17 januari 2022

Inclusie? Wat is dat?

Foto: ZorgDat

Bij ‘inclusie’ of ‘inclusiviteit’ gaat het erom dat iedereen ‘mee kan doen’ in onze samenleving, dat we daar onze samenleving op ingericht hebben. Het gaat over gelijke kansen, toegankelijkheid voor iedereen én dat we dat allemaal als vanzelfsprekend beschouwen.

Inclusie is iets dat vele onderwerpen raakt. Een eerste inventarisatie toont al zo’n 130 projecten en regelingen. Denk bijvoorbeeld aan vakantieactiviteiten voor kinderen (huttenfeest), buurtsportcoaches, wijkcentra, sporten voor mensen met een beperking, extra ondersteuning binnen het onderwijs, financiële ondersteuning voor minima, opvoedingsondersteuning, de geluksroute, ondersteuning via WMO-regelingen, buurtactiviteiten, aandacht voor de fysieke toegankelijkheid voor mensen met een handicap, enzovoort, enzovoort.

Er gebeurt dus gelukkig al heel veel op het gebied van inclusie, maar er is ook nog veel te bereiken. Uit gesprekken met inwoners, vertegenwoordigers van organisaties, de gemeentelijke organisatie en de politiek zijn vier speerpunten naar voren gekomen:1. Wie vallen er, ondanks alle voorzieningen en activiteiten die er zijn, toch tussen wal en schip?2. Hoe dragen inwoners onderling bij aan het meedoen van anderen bij wie dit niet vanzelfsprekend is?3. Hoe zorgen we ervoor dat iederéén kan meedenken als de gemeente nieuw beleid maakt?4. Hoe geeft de gemeente vanuit haar voorbeeldfunctie invulling aan inclusie?

Er is dus nog een weg te gaan voor we kunnen zeggen dat alles wat we doen inclusief is, dat dus iedereen echt ook de mogelijkheid heeft om mee te doen. En dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door alles inclusief te benaderen. Dat inclusie zeg maar tot het DNA van de gemeente zal behoren.

Afgelopen donderdag heeft de commissie samenleving de startnotitie van de lokale inclusie agenda Harderwijk en Hierden besproken. Deze notie is onderdeel van de strategische raadsagenda. Het onderwerp ‘inclusie’ is aan het begin van deze periode door de raad op de agenda van de raad gezet.

Zaken die op de strategische raadsagenda worden gezet hebben te maken met lange termijn doelen van de raad, wat willen we bereiken over 10 of 20 jaar met het agendapunt. Het is dus niet iets wat met een budget en een enkel uitvoeringsplan te regelen is, maar wat vraagt om een uitvoeringsagenda voor de toekomst.

Deze goede startnotitie kan wat Harderwijk Anders betreft op volledige steun rekenen. We staan hiermee aan het begin van een verdere uitwerking. Wel zijn we van mening dat bij de te nemen vervolgstappen inclusie ook gelijk in de organisatie moet worden meegenomen.

We zullen daarom bij de besluitvorming over de start notitie komen met een aanvulling (amendement) voor het instellen van een inclusieve adviescommissie die bestaat uit een goede afspiegeling van onze inwoners. Zij zullen wat ons betreft gevraagd en ongevraagd advies geven over de verdere invulling van de inclusie agenda Harderwijk Hierden.

Verder zijn tijdens de commissievergadering de verhoging van Individuele Studietoeslag en een nieuwe verordening Bekostiging Leerlingenvervoer behandeld.

Zeker voor studenten met een smalle beurs is het veelal noodzakelijk om naast de studie nog een bijbaan te hebben. Studenten met een structurele medische beperking kunnen vaak vanwege hun beperking niet bijverdienen. Daarmee is er voor hen een extra barrière om te gaan studeren. Daarom is er voor deze groep de Individuele Studietoeslag (IST). Een vorm van bijzondere bijstand die via de gemeente (Meerinzicht) aan te vragen is. De maandelijkse toeslag wordt met dit voorstel verhoogd van maximaal € 100,- naar maximaal € 300,- per maand. Wat Harderwijk Anders betreft een goed voorstel waarmee ook deze groep in staat gesteld wordt om ‘mee te kunnen doen’. Het sluit daarmee uitstekend aan bij de hierboven beschreven inclusie agenda.

https://www.einwoner.nl/prod/fr/Meerinzicht/028_Aanvraagformulier_Individuele_Studietoeslag_en_Inlichtingen/new

De verordening leerlingenvervoer ondersteunt ouders en verzorgers financieel in de kosten die zij moeten maken wanneer hun kind gebruik moet maken van een vorm van leerlingenvervoer. De verordening bepaalt aan welke criteria moet worden voldaan om gebruik te kunnen maken en op welke manier ouders een aanvraag hiervoor kunnen doen. Ook dit aspect van het mogelijk maken van vervoer naar voor ieder kind passend onderwijs sluit aan bij de inclusie agenda.

10 februari is de volgende vergadering van de commissie samenleving. Deze is live te volgen via de gemeentesite.

https://www.harderwijkercourant.nl/lokaal/politiek/782479/inwoners-mogen-niet-tussen-de-wal-en-het-schip-vallen

Foto: Veluwegames
huttenfeest
Harderwijk Anders