Van de voorzitter

Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2018

In deze Nieuwsbrief wil ik wat dieper ingaan op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018, die afgelopen maand van start is gegaan. We zijn nu de derde partij in de Raad en we hebben ons als doel gesteld om de grootste partij te worden. Arrogant? Ik weet het niet. Ik hou het op enthousiasme en geloof in onze partij. Dit wordt mede ingegeven door de grote groep (niet) leden die zich nu al voor de campagne inzetten.

Als bestuur hebben we de koers uitgezet en in de afgelopen twee ledenvergaderingen besproken. De volgende drie commissies zijn ingesteld: kandidaatstellings-, communicatie en programmacommissie. Gertien Koster en Hans Alfons hebben ingestemd om de campagne te gaan leiden.

Jack van Zundert en Gerwin te Pas zijn de trekkers van de programmacommissie. Een grote uitdaging, want daar waar je vorige perioden het programma actualiseerde, zullen zij een bijna compleet nieuw verkiezingsprogramma dienen te schrijven. Dit is nieuw voor onze partij, die nu de voordelen van een coalitiepartij ziet, namelijk als coalitiepartij verwezenlijk je meer punten uit het verkiezingsprogramma dan een oppositiepartij.

Jack heeft met de fractieleden een basis geformuleerd, waarvan de thema’s als uitgangspunt dienen voor het schrijven van het verkiezingsprogramma. Er zijn teams geformeerd die de onderwerpen verder zullen gaan uitwerken. Om tot een goed en breed gedragen programma te komen, zullen zij zich door de Harderwijker samenleving hierbij breed laten informeren. Zijn er lezers onder u die een bijdrage willen leveren aan het verkiezingsprogramma, meld je dan aan bij Jack of Gerwin.

Gertien Koster heeft als trekker van de communicatiecommissie een groep, enthousiaste en zeer creatieve (niet) leden bij elkaar weten te krijgen. Zij heeft afgelopen bestuursvergadering haar aanpak gepresenteerd, die zeer goed past bij één van onze uitgangspunten, namelijk ‘diep geworteld zijn in de samenleving’. Wij als bestuur waren zeer content over de wijze waarop de Harderwijkers zullen worden betrokken bij ons verkiezingsprogramma.

Bas Oosten, Marjan van der Harst en Wouter Molendijk vormen de kieslijstcommissie. Alle leden van onze partij hebben een mail ontvangen, waarin werd aangegeven dat zij zich voor 10 juni konden aanmelden voor een plek in de nieuwe raadsfractie.

De selectieprocedure is iets anders dan de voorgaande selecties. We starten op 17 juni met een debattraining, waarbij aan het eind van de training de kieslijstcommissie het plenaire debat volgt. Op deze wijze kan de commissie een aantal benodigde competenties voor een raadslid bekijken. Het kan zijn dat die aanwezig is of dat deze competentie als verbeterpunt wordt meegenomen. De commissie zal vervolgens de kandidaat raadsleden uitnodigen om een motivatiebrief voor hun kandidatuur te schrijven, waarin de kandidaat raadsleden aangeven waarom zij de beste keuze zijn voor een raadszetel in de komende periode.

De kieslijstcommissie zal ook de besluiten van de afgelopen ledenvergadering in acht nemen, zoals die voor raadsleden die al 8 jaar in de raad hebben gezeten. Hiervoor geldt dat zij wel op een verkiesbare plaats kunnen komen te staan, echter na de geschikte aspirant raadsleden, die nog niet of een kortere periode in de raad hebben gezeten. De gedachte hierachter is dat je na iedere vier jaar zitten nieuwe raadsleden laat aansluiten. Tevens is het bestuur van mening dat raadsleden die al twee perioden in de raad hebben gezeten, gebruik kunnen maken van hun opgebouwde netwerk om met voorkeursstemmen een derde periode te kunnen opeisen.

Raadsleden die al drie perioden in de raad zitten komen in principe niet meer voor op de kieslijst. Uitzonderingen die gemaakt kunnen worden zijn als het betreffende raadslid door de kieslijstcommissie op plaats één wordt gezet (een beoogd fractievoorzitter of wethouder) of dat er onvoldoende kandidaten zijn om de eerste zes plaatsen op te kunnen vullen.

De commissie dient een gemotiveerde concept kandidatenlijst in bij het bestuur. Het bestuur beoordeelt of de commissie de concept kandidatenlijst, conform hun opdrachtformulering heeft opgesteld. Mocht dit zo zijn wordt de lijst ongewijzigd aan de ledenvergadering, ter besluitvorming, voorgelegd. Mocht dit echter niet zo zijn kan het bestuur de lijst gemotiveerd aanpassen, voordat deze naar de ledenvergadering gaat.

Uiteindelijk dienen de leden akkoord te gaan met het programma en de daarbij behorende geselecteerde kandidaten. Hiervoor zullen we twee Ledenvergaderingen organiseren. In de eerste Ledenvergadering (dinsdag 24 oktober) zal het programma worden gepresenteerd waarbij de trekkers van een thema motiveren waarom zij deze punten in het programma hebben opgenomen en hoe zij denken deze te kunnen realiseren in de komende raadsperiode(n). De leden kunnen door middel van wijzigingsvoorstellen het programma aanpassen.

In de tweede ledenvergadering (dinsdag 12 december) zal het programma worden vastgesteld en zullen de kandidaat raadsleden zich in een pitch aan de leden voorstellen. Zij kunnen in deze pitch aangeven of zij zich kunnen verenigen met de plaats op de kandidatenlijst. Als de kandidaten de vergadering hebben verlaten wordt de lijst vastgesteld.

Onze grondbeginselen geven aan dat wij het liefst deel uitmaken van de coalitie. Alleen dan kunnen we een groot deel van ons verkiezingsprogramma realiseren. We onderzoeken momenteel met wie we strategisch het beste een lijstverbinding kunnen aangaan. Dat betekent dat we in gesprek gaan met een partij waarvan wij denken dat zij ook deel uit gaan maken van de volgende coalitie en waarbij gegarandeerd is dat we samen de koopzondag in het tweede kwartaal 2018 kunnen gaan realiseren. We willen voorkomen dat zoals afgelopen verkiezingen de restzetel naar een partij gaat die (later) tegen de koopzondag bleek te zijn. De restzetel kwam toen bij Gemeentebelang. Als wij tijdens de verkiezingen van 2014, 15 stemmen meer hadden gehad, zou de koopzondag nu een feit zijn geweest.

Hans Alfons

Harderwijk Anders