10 januari 2023

Raadsbesluiten 22 december ’22

Samenvatting van de Raadsvergadering van donderdag 22 december 2022.

Deze vergadering stond ik het in het teken van enkele besluiten, diverse moties, amendementen en een debat over de Parkvilla in het Waterfront. De agendapunten waarover gestemd moest worden waren al vooraf besproken in de diverse commissies. 

Het eerste punt waarover gesproken werd was de meerjarensubsidie SJNV, Stichting Jeugd Noord Veluwe. Dit besluit werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Deze subsidie wordt door diverse gemeenten financieel ondersteund. Harderwijk is een van de gemeenten die dit project omarmd. 

Het tweede punt betreft het, Project opgroeien in een kansrijke omgeving op de Noord Veluwe. Afgekort jet project OKO. Dit project wordt samen met het Trimbos instituut en de GGD Noord Oost Gelderland aangepakt. Ook dit project werd door de gehele gemeenteraad ondersteund en  goedgekeurd. 

 Punt drie van besluitpunten betrof de Pilot Ketenaanpak depressiepreventie onder mantelzorgers. Via het ministerie van VWS heeft de gemeente Harderwijk een subsidie ontvangen voor dit project. De gehele gemeenteraad stemde in om deze subsidie in deze pilot onder te brengen. 

Punt vier betrof het project “versterking positionering en uitvoering clientenondersteuning”. Ook wordt door het Rijk ondersteund dit project d.m.v. een subsidie. De gemeenteraad stemde in om deze subsidie aan dit project te besteden. 

Onderwerp Parkvilla in het Waterfront. Vooraf sprak de vertegenwoordiger van de bewoners van het Zuidereiland in vertelde het standpunt van de bewoners. De inspreker was op de hoogte van de wijzigingen welke die avond zouden worden voorgelegd en de bewoners kunnen zich vinden en de amendementen welke door HA zouden worden ingediend. 

HA diende vervolgens samen met de CU en Gemeente Belang een amendement in om de hoogte van de Parkvilla te verlagen van 28 meter naar 23 meter. Tevens diende HA samen met Gemeente Belang en VVD een amendement in om de Parkvilla te verplaatsen naar uit zuidelijkste punt van de Kop van de Stadswerven. 

Omdat de voorzitter van de gemeenteraad niet geheel wist wat deze twee amendementen juridisch voor Harderwijk zou betekenen werd de Raadsvergadering even geschorst zodat het college kon overleggen. Ook de fractievoorzitters van de indienende partijen kwamen even bij elkaar. 

Na overleg werd besloten om de amendementen om te zetten in moties. Hierdoor wordt het bestemmingsplan aangepast. Komen weer inspraakmomenten en moet de gemeenteraad nadien een beslissing nemen. 

Tegen de motie m.b.t. verplaatsing Parkvilla stemden CDA, CU  en D66 tegen. De rest van de gemeenteraad stemden voor.

Tegen de motie m.b.t. de hoogte te verlagen naar 23 meter stemden CU en Groen Links tegen de rest van de gemeenteraad stemden voor. Dus men gaat terug naar de tekentafel en men zal komen met een nieuw bestemmingsplan. 

Beide moties moeten voor juni 2023 uitgevoerd worden. 

Vervolgens kwam het agendapunt Harderwijk Natuurlijk Groenvisie ter sprake. Het CDA, PvdA en  Groenlinks kwamen met een motie om een informatiesysteem op te zetten om te registreren om burgerinitiatieven vast te leggen. Het gaat hier om groenadoptie van kleine groenstroken en plantenbakken. Door middel van een stoeptegel, stempel of metalenplaatje met daarop een logo kan men laten zien wie dit betreffende stukje groen of plantenbak heeft geadopteerd. 

Deze motie kreeg geen meerderheid van de gemeenteraad.

Door HA werd samen met PvdA, Groenlinks, D66 en SGP over dit onderwerp een amendement ingediend om te komen tot het bewust verlichten tijdens de nachtelijke uren. Dus het niet onnodig laten branden verlichting bij bedrijven, winkels en overheidsgebouwen. Nadat de wethouder Martijn Pijnenburg uitleg gaf over de Natuurlijk Groenvisie en dat dit punt in deze visie besproken en behandeld zou worden werd door de indieners besloten dit amendement in te trekken. 

