening energienoodfonds MKB en maatschappelijke instellingen

De gemeenteraad wordt voorgesteld de ‘Tijdelijke verordening energienoodfonds voor MKB en maatschappelijke instellingen gemeente Harderwijk 2023’ (zonder voorafgaande terinzagelegging) vast te stellen.

✅ Dit kreeg steun van alle partijen.

Verhoging inkomensgrens Energietoeslag 2022

De extreme stijging van de energielasten heeft een enorme impact op onze maatschappij. Een groeiend aantal huishoudens zit financieel klem vanwege de hoge energierekening en de stijgende prijzen. Hierdoorneemt het risico op armoede in onze samenleving serieus toe.

Vanwege de huidige economische ontwikkelingen is in de gemeenteraadsvergadering van 10 november2022 de motie “Energietoeslag 2.0” aangenomen. De motie verzoekt het college om de huidige inkomensgrens met terugwerkende kracht voor de energietoeslag te verhogen van 120 naar 130% van het sociaal minimum, met een glijdende schaal in de inkomensgrens en de hoogte van de energietoeslag.

✅ Dit kreeg steun van alle partijen.

Tim Smit-Brouwer  gaf de volgende stemverklaring
“Harderwijk Anders stemt voor dit voorstel, wat nu eindelijk voor ligt. We beseffen ook dat dit een extra druk op de organisatie legt, maar zijn blij dat het voorstel al deze raadsvergadering in stemming wordt gebracht, zodat er meer tijd is de mensen die recht hebben op deze toeslag vóór eind 30 april te bereiken.”

Vergadering terugkijken

Wil je deze vergadering terugkijken of bijbehorende stukken lezen. Dit kan op de website van de gemeente. Voor deze vergadering op deze pagina.

csm_gemH-2208-raad_1_3261911c37
Harderwijk Anders