11 november 2022

Besluiten 10 november 2022

Vorige week donderdag ging de gemeenteraad in de debat over het collegeprogramma en de begroting voor volgend jaar. Gisteravond werden de besluiten genomen.

Begroting 2023-2026

Voordat de begroting vastgesteld kon worden, werden eerst nog een aantal wijzigingen doorgevoerd door de gemeenteraad:

✅ Nieuwbouw van het Morgen College en een doorlopende leerlijn tussen VMBO en MBO is wenselijk. Helaas komt er maar geen extra geld uit Den Haag voor onderwijshuisvesting. Daarom wil HA niet dat er nu ook al extra geld (naast de jaarlijkse ruim 1,8 miljoen euro) naar andere scholen gaat die (nog) geen concrete plannen hebben voor nieuwbouw. Met steun van VVD, GB en SGP werd dan ook het nu al uitgeven van 600.000 euro extra per jaar, tegengehouden.

✅ Voor het sociaal domein is op initiatief van CU een reserve vastgezet van 4 miljoen zodat jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning bij tegenvallers niet in problemen komen. HA steunde dit van harte.

✅ De PvdA kwam met een voorstel om extra geld beschikbaar te stellen voor de aanvullende ziektekostenverzekering en de Maatschappelijke bijdrageregeling in 2023. En tijdelijk de grens te verhogen tot 130% van het sociaal minimum. Het college wil eerst de effecten van de maatregelen in 2023 afwachten. En daarna, als dat nodig is, met een voorstel komen voor structurele wijzigingen. HA is het daarmee eens stemde daarom toch tegen. Het voorstel is wel aangenomen door de raad.

❌ De VVD kwam met een voorstel om de afvalstoffenheffing in 2023 te verlagen. In de tekst was uitgegaan van verkeerde bedragen waardoor dit de gemeente niet de door de VVD berekende 105.000 euro zou kosten, maar 7 ton. Dat voorstel werd door alle partijen weggestemd.

❌ De VVD kwam ook met een voorstel om de OZB belasting met 10% te verlagen. De woonlasten in Harderwijk behoren al bij de laagste van Nederland en er is ook geen geld voor beschikbaar. En Sinterklaas komt pas op 12 november gaf fractievoorzitter Henk Vermeer. Ook dat voorstel werd door alle partijen weggestemd.

✅ Een motie van de VVD om MKB-bedrijven binnen de gemeente Harderwijk pro-actief te informeren over het bestaan ende voorwaarden van de BMKB-Groen regeling kon wel op goedkeuring van het college en raad rekenen. ✅ De hele raad heeft voor dit voorstel gestemd.

Motie Energietoeslag 2.0 voor 2022

Het aantal huishoudens dat door de energiecrisis en inflatie in de knel komt in rap tempo stijgt, met name bij de middeninkomens. Er is vanuit het rijk een energietoeslag van € 800,00 + € 500,00 euro, beschikbaar voor huishoudens met een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum. Het wordt voor veel mensen als oneerlijk ervaren dat zij met één euro meer in de maand en in 2022 bijna € 1300,00 mislopen, terwijl ook hen het water aan de lippen staat.

Daarom nam HA raadslid Tim Smit-Brouwer het initiatief voor een lokale energietoeslag voor 2022 voor inkomens tussen 120 – 130% sociaal minimum in het leven te roepen met bedragen die aflopen van 900 naar 300 euro per huishouden. ✅ De hele raad heeft voor dit voorstel gestemd.

Vaststellen Hondenbeleid Harderwijk 2022

Naar aanleiding van vragen vanuit de gemeenteraad en de samenleving over de effectiviteit van het bestaande hondenbeleid, is er nieuw beleid opgesteld in de vorm van een kaart. De gemeente wil een hondenbeleid dat duidelijk is en waardoor er minder beheer en onderhoud nodig is. De gemeente wil positief gedrag van inwoners belonen door het geheel of gedeeltelijk afschaffen van de hondenbelasting. ❌ HA vindt dat de mens centraal moet staan en niet de regels. Het hondenbeleid is volgens ons vooral vastgesteld op basis van een aantal klachten en gemak voor de organisatie. Het zou moeten gaan om de inwoners en de honden. Daarom hebben wij tegen dit voorstel gestemd. ✅ Het voorstel is wel aangenomen door de raad.

Voorstel nieuw brede schoolbeleid 2022

Een brede school in Harderwijk is niet een gebouw maar een samenwerking tussen verschillende scholen. In de brede school wordt aan leerlingen activiteiten aangeboden. Er zijn coördinatoren die tijdens schooluren bewegingsonderwijs geven en na schooltijd activiteiten organiseren. Het naschools aanbod wordt georganiseerd voor alle kinderen in een wijk. Er komen diverse activiteiten aan bod zoals sport & spel, gezondheid, cultuur, techniek en natuur. ✅ De hele raad heeft voor dit voorstel gestemd.

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied

Er is toestemming gevraagd voor het bouwen van één nieuwe woning op het perceel naast de woning Beekhuizerweg 25. Het bouwrecht voor de nieuwe woning is verkregen door het slopen van 450m² aan asbest schuren op een perceel aan de Parallelweg in het eendengebied. ✅ De hele raad heeft voor dit voorstel gestemd.

Collegeprogramma 2022-2026

De coalitiepartijen Harderwijk Anders, ChristenUnie, CDA en D66 hebben afgesproken om hun afspraken voor 2022-2026 verder uit te werken in een collegeprogramma. In het collegeprogramma staan de prioriteiten voor de periode 2022-2026. ✅ De hele raad heeft voor dit voorstel gestemd. Hier vind je het programma: https://bit.ly/3E1psyg

Strategische raadsagenda 2022-2026

In de Strategische raadsagenda legt de gemeenteraad de thema’s vast waarop de komende jaren keuzes gemaakt moeten worden. Het gaat om de volgende onderwerpen: Harderwijk in 2050 – Mobiliteit en bereikbaarheid – Hoe blijft Harderwijk een aantrekkelijke stad om te bezoeken en als gast te verblijven? – Onderwijs en relatie met (regionale) arbeidsmarkt. ✅ De hele raad heeft voor dit voorstel gestemd.

Schermafbeelding 2022-11-11 om 12.16.47
Harderwijk Anders