24 mei 2018

De eerste 150 dagen van onze fractievoorzitter Henk Vermeer

Inmiddels zijn al zo’n 150 dagen verstreken sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Voor mij een totaal nieuwe ervaring na ongeveer 10 maanden meewerken met de fractie en alle vergaderingen van de raad en commissies te hebben gevolgd.
De glorieuze verkiezingsavond, met dank aan al die inwoners van Harderwijk en Hierden die ons het vertrouwen gaven en ons de grootste partij van Harderwijk maakten, zal ik niet snel vergeten.

Meteen erna aan de slag met het benoemen van een verkenner om zo snel mogelijk een coalitie te kunnen vormen. Gelukkig hadden we in de campagnetijd al rekening gehouden met een mogelijke overwinning en hadden we al opties voor een verkenner besproken. Ook namen we direct het initiatief om te komen tot een tijdelijke verordening voor de koopzondagen. Inmiddels was ik er al achter dat procedures best wel veel doorlooptijd vragen en dus was haast geboden om de ondernemers en toeristen al bij de start van de zomer te kunnen laten profiteren van openstelling op zondag.

Die doorlooptijden, dat is voor mij wel een dingetje. Met ruim 30 jaar ervaring in het bedrijfsleven, ben ik gewend om snel te schakelen/besluiten te nemen, je in te leven in je klanten en ontwikkelingen op de voet te volgen. Maar dat besluiten nemen vraagt tijd in een gemeente. Uiteraard omdat het zorgvuldig moet, maar dat moet in je bedrijf ook, anders loop je inkomsten mis of gaat de concurrent er met de klant vandoor. Tijdrovend zijn natuurlijk ook de juridische procedures. En we moeten steeds afwegen of onze inwoners goed bij het beleid betrokken worden. Toch heeft het ook te maken met cultuur en de angst om afgerekend te worden op besluiten die achteraf verkeerd blijken uit te vallen. Want terugkomen op eerdere besluiten lijkt ook al moeilijk te liggen. Terwijl het spreekwoord toch luidt: ‘beter ten halve gekeerd als ten hele gedwaald..’

We zijn blij dat er bij onze gemeente stappen worden gemaakt in klantgericht denken, hoewel we nog steeds geregeld voorbeelden op ons bord krijgen waarin we zouden wensen dat de ambtenaren zich beter verplaatsen in de inwoners en ondernemers zoals bijvoorbeeld rond het organiseren van activiteiten op de markt. Ga mee kijken in de praktijk van alledag of doe, net als ik, mee aan ‘werkbezoeken’ bij evenementen als HarderwijkLIVE .

Gelukkig hebben we in ons fractieteam een mooi gevarieerd aantal, kundige en betrokken raadsleden en steunfractieleden. Die vanuit verschillende achtergrond, kennis en ervaring hun inbreng leveren in discussies over voorliggende stukken en voorstellen tot besluit. Ook ons bestuur denkt en werkt actief mee en ondersteunt ons in onze ontwikkeling. Het zijn allemaal mensen die durven te zeggen wat ze ergens van denken en buiten de kaders durven treden. Zo houden we elkaar en de gemeenteraad en het college scherp.

We zitten met drie andere partijen samen in een coalitie maar werken natuurlijk naast vanuit het coalitie akkoord, vooral vanuit ons eigen verkiezingsprogramma, met daarin de beloftes aan onze achterban. En we hebben als raadsleden een controlerende taak. Dat betekent dat we de argumenten en verklaringen van het college, onze coalitie, niet zomaar voor zoete koek aannemen. Onze verkiezingsslogan is niet voor niets ‘Dat is andere koek!’.

Het werk in de gemeenteraad gaat vooral over het afwegen van belangen. Belangen van inwoners, ondernemers en natuurlijk de gemeentelijke financiën. Wij doen dat vanuit onze pijlers: lokaal, onafhankelijk, ondernemend, creatief, sociaal en groen. Het fractieteam van Harderwijk Anders gebruikt hiervoor het BOB-model: Beeldvorming -> Oordeelsvorming -> Besluitvorming. We kunnen het niet altijd iedereen naar de zin maken. Soms gaat het belang van bijvoorbeeld de sociale woningbouw vóór op dat van inwoners die geen gebouw aan de overkant van hun straat willen. En moet je dat besluit nemen als je alle opties tot aanpassing van de plannen hebt doorgenomen en geen redelijk alternatief ziet. Dat moeten wij dan ook uitleggen aan de mensen die zich benadeeld voelen. Dat is niet leuk maar wel noodzakelijk.

Als fractievoorzitter zit ik ook in het presidium, het overleg van fractievoorzitters. In dit maandelijkse overleg wordt vastgesteld wat de agenda van de komende gemeenteraadsvergadering is en welke stukken eerst naar de verschillende commissies (Samenleving, Ruimte en Beleid Algemeen) moeten. Wanneer er politieke of inhoudelijke vragen zijn voor het college en ambtenaren dan moet dat plaatsvinden in een commissie. Gaat een voorstel naar de gemeenteraad dan moet het presidium besluiten of een voorstel direct ter besluit komt te liggen of dat er eerst nog een debat over plaatsvindt.

Dat debat is altijd tussen de partijen in de raad en niet met het college. Zelf heb ik een aantal keren ingebracht dat het geen zin heeft om een debat te voeren als de uitkomst toch al duidelijk is. Voor mij zit dat in de categorie ‘poppenkastvoorstelling’. Via stemverklaringen kun je je politieke overtuigingen ook wel kwijt.

De debatten in de gemeenteraad mogen van mij wel wat meer pit bevatten. Zolang het maar niet persoonlijk wordt. Ook moet er volgens mij beter aan de inwoners uitgelegd worden hoe de procedures in elkaar zitten en wat de status is van een bepaald voorstel. En natuurlijk in ‘normale mensen’ taal en niet in technische correcte maar nauwelijks te begrijpen dikke rapporten. Communicatie is, naast het gedrag van politici zelf, een belangrijke factor om het vertrouwen in de politiek te verbeteren.

De verwarring is bijvoorbeeld compleet als het college een persbericht naar buiten doet met daarin een besluit van het college. Dat terwijl de commissies en de gemeenteraad dit vaak nog uitgebreid gaan behandelen en inwoners nog hierop kunnen inspreken en/of bezwaren in kunnen dienen. Natuurlijk staat er dan in het persbericht dat het om een ‘voorgenomen’ besluit gaat, of staat helemaal onderaan dat het nog naar de gemeenteraad gaat voor besluitvorming. Dat voorbehoud komt natuurlijk niet in de krantenkop en de inwoners denken dan dat alles al in kannen in kruiken is. Wij als gemeenteraad zijn echter geen verzameling ja-knikkers en vaak is er nog best veel over een voorstel te zeggen of te bevragen, om te kijken of de voorstellen goed in elkaar zitten. Ook kunnen insprekende inwoners komen met een andere kijk op de zaak. Heel soms wordt een voorstel zelfs teruggestuurd.

Al met al is het een erg mooie taak om als gemeenteraadslid onze kiezers te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Het is een eer en een grote verantwoordelijkheid. Bovenal hoop ik de komende jaren mijn enthousiasme te behouden en mijzelf te blijven. Wie het idee heeft dat ik me te makkelijk neerleg bij besluitvorming die niet overeenkomt met onze pijlers of bij een te lange doorlooptijd, vraag ik jullie mij hier direct op aan te spreken!

Met een hartelijke groet,

Henk Vermeer

Henk-150-dagen-fractievoorzitter-concentrate
Harderwijk Anders