SHA wil zorgbedrijf

Stetoscopio e cuore rosso

De jeugdzorg wordt volgend jaar een taak van de gemeenten. Harderwijk trekt samen op met  gemeenten in de regio en doet het tot nog toe best goed. Toch blijft  Stadspartij Harderwijk Anders bezorgd over deze overgang van jeugdzorg naar de gemeente. Het gaat, ondanks de bezuinigingen die deze wet beoogt, om enorme bedragen. Stadspartij Harderwijk Anders pleit daarom voor  het inrichten vaneen gemeentelijk zorgbedrijf dat alle processen strak aanstuurt, coördineert, verantwoordt etc. En dan met een kanjer aan het roer zoals  ook bij het grote project Waterfront! Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en maken ons sterk voor een goed zorg- en welzijnsbeleid in Harderwijk!

De verwachte frictiekosten ten gevolge van deze wet zijn hoog. De wet houdt een bezuiniging in van ongeveer 350 miljoen euro maar de frictiekosten die met deze wet gepaard gaan bedragen tussen de 450 miljoen  en een miljard euro. De wet kost dus meer dan ze oplevert!

Er zijn vele deskundigen op jeugdzorggebied die het een historische vergissing vinden om medische zorg voor de kwetsbare kinderen in de jeugd-geestelijke-gezondheidszorg (jeugd-ggz) onder te brengen bij  gemeenten. Volgens hen is overheveling van medische zorg naar gemeenten niet alleen strijdig met de wet en het recht op goede gezondheidzorg voor kinderen, het is volgens hen  ook strijdig met de Europese regelgeving.

Dezelfde deskundigen zeggen dat het argument dat het verlenen van vroegtijdige en nabije zorg ‘zware’ specialistische hulp zou doen afnemen een misvatting is. Zware specialistische zorg kan alleen afnemen, als de problemen op tijd wordt onderkend en de juiste hulp direct wordt ingezet. Gemeenten en wijkteams, ontberen hiervoor de benodigde kennis. Het risico bestaat daardoor dat kinderen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

De dure kinder- en jeugdpsychiatrische zorg neerleggen bij gemeenten is nogal wat, ook  financieel. Een geval a la Robert M., slachtoffers van loverboy-problematiek en eer-gerelateerd geweld, behoeven allen zeer specialistische jeugd-ggz. Vaak ook dure specialistische interne-zorg. Indien een gemeente veel van voornoemde problemen heeft komt zij in ongekende financiële problemen. Het kan dan zo zijn dat de gemeente wel die jeugdigen kan helpen maar geen geld meer heeft voor ouderen, infrastructuur, sport & recreatie. Gaat  er dan een forse eigen bijdrage gevraagd worden voor  toegang tot de jeugdzorg?  Dat is niet wenselijk. Er zijn ook zorgen rondom de privacy, het is nog niet duidelijk hoe die gewaarborgd gaat worden.

De gemeente Harderwijk werkt op dit gebied samen met de regiogemeenten en dat kan  ook niet anders. Stadspartij Harderwijk Anders is bezorgd over het ontstaan van een democratisch gat. Gemeenten krijgen te maken met zaken waar zij (nog) geen verstand van hebben. De gemeente werkt steeds meer samen in samenwerkingsverbanden en dat juicht Stadspartij Harderwijk Anders  toe maar tegelijkertijd zullen we er alert  op blijven dat de gemeenteraad van Harderwijk zeggenschap houdt  over beslissingen rondom de zorg voor de jeugd. We vragen ons ook af wie straks verantwoordelijk is als er iets mis  gaat met een kind omdat het geen passende hulp kreeg. Is dat de regio waarin we samenwerken? De gemeente? Of is het de rijksoverheid?

De gemeente krijgt niet alleen de jeugdzorg erbij, ook heeft zij te maken met de Participatiewet en taken die eerst tot de AWBZ behoorden. Ook die onderdelen zien wij graag ondergebracht in het door ons gewenste zorgbedrijf.

 

Harderwijk Anders