24 april 2018

Eerste Themarekening van nieuwe college toont daadkracht!

De kop is er af: Op 30 april j.l. werd in de raad gedebatteerd over de themarekening, het financieel jaarverslag over 2014 waarin het college verantwoording aflegt over wat zij hebben bereikt voor Harderwijk, samen met de gemeentelijk ambtenaren en extern betrokken partners. Zoals de titel al verklaard wordt op een aantal hoofdthema’s teruggeblikt naar de beloofde inzet (begroting 2014) maar ook wordt de relatie gelegd met o.a. het weerstandsvermogen, het reservepotje van de stad.

Harderwijk mag zichzelf een financieel gezonde gemeente noemen, al bestaat er wel enig verschil in opvatting binnen de raad over de wenselijke hoogte van het weerstandsvermogen. Omdat Harderwijk nog met een aantal zware dossiers te maken heeft (Transities, Waterfront, Jeugdwerkeloosheid) zijn zowel oppositie als coalitie van mening dat de tijd nog niet rijp is om minder te reserveren voor onverwachte situaties en / of tegenvallers. Dat deze discussie de komende jaren echter los zal komen, te beginnen bij de begrotingsbespreking in november, zal niemand verbazen.

 De opvallendste zaken uit het debat:

Weerstandvermogen wordt komende tijd opgeschroefd van 32 naar 40 miljoen. Goed te melden is dat dit grotendeels gerealiseerd kan worden uit een positief saldo van afgelopen / resultaat van afgelopen jaar.

Op zeer vele vlakken zijn de doelstellingen gehaald. Zorgen werden er met name (ook door onze fractie) uitgesproken over de steeds opnieuw uit de hand lopende kosten van de exploitatie van de Sypel.

Verder was het menig fractie een doorn in het oog dat juist de activiteiten rondom het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid en het verder scholen van langdurig werkelozen niet de aandacht had gekregen die het verdient.

Bij het onderwerp “aantrekkelijk maken van binnenstad en winkelaanbod” hebben we opnieuw een lans gebroken voor het heropenen van de discussie over de koopzondag. Het blijft opvallend om te zien hoe partijen krampachtig vasthouden aan de zondagssluiting, terwijl ze allen roepen dat er meer moet gebeuren om de Harderwijker binnenstad aanlokkelijk te maken voor bewoners en toeristen, maar zeker ook als steun in de rug voor ondernemers die het water al langdurig aan de lippen voelen staan.

Waar onze eigen wethouder trots op mag zijn, is de wijze waarop de transities momenteel verlopen. Dit dossier vraagt om alle aandacht en zorg van het college. In het gehele debat is gebleken dat alom waardering bestaat voor de wijze waarop Harderwijk hier tot nu toe uitvoering aan geeft. Een compliment aan de organisatie is hier dan ook zeker op zijn plaats.

Harderwijk Anders