Asielzoekerscentrum

azchwijk

Deze week was en is er veel onrust in verband met de aankondiging dat er op het voormalig kazerneterrein Kranenburg-Noord een asielzoekerscentrum gevestigd gaat worden voor zo’n 800 mensen. Stadspartij Harderwijk Anders staat, net als de rest van de gemeenteraad, vierkant achter dit collegebesluit maar heeft ook oog voor de geluiden van ongerustheid en angst bij de inwoners van Harderwijk.

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 15 september dat zij medewerking wil verlenen aan de vestiging van een asielzoekerscentrum op de genoemde plek. Een dag later, op 16 september, werd de gemeenteraad hierover geïnformeerd. De fractievoorzitters waren al in eerder stadium op de hoogte gebracht, ook om te peilen of er voldoende draagvlak was.

Het besluit van het college én de steun daarvoor van de gemeenteraad is ingegeven door de onophoudelijke stroom mensen die massaal hun thuisland ontvluchten in verband met (burger-)oorlogen en onderdrukking. Stadspartij Harderwijk Anders wil de ogen niet sluiten voor de enorme stroom vluchtelingen en de dringende vraag naar opvanglocaties. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen maar óók luisteren naar de signalen vanuit de inwoners van Harderwijk en daar actie op ondernemen.

Stadspartij Harderwijk Anders zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 september van harte voor een motie van de raad stemmen waarin de gemeenteraad eist dat de raad intensief betrokken wordt bij de verdere procedure en dat zij minimaal eens per maand geïnformeerd wil worden en zo nodig vaker.

Harderwijk Anders