De bijdrage van Harderwijk Anders bij het debat over Stad als Podium

Afgelopen donderdag was er in de raad het debat over Stad als Podium, onderstaand de bijdrage zoals Gertien die uitgesproken heeft namens Harderwijk Anders:

HA ziet kansen voor Harderwijk om zich te profileren op een onderscheidend cultuuraanbod en we denken dat het concept De Stad als Podium de beste optie is om dit doel te bereiken. In veel gemeentes om ons heen zien we bestaande theater faciliteiten op omvallen staan, dit komt mede doordat de hele cultuurmarkt een andere richting is ingeslagen dan we gewend waren. Ik verwijs daarbij ook naar het rapport “over het voetlicht” dat in december is verschenen. Dit rapport is op verzoek van de theatersector tot stand gekomen, de onderliggende vraag was hoe men een groter en diverser publiek zou kunnen bereiken. Minister Bussemaker zei naar aanleiding van dit rapport: “Investeer niet in stenen, maar in mensen. Bezoekers gaan steeds meer naar voorstellingen op verrassende locaties en festivals.” HA vindt dat je als gemeente op die veranderingen in de culturele sector moet anticiperen zeker nu we als gemeente Harderwijk toch al voor belangrijke keuzes staan op dit gebied. Het zou mooi zijn als we Harderwijk landelijk op de kaart kunnen zetten met vernieuwende plannen.

De officiële beslispunten met betrekking tot de Stad als Podium zijn vanavond:

  • het vaststellen van de visie op de podiumkunsten
  • het vaststellen van de conceptuitwerking van de Stad als Podium
  • instemmen met de verdere uitwerking van de Stad als Podium inclusief een podiumaccomodatie

HA kan zich vinden in deze drie punten. We kunnen ons vinden in de uitgangspunten zoals die geformuleerd zijn in de visie op de Stad als Podium waarbij we nog wel missen dat de Stad als Podium Harderwijk ook voor mensen van buiten de stad aantrekkelijker maakt. Dat punt willen we graag toegevoegd zien. HA wil dat Harderwijk ambitieus is op cultuurgebied, waarbij we geloven dat door samenwerkingen te intensiveren en door het inzetten van risicosubsidies deze ambities niet persé heel veel meer geld hoeven kosten.

In de SAP zien wij de kans voor Harderwijk om deze ambities waar te maken. De debatvraag voor vanavond luidt: “De verdere concretisering van De Stad als Podium inclusief een podiumaccomodatie kan nu worden uitgevoerd. Tegen deze stelling kunnen wij volmondig ja zeggen. In de eerste fase van dit project is een visie op de podiumkunsten in Harderwijk opgesteld en het concept kan nu wat ons betreft verder worden uitgewerkt. Wij zijn dus voorstander van het uitvoeren van fase 2 van het SAP onderzoek.

Belangrijk is de vraag welk concept de grootste impact heeft, in positieve zin uiteraard, op het gebied van economie en toerisme maar vooral ook wat HA betreft in cultureel en innovatief opzicht! Een van de conclusies van deze eerste fase is dat Harderwijk een binnenpodium nodig heeft. Dus bij het vervolgonderzoek hoort ook de vraag: welke zaal heeft Harderwijk nodig en op welke plek? Doordat er sprake lijkt te gaan worden van de en/en variant is HA wel benieuwd hoeveel extra geld er nodig is voor de en/en variant en welke financiële ruimte er daarvoor beschikbaar is.

We inden de inbreng van de klankbordgroep heel waardevol, het proces is constructief verlopen en hoe bijzonder is het dat alle deelnemende partijen de uitkomsten onderschrijven. In mijn tweede termijn zal ik verder onderbouwen waarom Harderwijk Anders voorstander is van de verdere uitwerking en concretisering van het concept de Stad als Podium.

Voorzitter,

De stad hangt vol met posters met de tekst “Harderwijk zonder theater, geen voorstelling van te maken”. Harderwijk Anders staat hier volledig achter tenminste………afhankelijk van hoe je die stelling interpreteert! Wij interpreteren deze zin vermoedelijk anders dan De stichting Podia Harderwijk. Voor ons gaat het bij het woord theater niet om het gebouw maar om de producties, de voorstellingen. Een Harderwijk zonder voorstellingen, daar moeten wij als cultuurpartij ook niet aan denken!

