06 december 2018

HA maakt zich zorgen om nieuwbouw zwembad de Sypel

Donderdagavond 6 december vergadert de commissie Samenleving onder meer over de nieuwbouw van zwembad De Sypel.

Dit gaat over een grote investering in een voor de hele gemeente Harderwijk belangrijke voorziening. Daarom overlegde een deel van ons fractieteam hierover maandag 26-11-2018 al uitgebreid en gaan we hier komende maandag weer mee verder.

HA werkt volgens de BOB methode hun vraagstukken uit. Als eerste  vormen de verantwoordelijk fractieleden een Beeld (hierbij worden zoveel mogelijk Harderwijkers betrokken)en vormen hun Oordeels over het vraagstuk. Het oordeel wordt ter Besluitvorming wordt voorgelegd aan de fractievergadering en wordt bepaald wat de lijn in het debat wordt Inmiddels heeft HA ook al betrokkenen gesproken en we praten maandag verder over de volgende eerste oordeelsvorming waarin onder meer de volgende punten volgens ons niet helder zijn:

01. Hoe is de genoemde investering voor de Fun-elementen opgebouwd?

Tijdens o.a. in het raadsvergadering op 14-12-2017 heeft Harderwijk Anders aangegeven dat de wensen van de inwoners onvoldoende werden teruggezien is het toen opgeleverde rapport en is voorstander van een onderzoek wat een Fun capaciteit nu gaat kosten. Het blijkt dat je voor een bedrag van € 80.000 al 2 mooie glijbanen hebt.

Omdat HA een goede keuze wil maken over de betaalbaarheid van een zwembad met FUN elementen, dient HA dan ook een amendement hierover mede in, met de volgende inhoud:

Geconstateerd is dat het college van B&W de funvariant uitgesloten heeft,  omdat deze variant te duur zou zijn.  Echter de financiële onderbouwing hiervoor is niet gegeven, wel blijkt uit cijfers dat ongeveer 25% van de inkomsten worden opgebracht door de recreanten en uit een door de gemeente gehouden enquête  blijkt meer dan de helft een glijbaan te missen. Juist het ontbreken van een FUN-capaciteit in de Sypel zorgt er voor dat vooral gezinnen zwembaden in de regio bezoeken. Het college krijgt hiermee de opdracht het FUN-element in een nieuw rapport uit te werken.

Uit de nu ontvangen stukken blijkt dat de volgende FUN elementen interactieve tube glijbaan met wedstrijd- en spelelement en een familieglijbaan € 1.800.000 gaat kosten, een veel hoger bedrag als dan de gedachte € 80.000. Uit het rapport is niet duidelijk welke fun element nu wat kost en of dit alleen voor de fun elementen van het nieuwe binnenzwembad is.

02. Is er rekening gehouden met de wensen van de huidige horeca exploitant en gaat deze ook het mogelijk tweede horecapunt exploiteren?

Het 1e rapport van ICS adviseurs (11-10-17) geeft aan dat het belangrijk is dat bij de nieuwbouw een directe verbinding met de huidige hoofdentree en horeca-/kantineomgeving blijft bestaan en blijkt dat de inwoners een betere bereikbaarheid willen vanuit het zwembad naar de horeca. Uit het 2e rapport van Synarchis (09-10-18) blijkt dat er op 2 verschillende plaatsen een horeca is ingetekend. Dit is niet geheel volgens het door de Raad goedgekeurde ICS rapport.

HA vindt het ook vreemd dat de wensen vanuit de horeca niet zijn opgevraagd of zijn meegenomen. Bij het inzien van de verslagen van de klankborgroep blijkt de horecaondernemer geen deel uit maken van deze groep, net zoals de “echte” recreanten die graag een sauna, bubbelbaden, massagestralen, massagewaterval e.d. op hun wensen lijstje hebben staan. Wel zitten er 4 baantjes zwemmers in de klankbordgroep, echter deze vertegenwoordiger de recreantengroep die 25% van de inkomsten opbrengen niet.

