Een vriend in het zonnetje

Onze nieuwe rubriek, uitgebroed gedurende onze zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie. Als eerste Jan van der Kolk met zijn magnum opus over het doen en laten van het waterschap (twee delen).

Ontboezemingen vanuit het bestuur

Met veel genoegen ben ik sinds 2008 betrokken bij het AB -algemeen bestuur- van eerst het waterschap Veluwe en na de fusie van waterschap Vallei en Veluwe. De eerst jaren via de partij ‘Veluws Water’ en vanaf 2015 bij haar opvolger ‘Lokaal Waterbeheer’.

Als Lokaal Waterbeheer hebben we opnieuw 2 zetels in het AB en een steunfractielid als vaste vertegenwoordiger in de commissies, beurtelings in de commissies Water en FBA. Ons fractielid Rob Landsbergen uit Bennekom is voorzitter van de commissie Water en lid van de commissie FBA, Jan van der Kolk is fractievoorzitter en lid van de commissie Water. Steunfractielid is Henk-Jan van Hartskamp uit Apeldoorn.

In de maandelijkse vergaderingen komen erg veel en zeer diverse onderwerpen op de agenda. Ook zijn er regelmatig presentaties door medewerkers. Daarnaast zijn er vier klankbordgroepen met uiteenlopende onderwerpen waaraan we deelnemen.

De samenwerking met de overige 28 AB-leden is plezierig en zinvol, er is respect voor elkaar in een goede sfeer. De samenwerking met de dijkgraaf, de directie en de -zeer deskundige- medewerkers van het waterschap geeft veel voldoening. We krijgen veel ondersteuning van allen. Jaarlijks nemen we regelmatig deel aan excursies en werkbezoeken aan projecten.

Meer info? Bezoek www.vallei-veluwe.nl

En neem gerust contact op met ondergetekende.

M 06.20411688. E kolkjan@solcon.nl

Jan van der Kolk

Wat is en wat doet Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt dat 1,1 miljoen mensen veilig kunnen wonen en werken. Het waterschap zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen Randmeren, Utrechtse Heuvelrug, Nederrijn en IJssel. In dit gebied liggen 37 gemeenten. Samenwerken en innoveren zijn belangrijk voor het waterschap.

Zonder waterschappen zou half Nederland onder water staan en zouden volksgezondheid en milieu ernstig gevaar lopen. Waterveiligheid en gezuiverd afvalwater zijn van levensbelang voor de ruim 1,1 miljoen inwoners en de meer dan 37.000 ondernemingen in het werkgebied van ons waterschap: het gebied tussen Hattem-Elburg-Harderwijk-Spakenburg-Eemnes-Soest-Veenendaal-Wageningen-Brummen-langs de IJssel weer naar Hattem. Daarbinnen ook de

grote plaatsen Amersfoort, Ede en Apeldoorn. Het waterschap heeft te maken met 3 provinciebesturen.

Het waterschap is een overheid

Net zoals de gemeente en de provincie, is ook het waterschap een overheid. De inwoners betalen belasting zodat het waterschap zijn werk goed kan doen.

In opdracht van het waterschap int belastingkantoor GBLT een zuiveringsheffing en een watersysteemheffing. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur.

Bestuur, dijkgraaf en heemraden

Het algemeen bestuur telt dertig leden vanuit 4 categorieën: ingezetenen, bedrijven, natuurterreinen en ‘ongebouwd’ (agrariërs). De waterschapsverkiezingen vinden plaats voor de categorie ingezetenen, dat zijn de kiesgerechtigde inwoners (23 van de 30 zetels). De categorieën ongebouwd, natuurterreinen en bedrijven zijn samen goed voor 7 ‘geborgde zetels’ en worden via benoemingen in het bestuur vertegenwoordigd.

