07 februari 2023

Eindelijk weer een stap in het afvaldossier

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2023 zijn er diverse besluiten genomen. We vertellen je er graag meer over:

✅ Uitvoering PMD (Platic, Metaal en Drankenkartons) pilot
✅ Hoogbouwvisie Harderwijk inclusief ‘plus’ varianten
✅ Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan buitengebied – Het Verscholen Dorp
✅ Beleidsnotitie gemeentelijke monumenten
❌ Motie landelijk vuurwerkverbod
✅ Motie alcoholvergunning De Roef

Uitvoering Pilot PMD (Platic, Metaal en Drankenkartons)

Sinds juli 2020 is in Harderwijk het VANG beleid (van afval naar grondstof) van kracht. In dit beleid is een keuze gemaakt voor het scenario Diftar.

Diftar is een afkorting van gedifferentieerde tarieven. Met diftar heeft de inwoner zelf invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. De heffing bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel is voor iedereen hetzelfde bedrag. Vanuit dit vaste deel worden gezamenlijke voorzieningen betaalt, zoals (ondergrondse)containers en de vuilniswagens. Harderwijk Anders heeft in het realiseren van dit proces steeds geroepen dat het ander moest, maar kreeg de raad niet mee. Je leest het hier nog eens terug in dit artikel.

Hoog variabel tarief

Juist daarom werd dit onderwerp voor Harderwijk Anders écht een verkiezingsthema. Het restafval per huishouden moet flink omlaag. Inwoners kregen een hoog variabel tarief berekend, zonder de mogelijkheid te bieden om écht goed te kunnen scheiden. Terwijl scheiden juist bewust maakt hoeveel plastic een huishouden in huis haalt. Hoge variabele tarieven zonder voldoende scheidingsmogelijkheden was en is wat ons betreft een slecht plan.

PMD Pilot

In het coalitieakkoord 2022 – 2026 is opgenomen dat er invulling gegeven gaat worden aan een proef met de inzameling van Plastic, Metaal en Drankkarton met 8 bovengrondse verzamelcontainers.

Met deze proef wil de gemeente een antwoord krijgen op de vraag: hoe de inwoners omgaan met het scheiden van hun plastic afval. Met de proef wordt informatie verzameld waarmee kan worden bekeken of het systeem van gescheiden afvalinzameling aangepast moet worden. Op basis van die kennis kunnen verstandige besluiten genomen worden rond nieuwe contracten met de afvalvervoerder en de afvalverwerker.

Onze fractievoorzitter Henk Vermeer diende namens Harderwijk Anders een amendement in om deze pilot een duur van zes maanden te geven en uiterlijk 31 december 2023 te beëindigen. Deze werd samen met coalitiepartijen Christen Unie, CDA en D66 ingediend en met een meerderheid aangenomen. Hierdoor zijn de totale kosten van de pilot wat lager en wordt er wel de benodigde data verzameld.

Geld voor deze pilot verdwijnt direct in de verbrandingsoven?

Er zijn partijen die roepen dat het geld van de pilot regelrecht de verbrandingsoven ingaat. Leuk geprobeerd, maar zo zit dat natuurlijk niet.

De pilot kost geld omdat:

  • De bovengrondse verzamelcontainers gekocht, geplaatst en geleegd moeten worden;
  • Inwoners geïnformeerd moeten worden over hoe je PMD het beste kunt scheiden;
  • Als de inwoner PMD goed scheidt (gratis wegbrengt naar een van de 8 PMD inzamelpunten) dan betekent dit dat de inwoner veel minder restafval in de grijze of ondergrondse container afvoert. De inwoner die dit doet bespaart op zijn eigen variabele afvalkosten #slim.
  • Omdat er minder containers met restafval aan de weg gezet worden, loopt de gemeente zelf inkomsten mis #kosten.

