Hoe nu verder met SWO

nieuwslogo_swo_200

Op 20 december stelde Stadspartij Harderwijk Anders in de raadsvergade

ring mondelinge vragen over de situatie bij Stichting Welzijn Ouderen. Er zouden conflicten zijn tussen bestuur en directie enerzijds en personeel en vrijwilligers anderzijds. SHA vond dat zorgelijk en vroeg naar de consequenties ervan voor de ouderen in Harderwijk.

Wethouder den Besten antwoordde op 20 december dat het college zich ook zorgen maakte en dat er een onderzoek(je) zou komen dat in april klaar moest zijn. Dat onderzoek startte kort daarop en het rapport dat er uit volgde werd besproken in de commissie Samenleving op 16 mei. Er was veel publiek, voornamelijk bestaand uit personeelsleden, vrijwilligers, voormalige werknemers en voormalig vrijwilligers. Verschillenden van hen spraken in en hun kritiek was niet mals. De raadsleden mochten geen politieke uitspraken doen (dat mag niet in een commissievergadering) maar wel mochten zij vragen stellen aan de wethouder, de onderzoeker en de voorzitter van het bestuur van SWO, Wim Kuijkhoven. Helaas was de tijd beperkt waardoor iedere partij slechts een paar vragen kon stellen. Dat was jammer want alleen SHA had al een stuk of 20 vragen.

Zo hadden wij aan de wethouder willen vragen hoe het toch kan dat hij het rapport van Ernst & Young, (dat een paar geleden is geschreven naar aanleiding van de wens die toen leefde om SWO te laten fuseren met de Algemene Hulpdienst en Welzijn op Maat) niet heeft terwijl de gemeente daar wel aan heeft mee betaald. De drie organisaties hebben het rapport maar hebben met elkaar afgesproken dat zij het rapport alleen aan andere geven als zij daar met zijn drieën akkoord mee zijn gegaan. Dat is niet het geval. De AHD en WOM zijn inmiddels gefuseerd en heten nu Zorgdat. Zij vinden het prima als de gemeenteraad dit rapport krijgt maar SWO houdt het tegen omdat zij er, volgens zeer betrouwbare bronnen, slecht uit komt. Vanwege dit rapport wilden WOM en AHD namelijk niet fuseren met SWO. Gertien Koster van SHA stelde tijdens de commissievergadering opnieuw de vraag aan SWO (of de gemeenteraad het rapport kan krijgen) maar SWO wil het rapport nog steeds niet aan de gemeenteraad geven. Op de vraag van SHA aan dhr Kuijkhoven van SWO of er een vertrouwenspersoon of klachtencommissie bestaat waar personeelsleden terecht kunnen antwoordde hij dat er inderdaad een klachtencommissie is. Dat gaf veel commotie op de publieke tribune want volgens het personeel bestaat deze commissie alleen op papier en is er slechts één lid over.

De onderzoekers die begin dit jaar onderzoek hebben gedaan naar het reilen en zeilen van SWO schrijven pittige conclusies en aanbevelingen. SHA onderschrijft die conclusies maar vindt de onderbouwing mager. Als je het rapport leest blijkt dat SWO zich aan de bestaande prestatieafspraken heeft gehouden (hoewel daar ook vraagtekens bij worden gezet door bepaalde betrokkenen). Met name het personeelsbeleid is niet goed maar daar heeft de gemeente in feite niets mee te maken hoewel je als gemeente wel stelling kunt nemen door te zeggen dat je geen subsidie wilt verlenen aan een organisatie die zo met haar mensen om gaat, normaliter het kapitaal van een organisatie.

Hoe nu verder?

Iedereen verwachtte tijdens de commissievergadering dat het bestuur van SWO op zou stappen na de forse conclusies in het rapport. Maar daar is vooralsnog geen sprake van. De voorzitter van SWO blijft aangeven dat SWO de afspraken met de gemeente is nagekomen en blijft zitten. Wel schijnen er een paar bestuursleden te zijn opgestapt.

SHA hoopt dat de raad er in juli voor kiest om de subsidies elders onder te brengen vanaf 2014. Het college komt eerdaags met een voorstel en dat zal besproken worden in de gemeenteraadsvergadering van 4 juli. Er is wel eerder een raadsvergadering maar die staat geheel in het teken van de kadernota.

Harderwijk Anders