De voorzitter van het algemeen bestuur is de dijkgraaf (Tanja Klip) die wordt benoemd door de Kroon. Het bestuur kiest een dagelijks bestuur waarvan de dijkgraaf voorzitter is. Het dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf en vier heemraden (College van Dijkgraaf & Heemraden). Bij het waterschap zijn 400 fte in dienst, de begroting zit rond de 130 miljoen.

Watersysteem: veilig, schoon en passend in omgeving

Het waterschap is verantwoordelijk voor ons watersysteem. Dit bestaat uit het oppervlaktewater in vijvers, sloten, kanalen, weteringen, plassen en meren. Verder uit dijken en kades, waterkeringen () genoemd. En ten slotte uit 1906 stuwen, 22 gemalen en tientallen sluizen.

Het watersysteem vraagt voortdurend om beheer en onderhoud. En vooral om een alerte crisisorganisatie die 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat staat met het oog op de veiligheid van inwoners en bedrijven!

Het zuiveren van afvalwater

Het waterschap zorgt dat afvalwater wordt gezuiverd. Het gaat om water dat mensen thuis doorspoelen via toilet, gootsteen, douche en (vaat)wasmachine en daarnaast ook het (industriële) afvalwater van bedrijven. Het waterschap heeft, verspreid over het werkgebied, 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties waar het water wordt schoon gemaakt. Door toepassing van innovatieve technieken haalt het waterschap steeds meer energie en ook grondstoffen uit het rioolslib, zoals struviet voor de productie van kunstmest. Het waterschap werkt aan een duurzame, circulaire, economie. Dit leidt tot kostenbesparingen: de belastingtarieven stijgen hierdoor minder snel.

Veel taken, maar geen drinkwater

Een misverstand: het waterschap zorgt niet voor uw drinkwater dat is de taak van de drinkwaterbedrijven.

Samenwerken

Samenwerking is er met gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, terreinbeheerders, agrarische collectieven, bewonersorganisaties, onderwijsinstellingen, kennisinstituten, drinkwaterbedrijven en andere partners. Elke 6 jaar stelt het waterschap samen met zijn partners een waterbeheerprogramma op. Dit is een levend document dat visie biedt en richting geeft en tegelijk ook openingen voor nieuwe inzichten, interactie en dialoog. Bewoners en samenwerkingspartners vertellen over hoe zij met het waterschap samenwerken op deze website: www.vallei-veluwe.nl/ambitie2021

Meer info: www.vallei-veluwe.nl/loket/publieksfolders

(Tekst: team communicatie Waterschap Vallei en Veluwe)

Ter verduidelijking een aantal projecten/werkzaamheden van waterschap Vallei en Veluwe

– Ruimte voor de Rivier: nevengeulen bij Veessen-Wapenveld, bij Cortenoever-Voorsterklei en bij Deventer en Zalk

– aanleg verzinkbare waterkering van rond de haven van Spakenburg

– versterking Arkemheense zeedijk bij Nijkerk en Oostdijk bij Spakenburg

– versterking Grebbeliniedijk

– jaarlijks schouwen van watergangen

– herstel beken en sprengen, o.a. Hierdense beek en sprengen Apeldoorn en Vaassen

– herstel van duikers en sluizen

Apeldoorns kanaal schoon en beter bevaarbaar

– aanleg vispassages

– start energie- en grondstoffenfabriek Apeldoorn

– educatie via scholen en opleidingsinstituten

– afkoppeling regenwater, denk ook aan ‘tegel eruit, plant erin’

– in samenwerking met aantal gemeenten Visie Natuurlijk Ontwikkelen

– ontwikkeling Klimaat Actieve Stad

– versterking externe communicatie o.a. via de media

– meer en vaker betrekken van inwoners bij projecten

– onderzoek start Bio Energie Centrale Harderwijk

Deel twee volgt in de Nieuwsbrief van juni.

Kent u een lid van SHA met een boeiend verhaal of iets leuks/ontroerends/spannends? Wij houden ons aanbevolen: hans.ebbens@harderwijkanders.nl

 

Harderwijk Anders