Wat deze investering ons oplevert

Bewustwording bij de inwoner, je gaat met andere ogen boodschappen doen en letten op verpakkingen. En het levert kennis op. Met die kennis kan straks na de pilot, op basis van feiten, een goed besluit genomen worden onder welke contractvoorwaarden wij met afvalvervoerder en afvalverwerker samenwerken. Zo betalen wij straks voor ons afval op een manier die écht past bij Harderwijk en Hierden.

Motie uitbreiding onderzoek

Ook dienden we met de eerder genoemde partijen een motie in om een aantal zaken toe te voegen aan het voorgestelde onderzoek.

Denk hierbij aan:

  • Drijfveren van de inwoners om afval te scheiden
  • Wat de voor- en nadelen zijn op het gebied van duurzaamheid, gebruik en gemak
  • Welke ophaalfrequentie het meest geschikt is
  • Dat alle doelgroepen worden betrokken bij de evaluatie van deze pilot

We willen dat de gemeente in duidelijke taal naar de inwoner communiceert over deze pilot. Het moet makkelijk uit te leggen zijn hoe de pilot eruit komt te zien en wat er na deze pilot zal gebeuren.

PMD wordt niet zomaar verbrand

Dan is er nog een hardnekkig fabel dat de kop op blijft steken. Onduidelijkheid over wat er wel verbrand wordt en wat niet. De PMD die we tijdens de proef apart inzamelen gaat naar de afvalverwerker van ons bestaande contract. Of de inwoners goed scheiden wordt bepaald aan de hand van een kwaliteitsmeting. Lukt het om goed te scheiden dan is deze afvalstroom ook in de toekomst goed aan te bieden bij een afvalverwerker.

Gaat een ‘teveel’ met ander afval vervuilde PMD container de verbrandingsoven in?
Nee!

De afvalverwerker verdient het geld met een zo schoon mogelijk PMD aanbod voor recycling. Het afval verbranden zou betekenen dat zij hun geld verbranden. De afvalverwerker sorteert dan alsnog het PMD eruit. Het is de vraag of deze methode beter, gemakkelijker en goedkoper is dan gewoon bewust goed scheiden van je afval.

We kijken uit naar de start van de PMD Pilot en de duidelijkheid die het verschaft na een jarenlange discussie over afval. Uiteindelijk hebben we samen als doel: minder afval en bewustwording van duurzaamheid.

Hoogbouwvisie Harderwijk

Met de hoogbouwvisie wil de gemeente duidelijke randvoorwaarden aangeven voor bouwontwikkelingen in de toekomst. In juni 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin werd gevraagd om een hoogbouwvisie voor Harderwijk op te stellen. Het concept van de hoogbouwvisie is openbaar gedeeld en inwoners hebben reacties op hoogbouwvisie gegeven. De inbreng van de inwoners heeft geleid tot een aantal wijzigingen en deze zijn opgenomen in de bijbehorende commentaarnota. Dat is online terug te kijken via de website van gemeente Harderwijk. De hoogbouwvisie wordt onderdeel van de omgevingsvisie. Een concreet hoogbouwplan moet zorgvuldig worden ingepast en moet worden getoetst aan de randvoorwaarden en andere aspecten die in de hoogbouwvisie worden omschreven.

Hoogbouw ‘plus’ variant

Er werden twee amendementen ingediend door de ChristenUnie en de VVD om de ‘hoogbouw plus’ variant (tussen 54 en 69,8 meter) toe te voegen aan de hoogbouwvisie voor de locaties N302/A28 (ChristenUnie) en Nieuw Weiburg (VVD). Ons raadslid Tessa Pullen gaf hierover de volgende stemverklaringen: 

Nieuw Weiburg
‘Als Harderwijk Anders vinden we het belangrijk dat we niet moeten terugdeinzen om soms een scherpe keuze te maken. Het bij voorbaat uitsluiten van hoogbouw ‘plus’ in een visie is volgens ons met de woningbouwopgave die voor ons ligt, onverstandig. Al jaren maken wij ons als Harderwijk Ander hard voor hoogbouw langs de N302 en A28, dus wat ons betreft is dit een fantastische locatie voor hoogbouw+. Daarom stemmen wij VOOR dit amendement.’