De agendapunt Vaststelling Verbeteragenda Inclusie 2023 – 2016. Dit punt werd door de gemeenteraad aangenomen. 

De Belasting Verordening 2023 werd eveneens door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit geldt ook voor de punten Tweede management en bestuur rapportage en Bestuur rapportage 2022 Meerinzicht werden ook door de gemeenteraad goedgekeurd. 

Het volgende agendapunt betrof de goedkeuring kredietaanvraag voor het bouwrijp maken van fase 3 in het Waterfront. Dit punt was al besproken in de commissie Ruimte en werd door de gemeenteraad goedgekeurd.   

De Gemeenteraad stemde vervolgens in met het voorstel van het college voor de herbenoeming voor de leden van de commissie Ruimtelijke kwaliteit. 

Het agendapunt over de incidentele subsidie voor het MFC Harderwijk (de Kiekmure en de Roef) werd wel goedgekeurd. Wel met de nodige vraagtekens. MFC Harderwijk is nu in staat om de salarissen door te kunnen betalen. Er komt een accountantsonderzoek naar de financiële situatie van het MFC Harderwijk. Dit onderzoek zal aan de gemeenteraad worden aangeboden en daarna zal een debat volgen. Door deze goedkeuring kan het MFC Harderwijk voor nu, door met hun werkzaamheden. 

Vervolgens een drietal onderwerpen die ook in de commissies besproken waren. Het betroffen de punten wijziging inkoopbeleid ISNVC (Inkoop Samenwerking Noord Veluwe), begrotingswijziging i.v.m. VTH software en het Controleprotocol Accountant. Alle drie de voorstellen werden door de gemeenteraad goedgekeurd. 

Het volgende agendapunt bestond uit een debat over de uitvoering PMD. De coalitie heeft bij het samenstellen van het college er op aangedrongen om een onderzoek te doen naar het gescheiden ophalen en verwerken van Plastic, Metaal en Drankkartons. Het debat is terug te kijken via deze link.

Tot slot diende Harderwijk Anders (Christel) een motie in m.b.t. havenverordening. De motie kwam als een vervolg op een amendement van 25 augustus 2022. Daarin hebben we verzocht historische schepen als categorie op te nemen in de havengelden verordening op basis van een eerder verzoek. In datzelfde amendement hebben we verzocht botters vrij te stellen van de belastingen omdat we graag zien dat deze schepen in de haven liggen.

Botters passen qua uitstraling goed bij de toeristische profilering  als Hanzestad. In de toeristische uitingen over onze stad zie je de schepen veelvuldig terug. De schepen worden vaak met inzet van vrijwilligers en inkomsten vanuit vaartochten en giften onderhouden. De belasting die geheven werd is een druppel op de gloeiende plaat in vergelijken met de onderhoudskosten van zo’n schip. Vrijstelling is een blijk van waardering dat de eigenaren zich inspannen dit type varend erfgoed in onze haven tonen en daarmee een decor vormen dat past bij het Hanzestad profiel. Bij de uitvoering van deze vrijstelling kwamen we tot de ontdekking dat er meer schepen zijn die in aanmerking komen omdat ze in lijn liggen met de intentie van het amendement. Denk aan een Tjalk, Aak etc. Om daar een betere lijst voor samen te stellen hebben we in de motie van 22 december gevraagd of het college wil inventariseren welke schepen in aanmerking komen. Daarnaast vroegen we in een amendement de tariefstijging van woonboten tegen te houden, gezien deze categorie in 2022 al met ruim 20% gestegen was. Dat amendement kreeg te weinige stemmen.

De ChristenUnie kwam nog met een motie om binnen het Huis van de Stad om het goede voorbeeld te geven m.b.t. het alcohol gebruik. Deze motie werd alleen door de CU gesteund en de rest van de gemeenteraad stemde deze motie weg. 

Als laatste motie was een motie van Harderwijk Anders die door alle partijen mede werd ondertekend. Het gaat om het verhogen van de starterslening. Deze lening wordt door de gemeente afgegeven aan starters op de woningmarkt zodat zij in staat zijn om een woning te kopen. De huidige lening stond op € 290.000,= en gezien de huidige woningmarkt en het advies van de NHG werd door de partijen verzocht dat het college dit bedrag zou verhogen naar € 405.000,=. Tevens het bedrag mee te laten lopen met de actuele NHG grens. Het college stemde in met deze verhoging van de starterslening.

botters
Harderwijk Anders