Winkelen op zondag

koopzonDAG OPEN

Op zondag worden al veel economische activiteiten ontplooid. Een aantal winkeliers wil nu ook op zondag zijn deuren openen. Wat de één wordt toegestaan, kan de ander moeilijk worden geweigerd. De Stadspartij Harderwijk Anders vindt dat met een openstelling op een beperkt aantal zondagen een goede balans gevonden is tussen de verschillende belangen die hier in het geding zijn. Niemand is overigens verplicht om van deze ruimere mogelijkheden gebruik te maken. Daar beslissen individuele ondernemers en werknemers zelf over.

Zondag is een bijzondere dag. Velen van ons zijn vrij en het is stiller op straat dan op andere dagen. Sommigen waarderen die rust; anderen vinden het maar saai. Een kwestie van appreciatie, die deels maar zeker niet uitsluitend wordt bepaald door iemands levensovertuiging.

Ondanks die rust wordt er op zondag  in veel sectoren gewerkt. In de zorg uiteraard. Maar ook op politie en brandweer zal die dag niet tevergeefs een beroep worden gedaan als hun diensten nodig zijn.

Ook in bedrijven waar de productie minder makkelijk kan worden stilgelegd wordt op zondag gewoon doorgewerkt. Dat geldt ook voor tankstations, die naast brandstof in veel gevallen een steeds groter assortiment aan branchevreemde artikelen aanbieden. En voor de horeca hoort de zondag van oudsher tot één van de belangrijkste dagen van de week. In Harderwijk is het de eigenaren van winkels/kiosken aan de Standboulevard tenslotte sinds jaar en dag toegestaan om ook op zondag hun waren aan het publiek aan te bieden. Kortom: er worden op zondag veel (commerciële) activiteiten ontplooid waarvan moeilijk kan worden volgehouden dat die strikt noodzakelijk zijn, omdat anders de samenleving zou worden ontwricht. Of men dat betreurt of niet: de zondag is een bijzondere dag, maar minder bijzonder dan vaak wordt aangenomen.

Tijden veranderen. Vrouwen zijn de afgelopen decennia massaal gaan werken. De verkoop van artikelen loopt steeds meer via internet. Winkelen heeft voor velen het karakter van ‘funshoppen’ gekregen. Een deel van de Harderwijkse ondernemers wil op dit soort maatschappelijk trends inspelen door hun winkels ook op zondag te openen.

De wet stelt regels aan arbeidstijden. Die regels hebben onder meer tot doel om de gezondheid en het welzijn van werknemers te waarborgen. Individuele werknemers kunnen niet gedwongen worden op zondag te werken.

Gelet op bovengeschetste omstandigheden en ontwikkelingen kunnen wij als Stadspartij Harderwijk Anders niet inzien op welke gronden er volledig voorbij zou kunnen worden gegaan aan de wens van een aantal ondernemers om hun winkel ook op zondag te openen. Hoe kan wat de één wordt toegestaan immers een ander worden geweigerd?

De belangen van individuele werknemers zijn in de wet vastgelegd. Wie niet op zondag wil werken, hoeft dat ook niet. Dat geldt ook individuele ondernemers. Wie niet op zondag open wil, kan ervoor kiezen zijn deuren gesloten houden. Een verruiming van de openstelling van winkels op zondag kan niettemin voor (bedrijfseconomische) druk zorgen om toch anders te besluiten.

De Harderwijkse Gemeenteraad sprak zich er onlangs in meerderheid voor uit om de openstelling van winkels op een beperkt aantal zondagen (in casu: maximaal 18 per jaar) mogelijk te maken. De Stadspartij Harderwijk Anders vindt dat daarmee een goede balans is gevonden tussen de verschillende belangen die hier in het geding is en zal – als de kiezer ons daartoe in staat stelt – deze uitspraak als uitgangspartij hanteren bij de komende collegeonderhandelingen.

Harderwijk Anders