N302/A28
‘HA stemt voor dit amendement. De reden hiervoor is dat wij vinden dat de ligging van deze locatie uitermate geschikt kan zijn voor de eventuele hoogbouw plus variant: het ligt dichtbij het treinstation met verschillende buslijnen en het centrum is met de fiets of lopend ook goed bereikbaar. Al met al vinden wij het daarom belangrijk dat deze hoogbouw plus optie als kansrijk moet worden aangewezen.’

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan buitengebied – Het Verscholen Dorp

Om tot een duurzame, bedrijfsmatige exploitatie van bungalowpark Het Verscholen Dorp te komen is een bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan legt een centrale  bedrijfsmatige exploitatie en beheer van het park vast, waardoor de recreatieve functie van het park wordt geborgd en permanente bewoning wordt voorkomen. Het bestemmingsplan zorgt daarnaast voor meer mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van het park. De raad stemde unaniem in met dit bestemmingsplan.

Beleidsnotitie gemeentelijke monumenten

De gemeenteraad heeft in het verleden het college gevraagd of er meer panden en objecten op de monumentenlijst konden komen. Hiermee is het college aan de slag gegaan en hebben ze een beleidsnotitie aangeboden aan de raad waarin de gemeentelijke monumenten worden aangewezen. De raad ging hier unaniem mee akkoord.

Motie landelijk vuurwerkverbod

GroenLinks diende samen met PvdA een motie in om het college binnen de VNG te laten lobbyen voor een landelijk verbod op verkoop en gebruik van consumentenvuurwerk. Het college ontraadde dit voorstel omdat er al diverse partijen aan een lobby voor landelijk vuurwerkverbod werken en er in Harderwijk in een eerdere pilot geen grote interesse was voor vuurwerkvrije zones.

In de huidige wetgeving is alleen het afsteken tussen 18:00 uur en 02:00 van categorie F1 en F2 toegestaan op de laatste dag van het jaar. Knalvuurwek zoals rotjes en romeinse kaarsen zijn al niet meer toegestaan.

Overlast wordt voornamelijk ervaren door het illegale vuurwerk dat in 2022-23 ten opzichte van 2019-20 met 1021% toegenomen is. Het voorstel in deze motie kreeg geen meerderheid.

Raadslid Christel van der Stouw gaf hier de volgende stemverklaring:
‘Handhaven op vuurwerk blijkt de lastigste opgave in het hele vraagstuk. Het compleet afschaffen van veilig categorie F1 en F2 siervuurwerk wekt naar onze visie juist aanschaf van illegaal vuurwerk in de hand. Waar in 22-23 t.o.v. 19-20 een afname van 60% SEH-behandelingen te zien is met categorie 2 vuurwerk is er juist 180% meer SEH en HAP behandelingen door illegaal vuurwerk. Compleet afschaffen duwt wat ons betreft de verkeerde kant op. Daarom stemmen wij TEGEN deze motie.’

Motie alcoholvergunning De Roef

MFC Harderwijk wacht al geruime tijd op een alcoholvergunning voor de locatie De Roef. De verstrekking van die vergunning is door gemeente Harderwijk uitgesteld in samenhang met andere lopende dossiers rondom de locatie De Roef. PvdA, GroenLinks en VVD stelde een motie op om het college te verzoeken om: juridisch zo snel als mogelijk een besluit te nemen over het wel of niet een commerciële dan wel para commerciële alcoholvergunning te verstrekken aan MFCHarderwijk voor de locatie De Roef.

De raadsvergadering terugkijken en de bijhorende documenten bekijken kan op de website van gemeente Harderwijk.

Fractievoorzitter aan het woord
Harderwijk Anders