We beslissen vanavond niet over het wel of niet sluiten van het huidige theater. We beslissen over de voortgang en de verdere concretisering van de Stad als Podium inclusief podiumaccomodatie. Harderwijk Anders staat daar positief tegenover. Voor ons is perse vasthouden aan wat je hebt niet het uitgangspunt, wat ons betreft moet je bereid zijn om ook alternatieven te onderzoeken en buiten gebaande paden durven treden om te kijken of het op andere manieren wellicht nog beter kan. De verdere uitwerking van de Stad als Podium biedt hier een mooie kans voor.

In de laatste commissievergadering over dit onderwerp werd duidelijk dat het helaas onvoldoende gelukt is om aan iedereen duidelijk te maken wat de SAP daadwerkelijk biedt. Hoewel inhoudelijk onjuist zijn opmerkingen als “de stad als podium is er toch al” voor ons wel begrijpelijk. We roepen het college dan ook op om in de vervolgfase zo concreet mogelijk duidelijk te maken wat we nu krijgen als we voor de stad als podium kiezen. Liefst in een financieel onderbouwde voorbeeld jaarprogammering. Alleen dan kunnen we een zuivere keuze maken, kiezen we voor 50 voorstellingen in het huidige theater of voor een alternatieve programmering waarbij overigens nog steeds een groot deel van het aanbod van het huidige theater in Harderwijk te zien zal blijven.

Ook willen we duidelijkheid aan het einde van de volgende fase over de mogelijke alternatieven voor een binnenlocatie. Gaat die zaal in de plantagekerk er nu komen of niet? Welke kosten zijn daar voor de gemeente aan verbonden? Zijn er nog andere realistische locaties en welke kosten brengen die mee? In ons verkiezingsprogramma wordt de bibliotheek genoemd als mogelijke locatie voor een theater. We vinden het jammer dat niemand zich heeft gemeld met plannen voor een theater in de bieb maar wellicht komt dat nog…..

We willen dat de plannen van Stichting Podia Harderwijk doorgerekend gaan worden, dat is nog niet gedaan begrepen we. Om een goede vergelijking te kunnen maken is die doorrekening echt onmisbaar. Bij die doorrekening hebben we nog een opmerking of vraag. Hoe is de interactie als zowel het bestaande theater als de Stiching Plantage hun plannen weten te realiseren? Welke gevolgen heeft deze concurrentie voor beide partijen? Kunnen we in dat geval verwachten dat er meer subsidie nodig is?

We roepen het bestuur van de Stichting Podia Harderwijk op om toch ook mee te gaan in wat voor hun plan B zou kunnen zijn. Ik doel daarbij op de mogelijkheid dat de plannen van De Plantage doorgaan, de stichting Podia Harderwijk zou in dat geval hoofdprogammeur van die theaterzaal kunnen worden. Aanvullend heeft Estrado (toch een beetje een zorgenkind) dan een uitschuifbare tribune gekregen waarmee een zaal ontstaat die qua formaat tussen de kapel en de plantage in zou zitten. Wij hebben in Velp een dergelijke constructie gezien, die is nog door een Harderwijkse ondernemer ontwikkeld ook! De flexibiliteit die zo ontstaat biedt veel mogelijkheden. In een dergelijk scenario zou de kennis en kunde van Stichting Podia Harderwijk behouden kunnen blijven en op een nieuwe manier ingezet kunnen worden. 

Tot slot, ik zei bij de start van mijn betoog dat Harderwijk Anders zich ook geen Harderwijk zonder theater kan en wil voorstellen en we kunnen de Harderwijkers dan ook geruststellen. Ook bij een keuze voor het concept SAP is er theater in Harderwijk en zeker niet alleen in de regen in de open lucht. Er zullen absoluut bepaalde voorstellingen niet meer kunnen, maar gelukkig de meeste voorstellingen van de mensen op de posters wel. HA streeft naar een situatie waarin middelen breed en divers ingezet worden. Het zou alleen kunnen dat dit ANDERS georganiseerd zal zijn dan we gewend waren in Harderwijk. Gezien de naam van onze partij, zal het u niet verbazen dat wij ons daar veel goeds bij kunnen voorstellen.

 

Harderwijk Anders