Even voorstellen: Gerwin te Pas

En als laatste in deze serie een bevlogen antropoloog, onze voortreffelijke secretaris en vice-voorzitter: Gerwin te Pas.

Voor wie mij niet kent

Eind jaren ’50 werd ik geboren in Warnsveld. Destijds een zelfstandige gemeente, maar inmiddels opgeslokt door het naastgelegen Zutphen.

Ik groeide op in een gezin met drie jongens. Mijn vader was aannemer en later ambtenaar bij de Rijksgebouwendienst. Hij was een volbloed liberaal en korte tijd secretaris van de plaatselijke VVD-afdeling. Mijn moeder voelde zich meer thuis bij het christen-democratische gedachtegoed.

Later woonden we in Ede en Lunteren, waarna we begin jaren ’70 naar Harderwijk verhuisden. Ook daarvoor kwamen we hier al regelmatig, omdat de familie van mijn moeders kant echte Harderwijkers zijn. Mijn oom had hier een palingrokerij.

In Ede bezocht ik het ongebonden Marnix College; hier in Harderwijk ging ik naar het Christelijk College, waar ik in 1977 eindexamen deed. Direct daarna vertrok ik naar Amsterdam, om daar Politicologie (korte tijd in combinatie met Economie) te gaan studeren aan de Vrije Universiteit. Na mijn afstuderen bleef ik nog een aantal jaren als onderzoeker aan de vakgroep Communicatiewetenschappen verbonden.

Inmiddels had ik mijn toekomstige echtgenote leren kennen. We kozen ervoor om (weer) in Harderwijk te gaan wonen. In datzelfde jaar – 1989 – ging ik aan de slag in Hilversum bij de NOS. Uiteindelijk ben ik daar in diverse beleidsvoorbereidende functies 25 jaar werkzaam geweest, waarbij ik mij de laatste jaren specifiek bezig hield met het oudste, maar tevens leukste medium: radio. Ik ben een typische generalist met een voorliefde voor juridische- en financieel-economische vraagstukken. Mede door regelmatige contacten met ‘Den Haag’ werd ik me sterk bewust van het feit dat ‘Hilversum’ – los van de STER-inkomsten – met publiek geld werkt en dat het volstrekt logisch is om daar zuinig mee om te springen en over de besteding ervan zo transparant mogelijk verantwoording af te leggen.

Aan het dienstverband bij de omroep kwam onder druk van bezuinigingen en mede als gevolg van een organisatiewijziging in 2013 een eind. Ik kan het mij permitteren om het sindsdien qua werk rustig aan te doen. En dat maakt het weer mogelijk om meer tijd te besteden aan dingen die ik leuk vind.

Even weer een stap terug in de tijd. Wie wil begrijpen hoe ik in het leven sta, moet ook weten dat mijn partner en de moeder van mijn twee kinderen tien jaar geleden aan de gevolgen van longkanker overleed. Hoewel ik niemand zo’n traumatische ervaring toewens, heeft het mij wel enorm geholpen om een scherper onderscheid te maken tussen dingen die ertoe doen en dingen waarbij dat voor mijn gevoel minder het geval is.

Speerpunten

Hoe zeer Politicologen onderling ook verschillen, zij hebben allemaal interesse in politieke processen. Ik ben daarop geen uitzondering. De plaatselijke politiek hier in Harderwijk volgde ik echter op gepaste afstand. Al eerder was ik door Gertien Koster gevraagd of ik niet iets bij SHA wilde doen. Na mijn vertrek uit Hilversum had ik geen argument meer om daarop ‘nee’ te zeggen. Ben vanaf dat moment de vergaderingen van de steunfractie gaan bezoeken en heb meegeschreven aan ons verkiezingsprogramma.


Kort daarna werd ik benaderd met het verzoek of ik mij beschikbaar wilde stellen voor een zetel in het SHA-bestuur. Heb dat verzoek graag ingewilligd, ook al omdat ik vermoedde dat het bestuur uit buitengewoon aardige en tegelijkertijd capabele mensen zou gaan bestaan, hetgeen later volledig bleek te kloppen.

Belangrijk thema voor de komende tijd is wat mij betreft de verdere professionalisering van onze partij. We hebben de afgelopen periode al een aantal stappen gezet door o.m ons partijprofiel te definiëren en de verhouding tussen fractie en bestuur nader te beschrijven. Maar er is op dit vlak meer te doen. Veel bestaat bovendien alleen nog op papier en zal nog in praktijk moeten worden gebracht.

Verder vind ik het belangrijk dat we meer inhoud gaan geven aan de term ‘anders’. Anders is voor mij middel èn doel. Onze partij ontleent zijn bestaansrecht aan het anders zijn. Natuurlijk heb je als coalitiepartij minder mogelijkheden om anders te stemmen, maar je kunt ook ‘anders’ zijn door andere invalshoeken te kiezen, andere accenten te leggen, een andere toon aan te slaan, andere vragen te stellen, andere voorwaarden te stellen, andere zaken te agenderen etc. etc. en heel af en toe anders te stemmen.

Een derde thema waar we de komende periode werk van moeten maken, is ‘verankering’. Het is onze ambitie om geworteld te zijn in de Harderwijkse en Hierdense samenleving. Maar om dit echt waar te maken, zullen we meer en actievere leden, sympathisanten – of hoe we ze ook willen noemen – moeten hebben dan nu het geval is.

Gerwin te Pas

 

Harderwijk Anders