Een zwembad voor iedere Harderwijker

03. Eén van de onderwerpen van de Strategische Raadsagenda is de inclusieve samenleving. Hoe is in het proces geagendeerd dat het nieuwe zwembad voor iedereen optimaal toegankelijk is?

Binnen een inclusieve samenleving neemt ieder Harderwijker op een gelijkwaardige manier deel aan onze samenleving. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen die Harderwijker heeft.

Bij de nieuwbouw van het zwembad wordt voldaan aan de wensen van de aanbieders van therapeutisch- en medische activiteiten Fysiototaal en De ZonZij. Er komt een apart zwembad, in beide zwembaden beweegbare vloeren met een schuine helling, enz. Echter het deel met de kleedkamers, douches, toiletten en de gangen wordt niet aangepast aan de wensen, terwijl dat een belangrijk deel van het zwembad is waar nu niet iedereen zich eenvoudig en zonder risico’s kan bewegen.

Duurzaamheid

In ons partijprogramma staat dat Harderwijk Anders onze planeet op een verantwoorde manier wil doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, door onder andere gemeentelijke gebouwen ( zoals het zwembad) voor 2023  klimaatneutraal te maken, sterk opvoeren van lokale productie van duurzame energie met een nadruk op windmolens en nieuwe technieken zoals een waterstofcentrale, geen gasaansluitingen meer in nieuw te bouwen woningen (geldt ook voor zwembad), een duurzaamheidsparagraaf bij ieder onderwerp, enz.

HA wenst de klimaatdoelstelling te behalen, dient op tijdens de raadsvergadering van 14-12-2017 dan ook de volgende amendement hierover mede in, met de volgende inhoud::

Geconstateerd is dat  Zwembad De Sypel in de afgelopen tien jaar zeer regelmatig hogere energierekeningen heeft gehad, dan vooraf was begroot en de gemeente Harderwijk reeds een achterstand heeft opgelopen t.o.v. de planning om in 2031 45% CO2-reductie te realiseren. Tevens blijkt De Sypel de grootste energiegebruiker van al het gemeentelijk vastgoed is en een energieneutraal zwembad kan van grote invloed zijn op de totale CO2-emissie van de gemeente Harderwijk. Het college krijgt hiermee de opdracht een extra duurzaamheidspakket uit te werken om te komen tot een energieneutraal zwembad.

04. Is onderzocht of het nieuwe zwembad ook gasloos kan worden voorzien van energie?

Aardwarmte (Geothermie) zal een belangrijke nieuwe bron van energie (warmte) zijn om onze wijken aardgasvrij te krijgen. Ook is aardwarmte een manier om grote projecten/gebouwen van warmte te voorzien. HA ziet daarbij grote kansen om de verduurzaming van zwembad de Sypel verder uit te werken en het zwembad werkelijk energie neutraal te maken. Met de nieuwbouwplannen is het nu hét moment om daarover na te denken!

In het nieuwe rapport is geen duurzaamheidsparagraaf opgenomen. Wel vinden we een memo duurzaamheid als bijlage, waarin berekeningen zijn opgenomen over electra- en gasaansluiting. Iets wat niet meer van deze tijd is. De vraag die bij HA leeft is waarom Endura niet is gevraag om innovatieve ideeën, om zelf voldoende energie op kunnen wekken voor de energie behoefte van het zwembad en dit uitgewerkt in een duurzaamheidsparagraaf.

05. Waarom zijn de kosten van elders op te wekken energie niet opgenomen in de investerings- en exploitatiebegroting?

Door de kosten van energie (gas en electra) niet op te nemen in de begrotingen kan je niet vaststellen of het zwembad energie neutraal is.

Ter voorbereiding van onze besluitvorming heeft HA inmiddels de bij dit onderwerp betrokken ambtenaren om verduidelijking gevraagd op genoemde vijf punten. Wordt vervolgd!

De stukken zijn te bekijken bij agendapunt 4.1 op de gemeente website

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Zwembad-de-Sypel-wedstrijdbad
Harderwijk Anders