50 tinten grijs bij Tonsel

 

tonsel

Stadspartij Harderwijk Anders gaat donderdag 19  december een motie indienen met betrekking tot het bedrijvenpark Tonsel/Drielanden. Het bestemmingsplan geeft aan wat er al dan niet mogelijk is in een bepaald gebied,  dat is hier uiteraard ook het geval. De gronden zijn volgens het bestemmingsplan bestemd voor bedrijven t/m categorie 3.1, perifere detailhandel, verkoop van brandstoffen (geen LPG), kantoren gelieerd aan toegestande bedrijven, detailhandel, horeca en kantoor als ondergeschikte nevenactiviteit, verkeersvoorzieningen, parkeerplaatsen, fiets- en voetpaden, nutsvoorzieningen enz.

De gemeente Harderwijk stelt dat de regelgeving over welke handel wel of niet is toegestaan in dit gebied grijze gebieden kent. Deze grijze gebieden bieden aan de ene kant beleidsvrijheid maar kunnen ook leiden tot onduidelijkheid en mogelijk ook tot ongelijke behandeling en rechtsongelijkheid.

Stadspartij Harderwijk Anders is van mening dat de gemeente,  zeker in de huidige crisistijd, alle mogelijkheden tot economische activiteit moet aanmoedigen, ruimte moet geven en dat zij waar mogelijk bedrijfsactiviteiten toelaat, bevordert en mogelijkheden verruimt.

Stadspartij Harderwijk Anders gaat het college daarom donderdag verzoeken om aan de gemeenteraad een memo aan te bieden waarin volstrekt helder wordt aangegeven welke bedrijfsactiviteiten onder welke voorwaarden wel of niet zijn toegestaan op bedrijvenpark Tonsel.

Daarmee worden de grijze gebieden gedicht qua regelgeving. Ook wil Stadspartij Harderwijk Anders dat het college met voorstellen komt om die bedrijfsactiviteiten te bevorderen en om zo nodig obstakels weg te nemen.

Harderwijk Anders