22 februari 2022

Betaalbare duurzaamheid

Ons speerpunt:
Gewoon doorwerken aan betaalbare duurzaamheid

We blijven werk maken van de gemeentelijke klimaat- en duurzaamheidsambities en betrekken inwoners en bedrijfsleven bij het ontwikkelen van betaalbare innovatieve duurzame oplossingen.

De Harderwijker duurzaamheidsvisie steunt op vier pijlers: circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie. Het doel is om het klimaat te behoeden voor verdere teruggang en onze leefomgeving te verbeteren. Het belang van duurzaamheid wordt door vrijwel iedereen gedeeld. Harderwijk Anders hanteert als uitgangspunt dat zoveel mogelijk inwoners profijt moeten hebben van de duurzaamheidsmaatregelen en dat Harderwijker bedrijven en organisaties mee kunnen doen in de ontwikkeling en uitvoering van plannen.

Afgelopen jaar is gekozen voor het na-scheiden van ons afval met een tariefstelling, gebaseerd op het aantal keren dat de grijze bak aan de weg wordt gezet. De nieuwe systematiek is op 1 januari 2022 ingegaan. Harderwijk Anders heeft tegen de invoering hiervan gestemd, met name omdat er geen mogelijkheden zijn om het aantal legingen zichtbaar te beïnvloeden door bijvoorbeeld plastic apart in te leveren.

Actiepunten

 • Als wordt vastgehouden aan het nieuwe systeem van afvalinzameling dient er – net als bij glas – minimaal één inzamelpunt per wijk te komen waar in elk geval plastic kan worden ingeleverd
 • Inwoners mogen 4x per jaar en per adres gratis grofvuil naar de gemeentewerf brengen
 • De lokale productie van duurzame energie wordt verder opgevoerd
 • We kiezen voor publiek eigenaarschap van de infrastructuur (b.v. warmtenetten, net als bij de CAI voor het kabelnetwerk)
 • De zonneladder wordt consequent toegepast (zoals eerst daken vullen met zonnepanelen dan pas naar het buitengebied kijken)
 • We stimuleren dat grote daken op bedrijven geschikt worden gemaakt voor het dragen van zonnecollectoren
 • Bomen worden uitsluitend gekapt als dat niet anders kan en het systeem van vergunningen wordt hierop aangepast
 • We gaan niet alleen het aantal te kappen bomen wekelijks communiceren in de gemeenteberichten maar ook het aantal bomen dat nieuw geplant is
 • Het voornemen om meer bomen te planten wordt uitgewerkt in een actieplan met concrete doelstellingen
 • In aansluiting op regelingen van Veluwe Duurzaam uitbreiden van subsidiemogelijkheden voor groene daken
 • Bij oudere woningen wordt primair ingezet op isoleren en dit wordt gefaciliteerd met gemeentelijke subsidieregelingen
 • Gemeentelijke gebouwen worden klimaatneutraal gemaakt en gemeentelijke daken worden via de energiecoöperatie beschikbaar gesteld aan particulieren die zelf geen plaatsingsmogelijkheden hebben voor zonnepanelen
 • De gemeentelijke communicatie over nut en noodzaak van duurzaamheid wordt verder opgevoerd en natuur- en milieueducatie in het onderwijs wordt gestimuleerd
 • Duurzaamheid wordt waar mogelijk en nuttig als voorwaarde gesteld bij het verlenen van vergunningen
 • Aan subsidie-ontvangende partijen worden eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid
 • Er komt een innovatiecentrum op het gebied van duurzaamheid (broedplaats/kweekvijver), waar plaatselijke bedrijven, organisaties en initiatieven kennis inbrengen en samenwerken
 • We stimuleren initiatieven voor verticale moestuinen, stadslandbouw en het inrichten van daktuinen
 • Bewoners worden ondersteund bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen (voor bijvoorbeeld het gebruik van deelauto’s, het bezorgen van pakketjes en gezamenlijke duurzaamheidsmaatregelen)
Duurzaamheid_website-1920-x-1080-px-1
Harderwijk Anders