06 juni 2019

Burak Özdemir voert debat over thema (jaar)rekening 2018

In de raadsvergadering van 6 juni was er een debat over de Themarekening 2018. Zeg maar het huishoudboekje van de gemeente. Harderwijk Anders raadslid Özdemir Burak was woordvoerder namens onze partij. Hieronder zijn heldere bijdrage aan het debat:

Tijdens het debat themarekening kijken we over onze schouder terug naar het afgelopen jaar. Vandaag staat de controlerende taak van de Raad centraal.
Vandaag kijken we naar de werkelijke prestaties van het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.
Ondanks dat er nog geen controleverklaring is, ziet het er naar uit dat Harderwijk een goedkeurende verklaring krijgt voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

Harderwijk Anders complimenteert daarmee het college en de ambtelijke staf.

Echter merken wij op dat de tijdige oplevering van de accountantsverklaring jaarlijks onder druk staat. We verwachten dan ook van het college een verbetering op dit punt.

Harderwijk staat er financieel goed voor. Ondanks dat we het jaar 2018 sluiten met een nadelig resultaat van € 2,5 miljoen is er een enorme afname van risico’s op grondexploitaties. Die afname is groter dan het nadelig jaarresultaat van € 2,5 miljoen.

Daardoor ontstaat er een positief saldo van € 3,5 miljoen die ingezet zal worden bij de komende Kadernota. Wij hebben dan ook vertrouwen in de toekomst en willen dan ook door pakken op onderwerpen die in gang zijn gezet.

Ook zien we dat de solvabiliteitsratio gestegen is ten opzichte van 2017. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van onze gemeente.

Eveneens zien wij dat de ratio weerstandsvermogen eind 2018 afgerond 1,15 is en daarmee binnen de normering van 1,0 en 1,4 valt. Dit is in lijn met de beleidsmatig gewenste verhouding. Dit stemt Harderwijk anders dan ook tevreden.

Uit de themarekening blijkt dat we een enorm bedrag aan bestemmingsreserves hebben. Naar aanleiding van onze vragen hebben wij vorige week vernomen dat we dit jaar een nieuwe beleidsnotitie reserves en voorzieningen ontvangen.
De reden dat we hier komende periode kritisch naar gaan kijken is om te voorkomen dat onnodig middelen worden vastgelegd. Makkelijker gezegd we willen geen overbodige spaarpotten opbouwen. Doordat omstandigheden voortdurend wijzigen is het nodig periodiek het reserve- en voorzieningenbeleid te toetsen.

Volgens ons kan er meer geld vrijgemaakt worden om Harderwijk nog mooier en beter te maken voor iedereen. Bij de kadernota komen we dan ook met concrete voorstellen.
Tot slot, vorig jaar vroegen wij al om een lijst toe te voegen bij de themarekening waar in staat wat er niet is gedaan en waarom. Wij vragen met klem dit alsnog toe te voegen in de themarekening. Het college heeft aangegeven deze informatie op te leveren.

Harderwijk Anders vindt dat het college netjes binnen de lijnen heeft gekleurd. Heel veel heeft opgepakt, in gang gezet of tot een goed einde heeft gebracht. We roepen het college op deze positieve inzet te vervolgen.

In de 2de termijn gaf Burak de volgende boodschap mee:

Wij zien dat de cijfermatige uitkomsten al weer veel dichter bij de begrote cijfers komen dan voorheen. Het gaat blijkbaar goed met realistisch begroten en het melden van de afwijkingen bij de bestuursrapportage. Dat is goed.

Echter constateren wij dat de bestuursrapportage over 2018 eind september 2018 in de commissie is behandeld. Dit vinden wij als Harderwijk Anders aan de late kant. Het is dan lastig om tussentijds effectief bij te sturen. Ik zal zeggen, zie het als een school. De stad is ons hoofdvak, de raad is het ouderpaar en het college het kind, die overigens dagelijks met alle vakken bezig is. Op school is het niet gebruikelijk om ouders pas bij het eindrapport te laten weten hoe het ervoor staat. Wij zouden graag zien dat het college zelf constant op zoek is naar stagnerende uitvoering en de raad daar ook tussentijds over informeert. Dan zijn de ouders (lees; de raad) bijtijds op de hoogte mochten er onvoldoendes aan dreigen te komen en kan er misschien nog iets worden bijgespijkerd. 

Wij verzoeken het college dan ook minimaal 2 bestuursrapportage’s per jaar aan te leveren. Ik ben dan ook benieuwd hoe de andere partijen hierover denken.

De coalitie is inmiddels ruim een jaar onderweg en wij constateren dat we al veel samen hebben bereikt. Ik noem een paar voorbeelden. Met betrekking tot het Sociaal Domein zijn er belangrijke stappen gezet. Dit geldt ook voor de invoering van de omgevingswet en op het gebied van woningaanbod. Er zijn namelijk bijna 400 woningen gerealiseerd. Verder zijn er belangrijke verkeersveilige voorzieningen aangebracht. Ook zijn we goed bezig op het gebied van duurzaamheid. Denk aan de verduurzaming van de gemeentelijke accommodaties zoals zonnepanelen op het dak van het Huis van de Stad.” De projecten ‘Windenergie Lorentz’ en ‘Aardgasvrije wijk’ krijgen al volop aandacht.

Ook zien wij mede door het hoge ambitieniveau van deze raad dat het aantal nog niet uitgevoerde moties en amendementen steeds verder op loopt. Wij roepen het college op om voor besluitvorming over de kadernota te komen met een plan van aanpak en kosten beramingen om deze achterstand weg te werken.

We zien er naar uit om de komende periode, samen met de raad, college, organisatie en inwoners ons mooie Harderwijk nog mooier te maken voor iedereen.

Harderwijk Anders