Orhan Karaaslan in debat over de kadernota

 

geld

Donderdag 19 juni werd door de gemeenteraad de kadernota besproken. De kadernota vormt de opmaat voor de meerjarenbegroting die in het najaar op de agenda staat. Normaal gesproken zou je hier je koers moeten uitstippelen. Omdat het collegeprogramma en de strategische raadsagenda nog niet klaar zijn, was de kadernota dit keer een magere bedoening.  Toch heeft raadslid Orhan Karaaslan namens SHA een aantal stevige ideeën meegegeven aan het College.

Harderwijk sloot 2013 af met een negatief saldo van 1,73 miljoen euro. Nog steeds heeft Harderwijk te maken met een crisis. Werkloosheidscijfers lopen op. De verkoop van bouwgronden is nagenoeg tot stilstand gekomen en de parkeerinkomsten zijn ook lager dan gedacht. Wat doe je als je thuis geen geld hebt? Dan stel je je aankopen ook even uit. Of je gaat op zoek naar een creatieve oplossing. Zo zit het ook met de kadernota. Harderwijk moet eerst bestaand beleid afronden, voordat het weer aan iets nieuws kan beginnen.

Daarnaast hebben we te maken met de transities van de AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet. Dat betekent meer verantwoordelijkheden voor minder geld. Dat vraagt een andere houding van de gehele samenleving. Slim zorg inkopen, efficiënt werken en wat geld dat vrij is gemaakt om de start van de nieuwe situatie te ondersteunen zou kwaliteitsverlies moeten voorkomen.

Orhan memoreerde dat het benutten van de kracht en de creativiteit van de samenleving voor SHA een belangrijk thema is. Door mensen beter te betrekken bij de plannen van het College en Raad kun je misschien tot oplossingen komen waar je anders aan voorbij was gegaan. Denk hier bijvoorbeeld aan het scheppen van andere, nieuwe woonvormen welke een positieve rol kunnen spelen bij zorgvraagstuk.

Ook het ontwikkelen van een open datalab is middel waardoor nieuwe initiatieven kunnen ontstaan die voor werkgelegenheid kunnen zorgen. Zoiets kost weinig geld om te maken en één iemand die erdoor aan het werk kan, en het is alweer terugverdiend.

Een ander voorbeeld is het betrekken van inwoners bij het onderhoud van het openbaar groen. Er moet nu eenmaal bezuinigd worden en dat zie je onder anderen terug in het groenonderhoud. Het groen kan door wijkinitiatieven onderhouden worden wat weer zorgt voor een sterkere samenhang in de betreffende wijken.

We zouden het ook toejuichen als bewoners bij bestaande verkeersknelpunten betrokken worden. Iedereen heeft wel een mening over een rare verkeerssituatie waar hij of zij vaak langskomt. Het kan gemakkelijk dat er ook eenvoudige, relatief goedkope oplossingen te bedenken zijn door diezelfde inwoners.

Om te illustreren dat dit geen gebakken lucht is, haalde Orhan de activiteiten op het Strandeiland aan. Deze activiteiten hebben laten zien dat er meer in de samenleving schuilt dan tot nu toe gebruikt is. Het leidt tot plannen en oplossingen die geen extra kosten met zich meebrengen of zichzelf zeer snel terug verdienen.

Het was een heel tam debat, maar het betoog van Orhan liet goed zien wat de koers van SHA zal zijn: Het beter en slimmer betrekken van mensen bij vraagstukken die spelen in onze gemeente, gaat essentieel worden willen we een kwalitatief sterke stad behouden.

Harderwijk Anders