Koopzondag, wat wij er van vinden

Vandaag bij de behandeling van de kadernota hebben we wederom aandacht gevraagd voor de invoering van de koopzondag, bij deze (nogmaals) een nadere toelichting van ons standpunt hiervoor.

Wanneer bekent de raad van Harderwijk kleur?

Al vele jaren zet onze partij zich in voor de komst van de koopzondag. Al meerdere keren heeft dit prominent in onze partijprogramma’s gestaan en waar zich kansen voordoen om dit onderwerp ter discussie te stellen, doen we dat ook. Kortgeleden was er weer zo’n aangelegenheid, de aankondiging van de afschaffing van de Zondagswet door het kabinet.

Alvorens hier kort op in te gaan benoem ik graag nog eens onze diverse argumenten om tegen de verplichte winkelsluiting op zondag te zijn.

Allereerst en boven alles is Harderwijk een multiculturele samenleving. Alle vormen van (on)geloof komen in onze samenleving voor. Anno 2016 kan het dan toch zo zijn dat één vorm van geloof, het christelijke, bepalend is voor wanneer een collectieve dag van rust moet worden gehanteerd. Het is niet meer van deze tijd om mensen verplicht op zondag de rust op te leggen. Hoe zit dat dan met onze Islamitische stadbewoners, onze Joodse, onze Boeddhistische? Elk van deze signaturen kennen andere rustdagen.

Naast dit multiculturele aspect is er zeker ook een sterk economisch argument aan te halen: koopzondagen kunnen ertoe bijdragen dat toeristen langer in onze stad verblijven, meer weekendarrangementen boeken en nog eens terugkeren naar ons centrum. Ook zullen onze eigen inwoners die weleens dankbaar gebruik maken van de koopzondag hun geld eerder binnen Harderwijk besteden en daarmee bijdragen aan het economisch welzijn van onze stad. Denk alleen al aan de extra banen die dit op kan leveren.

In de huidige tijd van leegstand neemt de zucht naar een aantrekkelijk centrum toe. Maar waarom vestigen zich vele ondernemers niet meer in onze stad? Met het ontbreken van een koopzondag, ontbreekt het winkels aan net die extra omzet, die bepalend kan zijn voor het succesvol ondernemerschap.

Harderwijk Anders gelooft in de vrijheid van eenieder om die invulling te geven aan het leven dat zij wensen. Wil je open op zondag, wil je winkelen op zondag, wil je werken op zondag, prima! Wil je rust op zondag, ook prima. Maar de tijd dat we elkaar dit soort zaken op mogen leggen ligt wat onze fractie betreft ver achter ons. Zij die ervan overtuigd zijn dat je op zondag niet moet kopen, hoeven niet op zondag te kopen. Zij die niet willen werken in een winkel op zondag kunnen werken voor een ondernemer die ervoor kiest dicht te blijven.

Wij zullen ons hard blijven maken voor de koopzondag en zijn ervan overtuigd dat we hierin zullen slagen. Het is niet de vraag of, maar wanneer! Zeker als centrumgemeente van de regio horen we met onze tijd mee te gaan!

Na de aankondiging van de afschaffing van de Zondagswet hebben we dan ook direct vragen gesteld aan het college van B&W. Belangrijkste vraag die wij stelden was of dit voldoende aanleiding was voor het college om een aangepaste winkeltijdenverordening voor te leggen aan de raad die een beperkte openstelling op zondag mogelijk maakt. Het college laat de bal echter bij de raad liggen en ziet geen directe reden om met een voorstel te komen.

Wordt vervolgd!

Jack van Zundert

 

Harderwijk Anders