06 november 2018

100% score voor de voorstellen van Harderwijk Anders!

Harderwijk Anders 100% score thema begroting100% score voor de voorstellen van Harderwijk Anders!

Op 6 november 2018  werd in de gemeenteraad de Themabegroting 2019-2022 behandeld. Dit bevat zeg maar de afspraken voor het Huishoudboekje van de gemeente Harderwijk voor volgend jaar en de jaren erna.

Harderwijk Anders werkte zelf een aantal voorstellen uit en werkte ook mee aan de voorstellen van andere partijen in de gemeenteraad. We hebben gewerkt vanuit ons verkiezingsprogramma en gekeken wat we daar aangeven wat we belangrijk vinden voor Harderwijk en Hierden. De volgende voorstellen zijn aangenomen:

 01. Voorstel Historisch dorps en Landelijk bouwen Hierden.
 02. Uitbreiding bestrijding Laaggeletterdheid via de Bibliotheek Noordwest Veluwe.
 03. De inzet van energiecoach(es) mogelijk te maken.
 04. Het beheer- en onderhoudsniveau van het groen te verbeteren van niveau C naar B.
 05. Verbeteren van de Verkeersveiligheid op en rond de Zuiderzeestraatweg in Hierden.
 06. Scholen te ondersteunen bij het maken van plannen voor een groen schoolplein.
 07. Frequenter schoonmaken en opruimen van het Stationsplein.
 08. Geld beschikbaar maken voor een buurtsportcoach ouderen.
 09. Beschikbaar stellen van 50% van de aanlegkosten van twee padelbanen bij T.V. Strokel.
 10. Een structureel budget van € 5.000,- op te nemen voor de jaarlijkse boomfeestdag, uit te voeren door De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu.
 11. Geld beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het westelijk deel parkzone Wijkplatform Stadsdennen.
 12. Geld beschikbaar te stellen voor de uitwerking van beweegroutes door heel Harderwijk.
 13. Ten behoeve van de restauratie van de historische schilderingen in de Stichting Vrienden Grote Kerk Harderwijk een bijdrage beschikbaar te stellen van € 800.000.
 14. Een onderdeel aan de woonvisie toe te voegen met daarin een inventarisatie van de standplaatsbehoefte van de woonwagenbewoners in Harderwijk.
 15. Geld beschikbaar te stelen ten behoeve vanexotenbeleid en bestrijding invasieve soorten (zoals Japanse Duizendknoop).
 16. Geld beschikbaar te stellen voor Harderwijk Zomerstad en Winterstad HeerlijkHarderwijk Marcel Schipper
 17. Het aanstellen van een ambtenaar met de titel Uitpluizer, die helpt de weg te vinden binnen de regels en routes binnen het ambtelijk apparaat
 18. Het aanstellen van een Scharrelambtenaar die burgerinitiatieven actief opspoort en ondersteunt
 19. Een archeologiefonds op te stellen zodat er meer aandacht voor onze historie zichtbaar is
 20. De energiecoöperatie SamenEndura een subsidie van €30.000 te verstrekken
 21. Geld beschikbaar te stellen voor de extra inzet ter promotie van Harderwijk in aanloop naar de internationale Hanzedagen in 2031
 22. Geld beschikbaar te stellenvoor de uitwerking van een wandelknooppunten netwerk door Harderwijk en Hierden
 23. Realisatie herinrichting fase 1 binnenstad (Vijhestraat/Bruggestraat), inclusief gedeelte Kerkplein tussen einde Vijhestraat en hotel Baars
 24. Nader inzicht te verstrekken in de huidige armoedeproblematiek in Harderwijk en in kaart te brengen in welke mate er van de bestaande regelingen rondom bestaanszekerheid gebruik wordt gemaakt
 25. Voor het sociaal domein een sturingsinstrument te ontwikkelen voor de raad, waarin zowel de maatschappelijke effecten als de financiële voortgang ieder half jaar worden gemonitord
 26. De precariobelasting voor evenementen per direct af te schaffen
 27. Voor 1 februari te komen met een voorstel om het aanbod van fietsparkeerruimte in het uitgaansrecreatiegebied (Bruggestraat/Vijhestraat) structureel te verbeteren

Harderwijk Anders vindt het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar wat er onder mensen leeft en dat inwoners van het begin af aan bij plannen betrokken worden.

100-score
Harderwijk Anders