22 december 2022

Raadsbesluiten 1 december ’22

Tractiebeheerplan 2022-2026

De gemeente Harderwijk beschikt over een aanzienlijk wagenpark (voertuigen en overig werkmaterieel) Deze voertuigen worden ingezet voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte, sportvelden en de begraafplaatsen.

De gemeente wil verduurzamen en wil overgaan op een milieuvriendelijker brandstof en wil daarom overgaan op HVO brandstof (Hydrotreated Vegatable Oil) Dus een soort dieselolie gemaakt van o.a. afgewerkte frituurvet, plantaardige oliën etc. De HVO brandstof heeft een beperking van 260 ton CO2 per jaar.

De gemeente kan niet geheel overgaan op elektrische voertuigen omdat tijdens gladheidsbestrijding en het aankoppelen van zware aanhangwagens geen gebruik kan worden gemaakt van geheel elektrische voertuigen. Daarom is het HVO brandstof een duurzamer brandstof dan de gewone dieselolie. 

Op de gemeentewerf komt een eigen pompstation te staan waar de gemeentelijke voertuigen te HVO brandstof kunnen tanken. 

✅ Alle leden van de gemeenteraad stemden voor dit initiatief

Voorziening emissie loos werken Waterfront

De gemeente Harderwijk wil in de wijk Waterfront een laad-hub plaatsen waardoor de aannemer in bouw- en woonrijp maken van fase 3 gebruik kan maken van elektrisch aangedreven voertuigen en ander motorisch aangedreven bouwmaterieel. 

Alle voertuigen kunnen bij deze laad-hub hun accu’s laden zodat er tijdens de bouw geen CO2 vrijkomt van de gebruikte bouwvoertuigen en ander motorisch aangedreven bouwmaterieel. 

Na afloop van de bouw Waterfront fase 3, duur ongeveer 7 jaar, wordt deze laad-hub gebruikt door elektrisch aangedreven voertuigen welke onderhoud en werkzaamheden verrichten in de wijk Waterfront. Aanschaf is na aftrek van subsidies ongeveer € 122.000,00. Dit bedrag komt o.a. uit het krediet bouw- en woonrijp maken Waterfront fase 3, budgetten wegenonderhoud en onderhoud civiele kunstwerken en uit het budget “Duurzaam”.

✅ Alle leden van de gemeenteraad stemden voor het plaatsen van deze laad-hub

Bestemmingsplan Buitengebied Zuiderzeestraatweg 46

In de commissie ruimte is deze bouwaanvraag al eerder behandeld en alle partijen hadden geen bezwaar tegen het bouwen van drie woningen op deze locatie. De bouwruimte komt ook voort uit het rood voor rood. Nu werd deze bouwaanvraag voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Aan de Parallelweg zijn oude eenden schuren opgekocht en afgebroken. Hierdoor kwam er ruimte voor het bouwen van de drie woningen op de locatie Zuiderzeestraatweg 46.

✅ De raad stemde unaniem in met deze nieuwbouwplannen. 

Ingediende moties

Motie zwerfafval in ons waterrijke leefomgeving

Motie van Groen Links, PvdA, CDA en Harderwijk Anders.

Deze motie gaat over dat zwerfafval in ons waterrijke leefomgeving, met name plastic welke onomkeerbare schade aanbrengen aan ons ecosysteem.

Omdat de aankomende jaren nog veel gebouwd gaat worden in de nabijheid van het water willen beide partijen dat er maatregelen komen om zwerfafval tegen te gaan door o.a. het verplicht plaatsen van afsluitbare afvalcontainers op bouwplaatsen. Hierover afspraken maken met partners en organisaties en te komen tot een controlerende functie door de gemeente.

Deze motie werd mede door Harderwijk Anders ondersteund. 

Tijdens uitleg door de wethouder Edwin Enklaar bleek, dat deze motie gezien wettelijke regelgeving niet omarmd kon worden. Er is al toezicht door de gemeente op de bouwplaatsen in Harderwijk. Ook wordt het bouwafval gescheiden verzameld. 

Er is een wetsartikel  dat de aannemer verplicht geen overlast te veroorzaken aan omwonenden van een bouwlocatie. Een af te sluiten afvalcontainer valt niet onder de richtlijnen welke het Rijk heeft vastgesteld. 

Meer controle op bouwlocaties is niet mogelijk omdat de gemeente Harderwijk daar geen genoeg menskracht voor heeft. Dit zou ten koste gaan van andere noodzakelijke werkzaamheden door de gemeentelijke controleurs.

Gezien de uitleg door wethouder Edwin Enklaar werd de motie door alle indieners ingetrokken. 

Motie verduurzaming monumenten

Motie van de PvdA, CU, Groen Links, D66 en CDA.

Het verzoek aan het college is met de corporaties in gesprek te gaan over de mogelijkheden om sociale huurwoningen met een monumentenstatus te verduurzamen.

HA vindt dat alle woningen met een monumentenstatus moeten worden verduurzaamd. Dus niet alleen sociale huurwoningen met een monumentenstatus. Tim Smit stelde hierover vragen aan Wilco Bos van de PvdA. PvdA had besloten zich te beperken tot de sociale huurwoningen met een monumentenstatus omdat in deze woningen veelal mensen wonen met een laag inkomen en zelf de verduurzaming niet kunnen financieren. 

Wethouder Edwin Enklaar omarmde deze motie maar kon niet garanderen dat hij voor 1 maart 2023 dit met de woningbouwcoöperaties rond kon hebben. Wel zegde de wethouder toe de gemeenteraad op 1 maart 2023 een tussenrapportage te verstrekken.  Met deze toezegging stemde de gehele gemeenteraad voor deze motie. 

csm_gemH-2208-raad_1_3261911c37
Harderwijk Anders