Debat themarekening 2015

Donderdag 27 april jl werd in de gemeenteraadsvergadering het debat gevoerd over de Themarekening 2015. Met de themarekening legt het college financiële verantwoording af over het afgelopen jaar en kunnen partijen hier onderling over met elkaar in debat.

Opvallend was dat iedere fractie zo zijn eigen punten uit de themarekening aanhaalde tijdens het debat. Hieruit bleek wel dat er geen heel bijzondere verrassende zaken in stonden, anders hadden partijen wel met eenzelfde focus het debat gevoerd.

Ik mocht namens onze partij het debat voeren en heb, nadat ik het college de complimenten had gemaakt voor het positieve resultaat, met name kritisch aangesproken op het uit blijven van een Nota toegankelijkheid. Deze nota is de raad al sinds 2013 beloofd en steeds weer was er in de themarekeningen te lezen over uitstel. Aangezien we ons altijd al warm hebben gemaakt voor de doelgroep ‘(mede)burgers met een beperking’, denk aan voorzieningen bij het strandeiland en de problematiek een aantal jaren terug met parkeermeters, kon dit niet onaangeroerd blijven.Tijdens de beantwoording door het college van de vragen hierover bleek hoezeer we een terecht punt aanhaalden. Het college bood haar excuses aan voor het uitblijven  van de nota en beloofde dit prioriteit te zullen geven.

Ander punt waar wij ons als fractie over verbaasden, was dat volgen de wet ‘Topinkomens’ de inkomens van de gemeentesecretaris en raadsgriffier in de themarekening worden vermeld. Niet dat deze mensen op of rond de norm van topinkomen zitten, maar de wet verplicht deze salarissen te verantwoorden.

Onze fractie vond dat vreemd; Waarom wel de griffier en gemeentesecretaris, waarom niet die van de burgemeester, wethouders, gemeentelijk directeuren en raadsleden. Met name de last voor de burger van de reeds langere tijd vertrokken collegeleden, de langdurig gebruikers van de wachtgeldregeling zouden wij graag verantwoord en gepubliceerd zien.

Deze ruime mate van transparantie was echter iets waar andere partijen nog niet aan toe zijn, zeker niet die partijen die oud weethouders op de huidige payroll van de gemeente hebben staan. Een motie die we daarvoor hadden voorbereid hebben we staande de vergadering ingetrokken, tijdens debat was al duidelijk dat nadere partijen onze wens tot openheid niet wilden ondersteunen.

Ander zaken waar we kort bij stil hebben gestaan zijn o.a. het nog steeds missen van een totaaloverzicht onroerende goederen van de gemeente, toch wel van belang om een inschatting te kunnen maken over de onderhoudslast en reserveringen. Het missen van rapportagecijfers over 2013 t/m 2015, juist op dossiers waar we met elkaar indicatoren hadden vastgesteld en het ontbreken van een actueel milieubeleidsplan. Deze laatste was al sinds 2014 verlopen.

Al met al mogen we echter niet klagen. Met een batig saldo van ruim 10 miljoen euro is er na jaren eindelijk weer ‘vrij’ besteedbaar geld voor de raad ter beschikking gekomen, al moeten we hier wel verantwoord en doordacht mee omgaan. Zo zal er 4 miljoen hiervan worden ingezet om de gemeentelijke reserves op niveau te brengen, de ander 6 mogen over gaan debatteren als we binnenkort de kadernota gaan bespreken in de raad.

Jack van Zundert

Harderwijk Anders