Van de voorzitter 2016-4

Van de voorzitter

Het kan anders / daar gaan we heen

In de twee laatste nieuwsbrieven begon ik mijn bijdrage met “Kan het anders en waar gaan we heen”. Dat hoeft nu niet meer, want na de workshops en de individuele gesprekken met de bestuursleden, wethouder en fractieteamleden hebben we in de laatste Algemene ledenvergadering gezamenlijk vastgesteld dat het anders kan en de richting waar we heen gaan bepaald.

Het aantal leden op de ledenvergadering was Anders. Daar waar in de vorige ledenvergaderingen naast de bestuursleden, fractieteamleden er een paar enthousiaste leden aanwezig waren, zat nu de zaal vol. Het had nog veel drukker kunnen zijn als ook de wethouder en een aantal fractieteamleden, die om diverse redenen zich hadden afgemeld, er ook waren geweest.

De vergadervorm was Anders. Daar waar we in de vorige ledenvergadering, het bestuur tegenover de leden, achter de bestuurstafel zat, was nu gekozen voor een cirkel van stoelen. Er waren dus geen tafels om je achter te verbergen en ook de bestuurs- en fractieleden zaten in de cirkel. De leden van de Stadspartij Harderwijk Anders vormen samen een oneindige cirkel, die van buitenaf moeilijk te doorbreken is. Een cirkel kan veel druk verdragen voordat hij van vorm veranderd. Binnen in de cirkel zijn we gelijkwaardig aan elkaar, hebben we allemaal één stem voor het nemen van een besluit en tonen we ons kwetsbaar. Deze vergadervorm werd ook als prettig ervaren. Een van de leden gaf als reactie: “Dit geeft je het gevoel dat je in je huiskamer met elkaar in gesprek bent”.

De werkwijze van de fractie wordt Anders. Nu zitten we met alle fractieteamleden iedere maandagavond bij elkaar, maar volgend jaar gaan we thematisch werken. We willen graag leden en niet leden bij de beeld- en oordeelsvorming over de thema’s en onderwerpen betrekken. Dit doen we door het organiseren van kennisgroepen, waar deze thema’s of onderwerpen worden besproken. De fractievoorzitter Jack van Zundert zal dit verder toelichten in de volgende nieuwsbrief.

De externe communicatie wordt Anders. Het eerste wat Anders is dat de raadsleden al tijdens de raadsvergaderingen hun reacties op de raadsvergadering voorbereiden, zodat de Harderwijkers het tijdens of onmiddellijk na de raadsvergadering op website, Facebook en eventueel op Twitter kunnen lezen. Het tweede wat nu anders is dat we een communicatieteam hebben, dat een permanente communicatie naar de achterban van onze partij gaat opzetten en onderhouden. Onze wens is dat hiermee alle inwoners van Harderwijk ons weten te vinden als ze ons nodig hebben en er op vertrouwen dat hun stem door ons, als enige onafhankelijk lokale partij, in de raadszaal wordt gehoord. Hier is goede communicatie voor nodig en daarom een communicatieteam dat bestaat uit leden en niet leden.

Het opleiden van nieuwe fractieteamleden is Anders. De masterclass is gestart met negen nieuwe leden, die les krijgen van Bas van Oosten over de rol van de gemeenteraad en –raadslid. Het grootste deel is rond de 30 jaar en dat doet mij als voorzitter goed. De diversiteit in opleiding en werkervaring versterkt onze partij. Als er dan 6 jongeren bij zitten, die aangeven dat zij een eventueel raadslidmaatschap niet uit de weg gaan, betekent dit dat de partij een mooie toekomst voor zich heeft. De volgende nieuwsbrief zullen de nieuwe fractieteamleden zich aan jullie voorstellen.

 
De gemeenteraadsverkiezingen 2018 lijken ver weg, maar we zijn er al een tijdje mee bezig. Als eerste heeft het “oude” bestuur een onderzoek laten uitvoeren, waarbij op basis van de evaluatie van de afgelopen gemeenteraadsverkiezing en het begin van dit jaar vastgestelde partijprofiel, advies is gegeven over de campagnedoelen en speerpunten voor de komende raadsperiode. Vervolgens hebben we als bestuur het vertrouwen in onze wethouder Gert Jan van Noort uitgesproken en aangegeven dat wij de komende ledenvergadering zullen voorstellen om hem als wethouder kandidaat aan te wijzen.

Tijdens de Algemene ledenvergadering hebben we een kieslijstcommissie gekozen. Deze zal bestaan uit de leden Gerwin te Pas, Wouter Don, Wouter Molendijk en Bas Oosten als reserve lid. Jack van Zundert heeft zich bereid verklaard om de coördinatie over het opstellen van het partijprogramma op zich te nemen.

Hans Alfons

Harderwijk Anders