25 januari 2022

Gewoon betaalbare lasten voor iedereen

Gemeentelijke belastingen en heffingen houden we in onze gemeente zo laag mogelijk wat Harderwijk Anders betreft.

“Ons uitgangspunt blijft dat onze gemeentelijke voorzieningen op orde blijven, met zo laag mogelijke woonlasten voor onze inwoners.”

Fractievoorzitter Henk Vermeer

Harderwijk is een financieel gezonde gemeente. Harderwijk Anders wil dat dit ook zo blijft. Een goede financiële positie is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van Harderwijk en Hierden. Harderwijk Anders maakt plannen op basis van een gedegen financiële analyse en onderbouwing en gaat zeer zorgvuldig om met het belastinggeld van onze inwoners.

Wij zullen de gemeentelijk organisatie niet opzadelen met vragen, verzoeken of opdrachten zonder eerst stil te staan bij de noodzaak van die vragen en de belasting die dat voor de organisatie met zich meebrengt.

Die woonlasten bestaan uit drie componenten: heffingen voor het riool, voor de afvalinzameling en daarnaast de Onroerendezaakbelasting (OZB). De woonlasten zijn de afgelopen jaren met niet meer dan de inflatie (= geldontwaarding) gestegen.

De volgende actiepunten horen hier wat Harderwijk Anders betreft bij:

  • Een eerlijker tariefopbouw bij de tarieven van de afvalstoffenheffing
  • Er komt meer maatwerk bij lokale heffingen, door bijvoorbeeld een groter onderscheid naar type huishouden (eenpersoons-, tweepersoons- en meerpersoonshuishoudens) te maken
  • Financiële meevallers vloeien in beginsel terug naar onze inwoners
  • Bij noodzakelijke ombuigingen/bezuinigingen wordt eerst gekeken naar gemeentelijke uitgaven en de mogelijkheden hierop te besparen. Daarna wordt pas gekeken naar mogelijkheden tot inkomstenverbetering/belastingverhoging
  • De meerjarenbegroting blijft vanzelfsprekend sluitend
  • De jaarlijkse verhoging van gemeentelijke belastingen en heffingen wordt tot een minimum beperkt
  • Gemeentelijke medewerkers worden bij gebleken geschiktheid bij voorkeur in dienst genomen; de inhuur van externen wordt zoveel mogelijk beperkt, dat is goedkoper
  • Gemeentelijke voorzieningen zoals het zwembad exploiteren we zoals een ondernemer het zou doen
  • De gemeentelijke belastingen worden zo eenvoudig mogelijk ingericht en zo helder mogelijk uitgelegd. We geven aan met welke reden belasting afdragen moet worden en wat er met de opbrengsten gebeurt
  • Twee uur gratis parkeren wordt gehandhaafd zolang de gemeentelijke financiën dat toelaten

Harderwijk Anders is een lokale politieke partij, van en voor de inwoners van Harderwijk en Hierden. Alleen dat al maakt ons anders dan de lokale afdelingen van landelijke partijen.

Wij zijn er voor alle inwoners van Harderwijk en Hierden, ongeacht hun opleiding, inkomen, afkomst, seksuele voorkeur en al die andere kenmerken waarop wij van elkaar kunnen verschillen. Harderwijk Anders is onafhankelijk en ongebonden.

Betaalbare lasten _1920x1080
Harderwijk Anders