Van de voorzitter

Kan het anders/Waar gaan we heen

De eerste maand als voorzitter zit er op en er is al veel gebeurd. Mijn voorganger Wouter heeft de weg naar professionalisering van de partij ingezet. Een van de belangrijkste resultaten is dat hij met het bestuur de identiteit van de partij op één A4 heeft beschreven. Hiermee heeft hij een duidelijke richting aangegeven, namelijk “Wat we goed doen, zullen we goed blijven doen en wat we minder goed doen, zullen we gaan verbeteren”.

In de eerste zin van het profiel staat dat Stadspartij Harderwijk Anders de belangen van iedere inwoner in Harderwijk behartigt. Dit kan je alleen realiseren als je in nauw contact staat met die inwoner en iedere Harderwijker welkom is op vergaderingen en bijeenkomsten om mee te denken over hoe we het in Harderwijk ANDERS kunnen doen. In die context voeg ik daar de richting aan toe: “Van een politieke partij naar een politieke vereniging” .

ANDERS

Vorig jaar heeft het bestuur gebrainstormd over het woord ANDERS. De aanleiding hiervoor was dat wij, bestuur en fractie, antwoord moeten kunnen geven op de vragen: Wat bedoelen jullie met ANDERS en wat willen jullie ANDERS? We zijn tot een aantal onderwerpen gekomen die ANDERS kunnen en misschien wel moeten.

Eerste voorbeeld van wat ANDERS zou kunnen: Als je de huidige politieke bezetting bekijkt, zijn dat voor mij dezelfde mensen die ik , tussen de 12 en 14 jaar geleden, als lid van de Stadspartij Harderwijk, heb leren kennen. We zien weinig nieuwe mensen op het politiek toneel en dat brengt risico’s voor de continuïteit en creativiteit van denken en doen met zich mee.

In de politiek wordt dit onderkend en ze zeggen dan ook, dat iedere wethouder en raadslid een houdbaarheidsdatum heeft. Om dit verschijnsel binnen het bestuur tegen te gaan hebben de leden in het huishoudelijk reglement een rooster van aftreden opgenomen. Bestuursleden kunnen 3 perioden van 3 jaar in het bestuur zitting hebben. Dit zou ook moeten gelden voor de wethouder, fractievoorzitter en raadsleden, waarbij je dan kan denken aan 2 raadsperiodes. Om hier vanaf te kunnen wijken, bijvoorbeeld als er zich geen goede opvolger heeft aangemeld, dient er een “tenzij” artikel te worden opgenomen waarbij de Algemene ledenvergadering een extra termijn toestaat.

Tweede voorbeeld van wat ANDERS zou kunnen: Gerwin Tromp (jong en zeer creatief) kwam bij het bestuur met een idee om het lidmaatschap van de partij te wijzigen. Hij gaf aan dat een grote groep jongeren zich graag zou willen inzetten voor Stadspartij Harderwijk Anders, maar die niet op de ledenlijst van een politieke partij willen staan. Na een brainstorm over dit onderwerp hebben we gezegd dat we het lidmaatschap willen veranderen en het bestuur is nu druk bezig om antwoord te vinden op de vele vragen en mogelijke risico’s die een soort sympathiesantschap met zich meebrengt.

Derde voorbeeld van wat ANDERS zou kunnen: de partij zijn wij en dat betekent dat wij graag willen weten wat wij anders willen, dus als een van jullie een onderwerp of idee heeft, van wat er ANDERS binnen onze partij kan of zou moeten, laat mij dat dan weten. Het bestuur en/of de fractie gaan dit idee of voorstel met je bespreken en als dat ANDERS is te realiseren dan doen we dat.

Workshop en gesprekken

We hebben afgelopen maand in een workshop met bestuur, fractie en wethouder drie onderwerpen besproken, waarbij de vraag vanuit het bestuur was: kan het ook ANDERS. We spraken met elkaar, eerst in kleine groepen en vervolgens in één grote groep, over verschillende onderwerpen. De kern van de onderwerpen was: waar staan we vandaag en kunnen we het ANDERS mogelijk maken. Hier aansluitend heb ik eind april en begin mei individuele gesprekken gevoerd met alle fractieteamleden, wethouder en bestuursleden. Waarin we hebben ingezoomd op de uitkomsten van de workshop. Tevens is met een ieder over huidige en toekomstige ambities gesproken en wat zij in de campagnetijd voor de partij kunnen betekenen.

Bestuurslid en –adviseur

Tijdens de ledenvergadering hebben we gevraagd of er leden zijn die in het bestuur willen of het bestuur zouden willen ondersteunen. Marjan van der Harst kon niet op de vergadering zijn, maar heeft zich aangemeld als bestuurslid. Zij zal de vergaderingen bijwonen en wij zullen de volgende Algemene ledenvergadering voorstellen haar als bestuurslid te benoemen.

Wim Groen is door het bestuur gevraagd om onze partij bestuurlijk te adviseren bij de professionalisering en de transitie om van de partij naar een vereniging te groeien.

Masterclass

Bas Oosten is gevraagd een Masterclass “Stadspartij Harderwijk Anders” op te zetten. We willen graag geïnteresseerden voor het bestuur en voor een politieke rol binnen onze partij. En ook hen die graag willen weten hoe de lokale politiek nu werkt, de mogelijkheid bieden om meer te weten te komen over hoe lokale partijen werken. Hoe deze Masterclass er uit gaat zien, laat ik graag aan Bas over. De bedoeling is dat we in het najaar met de eerste Masterclass starten.

Mocht je geïnteresseerd zijn in een politieke rol bij onze partij, laat mij of Gertien Koster onze fractievoorzitter dat dan weten.

Najaarsledenvergadering

Iets ANDERS, 4 oktober hebben we onze Najaarsledenvergadering. Het bestuur wil de leden meer bij de vereniging betrekken om zo meer uitleg te geven over de genomen politieke en bestuurlijke beslissingen en vooruit te kijken naar wat er op het politiek bordje komt te liggen. De beide ledenvergaderingen zullen de komende jaren zo gepland worden dat de leden mee kunnen denken over de kadernota en begroting van de gemeente.

Een prettige zomervakantie en ik zie je zeker op de Najaarsledenvergadering.

Jullie voorzitter

Hans Alfons

 

Harderwijk Anders