Een vriend in het zonnetje: Jan vd Kolk deel 2

Een vriend in het zonnetje

Onze nieuwe rubriek die u zelf mag invullen! Kent u iemand met een boeiend verhaal/hobby/iets uit de samenleving of wat u wilt delen? Laat het ons weten!

Als eerste Jan van der Kolk met zijn magnum opus over het doen en laten van het waterschap. Dan nu deel 2.

Het waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Harderwijk

Samenwerking belangrijk

Het waterschap en de gemeente Harderwijk werken samen aan het verbeteren van de leefomgeving. Het waterschap doet dat vanuit zijn verantwoordelijkheid voor schoon en voldoende water in en buiten de stad Harderwijk. Ook heeft het waterschap onlangs de Hierdense beek hersteld. Zo kan de beek zich zo natuurlijk mogelijk ontwikkelen. Het waterschap is ook de beheerder van de stadswateren van Harderwijk zoals singels, grachten en vijvers.

In 2015 zijn de afzonderlijke gemeentelijke rioleringsplannen van de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten in nauwe samenwerking met het waterschap, omgevormd tot een gezamenlijk plan. Hierbij benaderen we de afvalwaterketen en de zuivering als één systeem. De bevoegdheden en (politieke) invloed van de verschillende partners is daarbij ongewijzigd gebleven.

De partners trekken samen op bij de aanbesteding van reiniging en inspectie van riolering. Ook is door een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst een netwerkorganisatie opgezet om databeheer voor- en meten/monitoren van de waterketen op een hoger plan te brengen. Zo kunnen we uitgevoerde en toekomstige maatregelen in het afvalwatersysteem optimaliseren.

Riolering en ontkoppelen regenwater

In de stad werken gemeente en waterschap samen op het gebied van water en riolering door de riolering zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Zo beperken we overlast door water op straat en vervuiling door lozingen van ongezuiverd afvalwater bij hevige regenbuien. Regenwater houden we zoveel mogelijk schoon, brengen we lokaal in de bodem of voeren we af via het oppervlaktewater. Dat is gunstig voor de riolering omdat er meer ruimte is voor afvalwater en er dus minder ongezuiverde ‘overstorten’ plaatsvinden.

Ook het zuiveringsproces op de rioolwaterzuivering aan de Lorentzstraat in Harderwijk (in beheer bij het waterschap) functioneert hierdoor beter. Het is ook kostenbesparend, dus minder belastingheffing.

Hier speelt ook weer het motto ‘tegel eruit, plant erin’.

Wellicht iets voor uw terras of tuin?

Oppervlaktewater in de stad

In het stedelijk oppervlaktewatersysteem treffen we maatregelen om de waterkwaliteit zo hoog mogelijk te houden.

Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe verbinding tussen de vijver aan De Sypel, langs de volkstuinen Hogepad -met een beek met leuke bruggetjes- naar de

Friese Gracht en de havens en ook de verbeterde waterverdeling van het water vanuit Drielanden naar het centrum van de stad.

Hierdoor kunnen de grachten beter worden doorgespoeld wat goed is voor de waterkwaliteit en daarmee de beleving van de inwoners.

Samen werken we aan een stad die klaar is voor de gevolgen van klimaatverandering en werken we aan een duurzame leefomgeving.

Tekst: team communicatie Waterschap Vallei en Veluwe en Jan van der Kolk, fractie Lokaal Waterbeheer

Voor meer informatie:

www.vallei-veluwe.nl

www.vallei-veluwe.nl/ambitie2021

Kent u een lid van SHA met een boeiend verhaal of iets leuks/ontroerends/spannends? Wij houden ons aanbevolen: hans.ebbens@harderwijkanders.nl

 

Harderwijk Anders