Vanuit het stadhuis: Stad als podium

Vanuit het stadhuis

Stad als podium

De discussie over stad als podium leeft in de stad. Een onderwerp wat emoties oproept omdat het gaat over keuzes die gemaakt moeten worden over een dossier wat al 15 jaar op de politieke agenda staat.

Graag wil ik u meenemen in het proces en de afwegingen die het college heeft gemaakt voor haar denkrichting. Maar de raad is het die uiteindelijk beslist!

De raad heeft de visie op podiumkunsten vastgesteld en het college de opdracht gegeven om aan de hand van deze visie personen en organisaties te vragen om concrete plannen in te dienen voor de invulling van de podiumkunsten in Harderwijk. Als tussenstap heeft de raad ook gevraagd om een conceptuitwerking met daarin de uitgangspunten voor de plannen.

Er zijn plannen ingediend en alle waardering en dank voor het vele werk wat hierin is gestopt. De twee belangrijkste planindieners waren Stichting Podia Harderwijk (Theater, Catharinakapel en Estrado) en een verbinding van 11 partijen onder de naam SAP-connectie (onder andere Cultuurkust, Stadsmuseum, Popschool, Underground, etc.).

 • Bij het indienen van de plannen is onderscheid gemaakt betreffende:
 • A onafhankelijke coördinatie en marketing
 • B podiumkunstprogrammering
 • C investeringen ten behoeve van binnen- en buitenpodiumvoorzieningen

Op grond van de visie is als doel gesteld: een toegankelijk, verrassend en laagdrempelig aanbod, waarbij wordt ingespeeld op het verlangen van de hedendaagse cultuurconsument naar onder meer sfeer en reuring.

Aan de hand van deze doelstelling is vastgesteld dat Harderwijk in haar aanbod van podiumkunsten onderscheidend kan zijn door:

 • het creatieve vermogen en kracht vanuit de stad en de vele vrijwilligers in combinatie met de stimulering van talentontwikkeling
 • bijzondere beleving te bieden en te ervaren in de mooie en historische binnen- en buitenlocaties
 • door podiumkunsten als sociaal bindmiddel en ontmoetingsplek te benutten voor iedereen
 • door te werken aan een totaalprogrammering voor de stad binnen stadsbrede thema’s.

De visie op de podiumkunsten en de conceptontwikkeling zijn beide opgesteld

in nauwe samenspraak met een brede klankbordgroep (inclusief de grote culturele subsidieontvangers) en bij de evaluatie en aanbieding van het document door onafhankelijk voorzitter Hans Esmeijer bleek dat er over het resultaat veel enthousiasme was en grote consensus over de mogelijkheden.

Belangrijkste uitgangspunten in de conceptuitwerking waren:

 • stad als sociaal bindmiddel voor en met eigen inwoners
 • gebruik vooral de historische binnenstad aan het water
 • verrassende totaalprogrammering, jaarrond en onafhankelijke coördinatie en regie
 • nauwe samenwerking met Citymarketing
 • bundel de krachten en maak gebruik van elkaars expertise
 • wees realistisch omdat de structurele middelen beperkt zijn
 • afstemming met Heerlijk Harderwijk/verhaal van de stad en evenementenbeleid en visie op een andere binnenstad
 • een goed geoutilleerd binnenpodium en een goed geoutilleerd buitenpodium die op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

Al deze uitgangspunten zijn terug te vinden in het plan van de SAP-connectie en daarom heeft het college gekozen voor deze koers.

Wij zijn als college ons er terdege van bewust dat dit dossier, wat minsten 14 jaar al speelt, veel commotie oplevert omdat het zeer complex is. Het gaat om belangen van cultuurinstellingen en vrijwilligers die met weinig middelen opmerkelijke prestaties hebben geleverd. Het gaat ook om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad en dus ook met name over het positioneren van onze binnenstad om de winkeliers, de horeca, de consumenten, de bezoekers en de toeristen en alle inwoners duurzaam te laten profiteren van ons culturele podiumkunstenaanbod.

Het is nu tijd om duidelijkheid te scheppen zodat plannen verder uitgewerkt kunnen worden. Duidelijkheid voor zowel de indieners van de plannen, voor de stad en ook voor de politieke en bestuurlijke koers.

De complexiteit en de gevoeligheid ligt vooral bij de gewenste theaterzaal. Willen we een zaal waar met veel passie en deskundigheid heel mooie voorstellingen zijn geprogrammeerd, maar waar de ruimtelijke beperkingen en de complexe vastgoedsituatie substantiële belemmeringen vormen. Of willen we een plan uitwerken voor een theaterzaal midden in de stad die volledig past binnen de visie en uitgangspunten van Stad als Podium en het plan van de SAP-Connectie?

Het college kiest voor een Stadstheater in het centrum en stelt voor om de

mogelijkheden van het pand van de huidige Bieb concreet uit te werken.

Een uitwerkingsplan van een zaal die:

 • de samenwerking en verbinding versterkt met de culturele partners in de stad volledig past in de programmering van de SAP-connectie winkeliers en horeca laat profiteren.
 • mogelijkheden biedt om evenementen en voorstellingen binnen en buiten te combineren
 • aantrekkelijk is voor amateurverenigingen, scholen en ondernemers.

De raad ziet net als het college dat beide plannen open einden hebben. Er moeten nog wat zaken uitgewerkt worden. De raad heeft via een breed aangenomen motie het college de opdracht gegeven om de komende maanden duidelijkheid te verschaffen over de financiële gegevens die nu nog ontbreken.

Dus de komende periode aan de slag om de raad te informeren over de kosten van exploitatie en investeringen.

Hopelijk in de volgende nieuwsbrief de resultaten van de uitwerkingsplannen van de huidige theaterzaal en een nieuwe zaal in het centrum van de stad.

Gert Jan van Noort

Harderwijk Anders