SHA is tegen de verplichte tegenprestatie bij een bijstandsuitkering, lees hier wat we wel willen:

uwv

Gemeenten krijgen beleidsvrijheid op het gebied van de tegenprestatie bij een bijstandsuitkering. Stadspartij Harderwijk Anders is tegen de verplichte tegenprestatie, maar wel voorstander van prestatie naar vermogen. Wat bedoelen we daarmee?

De bijstandsuitkering is een voorziening die je krijgt na een zorgvuldig indicatieproces,  een bijstandsgerechtigde heeft die voorziening dus blijkbaar nodig. Dan is een verplichte tegenprestatie NIET aan de orde. Maar aan alle inwoners van Harderwijk en Hierden (dus ook zonder bijstandsuitkering) mag natuurlijk wel worden gevraagd een bijdrage te leveren aan de samenleving.  Mensen die bijstand ontvangen hebben bovendien wel de plicht mee te werken aan re- integratie trajecten. Werken met behoud uitkering voor een beperkte periode kan daar onderdeel vanuit maken inclusief werk wat over het algemeen als vrijwilligerswerk wordt gezien. Zoals de tegenprestatie wordt voorgesteld, is die niet bedoeld als instrument voor re-integratie, maar als verplicht verrichten van maatschappelijke nuttige taken als wederdienst voor de uitkering: “voor wat hoort wat” is de achterliggende gedachte.

Vrijwilligerswerk is geen tegenprestatie.
De essentie van vrijwilligerswerk is het vrijwillige karakter. Vrijwilligerswerk is een zeer belangrijke motor in de informele economie maar vooral ook in het vitaal houden van de samenleving. Vrijwilligerswerk is dus per definitie vrijwillig en kan daarom nooit als verplichte tegenprestatie worden gebruikt. Het gebruik van vrijwilligerswerk als opstap naar betaald werk, door ervaring op te doen, contacten op te bouwen en vaardigheden te vergroten is uiteraard een prima middel. Maar laten we het vooral vrijwillig houden. Los nog van de vraag of men zit te wachten op ‘verplichte’ vrijwilligers als maatschappelijke organisatie. Stel je voor dat iemand verplicht moet helpen in een verzorgingshuis en dat eigenlijk niet wil, je zou dan maar degene zijn die wordt geholpen door iemand die daar geen zin in heeft!

Arbeid moet worden betaald.
Normaal werk moet normaal betaald worden volgens normale arbeidsvoorwaarden en verricht onder ARBO-verantwoorde omstandigheden. Het is onfatsoenlijk een groep mensen werkzaamheden te laten verrichten die eigenlijk horen te vallen onder wetten en CAO’s. En het kan zeker niet de bedoeling zijn dat door de verplichte tegenprestatie die in plaats komt van arbeid waar normaal gesproken mensen hun brood mee verdienen er nieuwe bijstandsgerechtigden bij komen.

Iedereen presteert naar vermogen
Wat willen we wel: we geloven in meedoen, we willen dat mensen maximaal worden gestimuleerd om in zichzelf te geloven en mee te tellen, nuttig te zijn. We vinden het goed om van mensen te verlangen dat ze bijdragen aan de eigen re-integratie. Daarnaast vinden wij dat van iedereen, met en zonder uitkering, een bijdrage mag worden verwacht aan de samenleving. Het lijkt ons goed dat aan bijstandsgerechtigden gevraagd wordt wat zij zouden willen en kunnen doen. Het kan zijn dat iemand geen affiniteit met de zorg heeft maar best andere klusjes wil doen in de wijk. Vragen wat iemand zou willen  en kunnen lijkt ons prima, gewoon omdat je je om elkaar bekommert en zo een samenleving vitaal houdt. De overheid dient daarbij zijn plaats te kennen. Juist nu er meer taken naar de gemeente komen en wij met minder middelen toch een goede samenleving willen hebben en houden moeten we allemaal een steentje bijdragen.

Lees hier ons volledige programma

Harderwijk Anders